• Tarih: 09.08.2022
  • Yazar: Stj. Av. Selman YEŞİL

Yeni Varlık Barışına ilişkin Genel Tebliğ yayınlandı.

9 Ağustos 2022 tarihli ve 31918 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen "bazı varlıkların ekonomiye kazandırılmasına ilişkin" Genel Tebliğ'de; 1 Temmuz tarihli 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 50. maddesinde yer alan "Varlık Barışı" uygulamasının işleyişine açıklık getirildi. Buna göre;

-Gerçek ve tüzel kişiler, Kurumlar Vergisi Kanunu'na eklenen ilgili hükümlerle paralel olarak, yurt dışı ve yurt içi Varlık Barışı uygulamasından 31 Mart 2023'e kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirim veya beyanda bulunmak suretiyle yararlanma imkanına sahip olacaklar. Bu varlıklara ilişkin olarak ise Vergi Dairelerine herhangi bir beyanda bulunulmasına gerekmemektedir. Söz konusu bildirimler, yetkili kılınmış vekiller veya kanuni temsilciler tarafından da gerçekleştirilebilecektir.

-İlgili yasa hükmüyle uyumlu olarak bildirilen varlıkların mevcut değeri üzerinden, 30 Eylül tarihine kadar yapılan bildirimler için %1, 1 Ekim - 31 Aralık tarihleri arasından yapılan bildirimler için %2, 31 Mart 2023 tarihine kadar yapılan bildirimler için ise %3 oranında verginin peşin olarak tahsil edileceği kararlaştırıldı. 

-Bu kapsamda gerçek ve tüzel kişiler, yurt dışında bulunan her türlü malvarlığı için tek bir bildirimde bulunması yeterli olacak; bildirim yapılan aynı ay içinde beyanda düzeltme yapılabilecektir. Önemle belirtmek gerekir ki; beyan edilen varlıkların Türkiye'deki banka ve aracı kurumlardaki hesaplarda en az 1 yıl süreyle tutulması halinde vergi oranı sıfır olarak uygulanacak ve bu kapsamda öncesinde peşin olarak ödenen vergiler, ilgilinin başvurusu üzerine iade edilebilecektir.

-Türkiye'de bulunan varlıkların beyanına ilişkin ise; Türkiye'de bulunmak kaydıyla, gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan, ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası enstrümanları ile taşınmazlar, 31 Mart 2023 tarihine kadar Vergi Dairelerine veya elektronik ortamda beyan edilerek uygulama kapsamına alınabilecek. Ayrıca, taşınmazlar dışındaki varlıkların beyan tarihi itibarıyla banka veya aracı kurumlarda açılan hesaplara yatırdıkları takdir de; gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar da uygulamadan yararlanabilecektir.

-Önemle belirtmek gerekir ki; bildirim veya beyan konusu yapılarak kanuni defter kayıtlarına intikal ettirilen varlıklar hakkında Vergi Usul Kanununda yer alan amortismanlara ilişkin hükümler uygulanmayıp ödenen vergiler, hiçbir suretle gider olarak gösterilmeyecek ve söz konusu vergi başka bir vergiden mahsup edilemeyeceği belirlendi.

-Söz konusu düzenlemeye ilişkin bir diğer önemli husus ise, yukarıda belirtilen varlıkların Türkiye'ye 3 ay içinde getirilmesinin gerektiğidir. Buna göre;

1-) Bildirime konu varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye'ye getirilmesi ya da bir şekilde transfer edilmesi,

2-) Tarh edilen vergi tutarının süresinde ödenmesi,

3-) Varlıkların defter tutan mükelleflerce kanuni defterlere kaydedilmesi ve bu kıymetler için pasifte özel fon hesabı açılması, 

4-) Fon hesabının ve varlıkların 2 yıldan önce işletmeden çekilmemesi ve fon hesabının sermayeye ilave dışında başka bir amaçla kullanılmaması halinde; beyana konu tutarlara ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacağı belirlendi.

Kararın tam metni için tıklayınız.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/yeni-varlik-barisina-iliskin-genel-teblig-yayinlandi
Diğer Makaleler