• Tarih: 06.10.2021
  • Yazar: Stj. Av. Yaren Şahin

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Komisyonunda Kabul Edildi

1 Ekim 2021 tarihinde TBMM gündeminde yer verilen Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 06.10.2021 tarihinde kabul edildi.

Kanun teklifinde aşağıdaki düzenlemelere verildi;

 1. Basit usule tabi mükelleflerin ticari kazançları gelir vergisinden istisna tutulacak, istisna kapsamındaki kazançlar için yıllık beyanname verilmeyecek ve diğer gelirleri dolayısıyla verilen beyannamelere bu kazançlar dahil edilmeyecektir.

 2. Sosyal içerik üreticisi olarak tanımlanan kişilerin sosyal paylaşım ağları üzerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin, elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlarının toplamının gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan mükelleflerin söz konusu kazançlar için stopaj yoluyla vergilendirilerek gelir ve katma değer vergisinden istisna tutulacaktır.

 3. Tarım sektörünün geliştirilmesi adına çiftçilere yapılan destek ödemelerinde gelir vergisi istisnası uygulanacak ve bu gelirler üzerinden stopaj yapılmayacaktır.

 4. İnşaat ve onarım işleri üzerinden gelir elde eden mükelleflerin beyannameleri, ikmal edilen yılı takip eden Şubat ayının başından yirmi beşinci günü akşamına kadar verilecektir.

 5. Dört dönem halinde verilen geçici vergi beyanlarından dördüncü dönem geçici vergi beyanı kaldırılacak, gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresi bir ay öne çekilecektir.

 6. Vergiye uyumlu mükelleflere uygulanan vergi indiriminin koşullarında yapılan bir takım değişiklikler ile; ikmalen veya re’sen yapılmış ve kesinleşmiş bir tarhiyat bulunmaması koşulunda vergi beyannamelerindeki vergi türleri itibariyle sınırlandırılacak, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki iki yılda haklarında tarhiyat yapılmamış olması koşulu, yapılan tarhiyatın kesinleşmesine bağlanmayacak, ayrıca söz konusu süre içinde kesinleşen tarhiyatın indirim sınırının % 1’inden az olması durumunda indirim koşullarının ihlal edilmemiş sayılacaktır.

 7. Elektronik vergi dairesi kurulması ve düzenlemesi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verilecektir.

 8. Gelir İdaresi Başkanlığının görev alanına ilişkin işlerde hizmet alımı yoluyla çalıştırılanın yanı sıra hizmet alımı yapılanların ortak ve yöneticilerinin de bu görev ve sıfatları nedeniyle 213 Sayılı Kanunu 5.maddesi kapsamına dahil edilmiştir.

 9. Yabancı memleketlerde bulunan Türk Vatandaşlarına tebligatlar vergi dairesi başkanlıkları, başkanlığın bulunmadığı yerde defterdarlıklar tarafından doğrudan yurtdışı temsilciliklerine gönderilecektir.

 10. Vergi incelemesinde kural inceleme elemanın dairesinde istisna ise mükellefin işyerinde yapılmasıdır.

 11. Vergi incelemesine başlamada tutanak düzenlenmeyecek inceleme mükellefe yazı ile bildirilecektir.

 12. Elektronik ortamda tutulan e-Defterlerin tasdiklerinde beraat alınması veya defterin onaylanması tasdik yerine geçecektir.

 13. Yeminli mali müşavirin düzenlediği tasdik raporunun ibrazı ile yararlanılan muafiyet, istisna, zarar mahsubu ve benzeri konularda, raporun belirlenen sürede ibraz edilmemesi halinde mükellefe 60 günlük süre verilecektir. Bu süre içinde ibraz edilmesi halinde süresinde rapor verilmiş sayılacaktır. Tasdik raporunun ibraz şartına bağlanan tutar üzerinden %5 özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Bu bedel 50.000-TL den az 500.000-TL den fazla olamayacaktır.

 14. Gider pusulası düzenlenecek haller tekrar belirlenecek, banka dekontları gider pusulası yerine geçecektir.

 15. Varlık değerlendirmesinde yer verilen alış bedeli ölçütü tanımı yapılacak ve kanun metnine eklenecektir.

 16. 3.000-TL’yi geçmeyen alacak davaları ve icra takipleri değmeyen alacak olarak tanımlanacaktır.

 17. Tekerrürde artırım tutarının kesinleşen cezadan fazla olmaması yönünde düzenlenecektir.

 18. 5000-TL’yi aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için uzlaşma ve tarhiyat öncesi uzlaşma talep edilebilmesi ve bu tutarı aşmayan usulsüzlük cezaları için ise cezada indirim oranının % 50 artırımlı olarak uygulanacaktır.

 19. Sermaye Piyasası Kanunu’nun 31/B maddesi kapsamında, sermaye piyasası araçlarının ihracına konu teminatlara ilişkin olarak düzenlenen makbuz ve kağıtlara teminat yöneticisinin taraf oldukları dahil olmak üzere damga vergisi istisnası getirilmektedir.

20. Genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idarelerine, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına, belediyelere ve köylere yapılacak   bağışlara ilişkin olarak ilgili idare ile bağışlayanlar arasında düzenlenen kağıtlara damga vergisi istisnası getirilmektedir.

21. Varlık yönetim şirketlerince düzenlenen kağıtlar için uygulanan damga vergisi istisnası süresiz hale getirilmektedir.

Kabul edilen teklifin tam metni için buraya tıklayınız

Kanun'un tam metni için tıklayınız.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/vergi-usul-kanunu-ile-bazi-kanunlarda-degisiklik-yapilmasina-dair-kanun-teklifi-tbmm-komisyonunda-kabul-edildi
Diğer Makaleler