• Tarih: 09.09.2021
  • Yazar: Stj. Av. Ceren Nur Enginar

VDDK: 27.03.2018 Öncesi İmzalanan İkale Sözleşmelerine Göre Ödenen İhbar Tazminatları Gelir Vergisi Stopajına Tabidir

9 Eylül 2021 tarihli ve 31593 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun E:2021/17, K:2021/2 sayılı Bölge İdare Mahkemesi Kararları Arasındaki aykırılığın Giderilmesi İstemi Hakkında Kararı hakkındadır.

Somut uyuşmazlıkta Bölge idare mahkemesi vergi dairelerince kesin olarak verilen kararlar arasındaki ayrılık, 27.03.2018 tarihinden önce imzalanan ikale sözleşmesi veya karşılıklı sonlandırma sözleşmesi kapsamında ödenen ihbar tazminatının ücret geliri niteliğinde olup olmadığına ilişkindir.

Bilindiği üzere Gelir Vergisi Kanunu’nda vergiden istisna tutulmayan, gelirin unsurlarına dahil olan her türlü kazanç ve iradın vergilendirilmesi zorunludur.

Vergiye tabi olmayan bir gelir unsuru için istisna hükmü öngörülmesi söz konusu olmayacağı için Gelir Vergisi Kanunu’nda vergiden istisna edilen “tazminat ve yardımlar”ın  GVK m.61 uyarınca ücret niteliğinde olduğu açıktır.

Uygulamada, ikale sözleşmesi veya karşılıklı sonlandırma sözleşmesiyle (veya sair adlar verilmek suretiyle) iş sözleşmesi asli ve feri unsurlarda anlaşmak suretiyle sonlandırılabilmektedir. Bu sözleşmeler çerçevesinde İş Kanunu’nun 17. Maddesi uyarınca hesaplanacak ihbar tazminatının ödenmesi de kararlaştırılabilmektedir. Bu durumda tarafların iradesi çerçevesinde, gelecekte yapılacak hizmet karşılığında ödenecek menfaat öneller üzerinden hesaplanmak suretiyle peşin ödenerek iş akdi sonlandırılmaktadır.

Öte yandan iş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmak suretiyle işveren tarafından feshedileceğinin bildirilmesi durumunda, çalışan bildirim süresi içerisinde çalışacak ve sürenin bitmesi ile iş akdi sona erecektir ki bu halde hizmet karşılığında elde edilen gelirin ücret niteliğinde olduğu açıktır.

Peki ikale sözleşmesi veya karşılıklı sonlandırma sözleşmesinde ihbar önellerine uyulmaması nedeniyle kararlaştırılan ihbar tazminatı ücret niteliğinde midir ?

Somut uyuşmazlık, 7103 sayılı Kanun’un ilgili maddesinin yürürlüğe girdiği tarih olan 27.03.2018 tarihine göre çözümlenmiştir. Buna göre Bu tarihten önce imzalanan ikale sözleşmesi veya karşılıklı sonlandırma sözleşmesi kapsamında ödenen ihbar tazminatının, 193 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 61. maddesine göre ücret niteliğinde bir gelir olduğu ve istisna kapsamında bulunmayan bu gelirin vergilendirilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Kararın tam metni için buraya tıklayınız.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/vddk-27-03-2018-oncesi-imzalanan-ikale-sozlesmelerine-gore-odenen-ihbar-tazminatlari-gelir-vergisi-stopajina-tabidir
Diğer Makaleler