• Tarih: 01.02.2023
  • Yazar: Av. Arb. Dr. Y. Burak ASLANPINAR & Stj. Av. Amine KARAAĞAÇ

Yapılandırma Kanununa Göre Kesinleşmiş Alacakların Durumu Ne Olacak?

Kanun teklifinin tamamına erişmek için tıklayınız

Soru 1: Hangi alacaklar madde kapsamına giriyor?

Vade tarihi 31.12.2022’den önce olan; 

    -Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı (harçlar, gelir vergisi, kurumlar vergisi,KDV, gibi vergiler ile vergi cezaları ve bunlara bağlı gecikme zammı gibi fer’i alacaklar, idari para cezaları)

    -İl Özel İdarelerine ve Belediyelere bağlı  (harçlar, emlak vergisi, haberleşme vergisi, çevre ve temizlik vergisi gibi vergiler ile vergi cezaları ve bunlara bağlı gecikme zammı gibi fer’i alacaklar)

    -Ticaret Bakanlığı’na bağlı (harçlar, gümrük vergisi gibi vergiler ile vergi cezaları ve bunlara bağlı gecikme zammı gibi fer'i alacaklar, idari para cezaları) ,

    -YİKOB’lara bağlı (6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen alacaklar ve fer’i alacakları)  ,

tahsil daireleri tarafından takip edilen kesinleşmiş amme alacakları ile Belediyelerin ve Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdarelerinin bazı alacakları  madde kapsamındadır.

Bu yapılandırmadan yararlananlar ayrıca 213 sayılı Kanunun 376 ncı maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi ile 379 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer verilen indirimlerden yararlanamayacaklar. (md.2)

Soru 2: Yapılandırma oranları nasıl olacak?

Borç yapılandırmasında anaparada indirim uygulanmayacak olup anaparaya bağlı olan gecikme zammı gibi fer’i alacaklar yapılandırılacaktır. Borçların vade tarihinden bu kanunun yayımı tarihine kadar işleyecek olan alacak fer’ileri, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları uyarınca hesaplanacak. Bunların dışında kalan vergi ziyaı cezası, gecikme faizi gibi diğer fer’ilerinin silinmesi öngörülüyor. (md.2/1, 2)

Soru 3: İhtirazi kayıtla verilen beyannameler nasıl yapılandırılacak?

İhtirazi kayıtla verilen beyannameler de kesinleşmiş alacaklar gibi yapılandırılacak, kanunun 2.maddesinin 1 ve 2. fıkraları uygulanacak. (md.2/3)

Soru 4: MTV ve Trafik idari para cezaları sebebiyle gerçekleştirilemeyen fenni muayane hakkında düzenleme olacak mı?

Motorlu Taşıtlar Vergisi ve taşıta ilişkin trafik idari para cezaları ile bu alacaklara bağlı olarak kanun uyarınca Yİ-ÜFE oranınca yeniden belirlenecek olan alacak fer’ileri toplamının en az %10’unun ödenmesi koşuluyla yapılandırma süresince her bir taşıt için fenni muayene izni verilecektir. (md.2/4)

Soru 5: Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının durumu ne olacak?

Bahse konu idari para cezalarının %30’u ile bu alacaklara bağlı olarak kanun uyarınca Yİ-ÜFE oranınca yeniden belirlenecek olan alacak fer’ileri toplamının bu kanuna uygun olarak ödenmesi koşuluyla, idari para cezasının geriye kalan %70’i ve gecikme zammı gibi  diğer fer’ileri silinecek. (md.2/2-c)

Soru 6: Yapılandırma kanunun kapsadığı dönemlere giren fakat yargı kararları ile kesinleşemesine karşın tarafına ödemeye ilişkin herhangi bir tebligat yapılmayan alacaklar bu kanun kapsamında mıdır?

İlgililerce bu kanunda öngörülen süre ve şekilde başvuruda bulunulması koşuluyla bu alacaklar da yapılandırma kapsamında değerlendirilecektir. (md.2/6)

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/yapilandirma-kanununa-gore-kesinlesmis-alacaklarin-durumu-ne-olacak
Diğer Makaleler