• Tarih: 14.11.2021
  • Yazar: Av. Ceren Nur Enginar

Twitter'da Yapılan Eleştirili Yorum Sebebiyle, Kişinin Belediye Başkanlığı Resmi Sitesinden Engellenmesi Kamusal Alana Katılmaktan Dışlanılma ve Siyasi Görüş Temelinde Ayrımcılığa Uğranılma Anlamına Gelir

Ankara 9. İdare Mahkemesi E:2021/481, K:2021/1960 sayılı Kararı'nda Twitter'da yapılan eleştirili yorum neticesinde belediye  başkanlığının resmi Twitter hesabından engellenilmesinin kişinin kamusal alana katılmaktan dışlanıldığı ve siyasi görüş temelinde ayrımcılığa uğrandığı anlamına geleceğine hükmetti.

Somut uyuşmazlıkta, davacı Belediye başkanının kişisel medya hesabından yaptıı paylaşımı eleştirmiş, akabinde ilgili belediyenin resmi Twitter hesabına erişimi engellenmiştir. 

Bunun üzerine davacı tarafından "siyasi ve felsefi görüş temelinde ayrımcılığa maruz kaldığı" gerekçesiyle ayrımcılığın tespit edilerek hak ihlalinin giderilmesi istemiyle Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna başvurmuş ancak başvurusu Kurum tarafından reddedilmiştir.

Hal böyle olunca davacı, Kurumun red kararının usule ve yasaya aykırı olduğu, Belediye Başkanlığı'nın resmi sitesinden engellenilmesi suretiyle ayrımcılığa maruz bırakıldığının açık ve net olduğu, insan hak ve hürriyetlerini korumak amacıyla kurulan davalı idarenin mevzuata yüklenen görevlerini yerine getirmediğini ileri sürerek başvurunun red kararına karşı iptal davası açmıştır.

İlk derece mahkemesi (Ankara 9. İdare Mahkemesi), somut olayı çözümlerken 1982 Anayasamızın  " Kanun Önünde Eşitlik" maddesini belirtmesinin akabinde 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumun Kanunu'nun 2. maddesinde tanımlanan "doğrudan ayrımcılık" ile "dolaylı ayrımcılık" tanımlarına yer vermiştir. Buna göre;
Doğrudan ayrımcıılık, : Bir gerçek veya tüzel kişinin, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden karşılaştırılabilir durumdakilere kıyasla eşit şekilde yararlanmasını bu Kanunda sayılan ayrımcılık temellerine dayanılarak engelleyen  veya zorlaştıran her türlü farklı muameleyi ifade ederken;

Dolaylı ayrımcılık ise, Bir gerçek veya tüzel kişinin, görünüşte ayrımcı olmayan her türlü eylem, işlem ve uygulamalar sonucunda, bu Kanunda sayılan ayrımcılık temelleriyle bağlantılı olarak, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanma bakımından nesnel olarak haklılaştırılamayan dezavantajlı bir konuma sokulması anlamına gelecektir.

Yine mahkemenin kararına esas aldığı 6701 sayılı Kanunun 4. maddesinde ise ayrımcılığın türleri şu şekilde belirtilmiştir:
a) Ayrı tutma.
b) Ayrımcılık talimatı verme ve bu talimatları uygulama.
c) Çoklu ayrımcılık.
ç) Doğrudan ayrımcılık.
d) Dolaylı ayrımcılık.
e) İşyerinde yıldırma.
f) Makul düzenleme yapmama.
g) Taciz.
ğ) Varsayılan temele dayalı ayrımcılık.


(2) Eşit muamele ilkesine uyulması veya ayrımcılığın önlenmesi amacıyla idari ya da adli süreçleri başlatan yahut bu süreçlere katılan kişiler ile bunların temsilcilerinin, bu nedenle maruz kaldıkları olumsuz muameleler de ayrımcılık teşkil
eder.

Somut uyuşmazlıktaki olayda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Twitter isimli sosyal medya hesabjndan görevinden ayrıldığına ilikin tweet paylaşması ve daha sonrasında istifasının kabul edilmeyerek görevine devam etmesi sonrasında Belediye Başkanı'nın Twitter hesabından 

  • "Reis noktayı koydu. Durmak yok yola devam. Emrindeyiz Sayın Bakanım" 

şeklinde tweet ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile kendisine ait fotoğrafı eklediği paylaşımın üzerine davacı tarafından;

  • "Sayın Alan, sevginizi gösterme adına bu şekilde paylaşım yapmış olduğunuz anlaşılmakta ise de merkez yönetimi temsil eden bakanın yerel yönetim üzerinde ast/üst ilişkisi olmaması sebepli ve olası bir hukki inceleme soruşturma izni verecek olması sebepli, paylaşım hatalıdır..."

 şeklinde görüş paylaşması üzerine davacının, kamusal niteliği haiz olduğu tespit edilen Zonguldak Belediyesi Resmi Twitter hesabından engellenmiştir.

Davalı idare tarafından, davacının yorumunda siyasi görüş belirtilmediği, bu sebeple de siyasi görüş temelinde ayrımcılık yapılmadığı iddia edilmiş,

ANCAK MAHKEME KARARINDA; siyasi bir açıklama için kişilerin siyasi görüşlerini sarih bir biçimde beyan etmelerinin zaruret arz etmediği, siyasi kimliğe sahip kişilerinin hukuki, etik, ahlaki ve benzeri durumlarla eleştirilmesinin de siyasi görüş içerisinde kalması gerektiği, nitekimdavcı tarafından da görüşlerinin siyasii ve felsefi görüş niteliğinde olduğunun defaatle ikrar edildiği belirtilmiştir.

Hal böyle olunca, "davacının yukarıda gösterilen tweet paylaşımına yorum yapan emsallerine göre, siyasi ve felsefi görüş temelinde belediye başkanlığı resmi hesabından engellenmek suretiyle farklı muameleye tabii tutulduğu, davacı tarafından yapılan yorumlamanın hakaret içermediği gibi hukuka aykırı içeril de ihtiva etmediği, söz konusu farklı muameleyi haklı kılabilecek bir bilgi ve belgenin de dosyaya mübrez olmadığı dikkate alındığında, dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir." şeklinde hüküm kurularak dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

İlgili Kararın tam metni aşağıdadır.

Ankara 9 İdare  (1)

    

Ankara 9 İdare  (6)

Ankara 9 İdare  (5)

Ankara 9 İdare  (4)

Ankara 9 İdare  (3)Ankara 9 İdare  (3) Ankara 9 İdare  (2) 

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/twitter-da-yapilan-elestirili-yorum-sebebiyle-kisinin-belediye-baskanligi-resmi-sitesinden-engellenmesi-kamusal-alana-katilmaktan-dislanilma-ve-siyasi-gorus-temelinde-ayrimciliga-ugranilma-anlamina-gelir
Etiketler
Diğer Makaleler