• Tarih: 01.09.2023
  • Yazar: Stj. Öğr. Ayşe Sena İMAT

Taşınmaz Satışına Yönelik İlanlara Elektronik Ortam Sağlayan Kişilere Yükümlülükler Getirildi

31 Ağustos 2023 tarihli Resmî Gazete ‘de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e göre:


Dayanağı bakımından(Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik madde 3); Bu yönetmelik 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’daki Bakanlığın, taşınmaz ve ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımı gibi ticari faaliyetleri yürütenlere yönelik mesleki davranış kurallarını belirleme ve bu faaliyetleri yürütmeye ilişkin düzenlemeler yapma yetkisine dayanılarak; elektronik ticaretin başlaması ve buna karşılık ihtiyaç duyulan düzenlemenin yapılmasıyla 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlemesi Hakkında Kanun’daki Bakanlığın elektronik ticaretle, elektronik ticaretin gelişimini sağlama, etkin ve adil rekabet ortamını koruma, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının faaliyetlerine yönelik düzenleme yapma ve aracılı sözleşmesinde yer verilmesinde yer verilmesi zorunlu unsurları belirleme yetkisine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar bakımından (Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik madde 4); Bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından Bakanlık Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nı ifade eder idaresi kaldırılmıştır.


İnternet ortamındaki ilanlara İlişkin yükümlülükler kenar başlığı taşıyan madde bakımından (Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik madde 12) aynı taşınmaza yönelik birden fazla işletmeye veya sözleşmeli işletme tarafından ilan verilmesi durumunu düzenleyen ibare değiştirilerek durumun önüne geçilmesi bakımından direkt "Gerçek kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ya da yabancı kimlik numarası ile telefon numarasını: tüzel kişinin unvan ve telefon numarasını üyelikten veya ilanın yayımlanmasından önce doğrulamayı ve doğrulanmış bilgilerin güncelliğini korumayı e bu bilgileri saklamayı şart koşmuştur. Devamında bu düzenleme ile eklenen bent uyarınca ilana konu taşınmazın ilan veren üyeye veya bu üyenin gerçek kişi olması halinde birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu ya da ilanı veren üyenin ilana konu taşınmaz sahibi tarafından yetkilendirildiğini ilanı yayımlamadan önce doğrulaması gerekir. Yine bu maddede taşınmaz ticaretinin geliştirilmesi ve tüketicinin korunması amacıyla Bakanlıkça alınan tedbirlere uyma yükümlüğünü düzenleyen bent, kapsamı genişletilerek, piyasa yapısını bozucu veya tüketiciyi yanıltıcı ilanları önlemeye yönelik tedbirleri almak, etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarının ve tüketicinin korunması amacıyla Bakanlıkça alınan tedbirlere uyma şeklinde düzenlenmiştir.


Denetim ve ceza hükümleri bakımından(Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik madde 12); bu yönetmeliğin 12. maddesinin ikinci fıkrasına (yani internet ortamında taşınmaz ticaretine yönelik ilan verilmesine aracılık eden gerçek veya tüzel kişilerin uyması gereken yükümlülükler) aykırı hareket edenler hakkında 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 12. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinde, diğer hükümlere aykırı hareket edenler hakkında 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 18. maddesinde öngörülen idari para cezaları Bakanlıkça uygulanacağı düzenlenmiştir.

Yukarıda yer alan yükümlülükleri özetlemek gerekirse taşınmaz satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan kişilere elektronik otamda satışı yapılacak taşınmazın sahibinden bir çeşit kimlik doğrulamasını isteme yükümlülüğü getirilmiştir. Ayrıca satışı yapılacak taşınmazı kişinin 1. ve 2. derece yakınları elektronik ortamda paylaşabilecek, bunlar dışında paylaşım yapacak kişilerden yetki belgesi istenecektir. Yapılan bu düzenleme ile sahte hesaplar açarak taşınmaz fiyatlarının yükseltilmeye çalışılmasının önün geçilmeye çalışılmıştır.
Ayrıca bir diğer önemli nokta yönetmelikte yapılan değişiklikle idari para cezası verilmesine ilişkin olarak 6563 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan cezaların bu yönetmelik bakımından da uygulanması hükme alınmıştır. Daha önce ilgili yönetmelikte idari para cezasına ilişkin olarak tartışmalar yaşanmış ilgili maddenin eklenmesiyle bu tartışmalara son verilmeye çalışılmıştır.


Yukarıda yer alan değişiklere ilişkin olarak;
- Daha önce de tartışılan 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanununun ilgili yönetmeliğin dayanağı olup olamaycağı hususuna ilişkin olarak ilgili yönetmeliğe 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da eklenerek tartışmaların önüne geçilmeye çalışıldığı,
- İlgili düzenlemeler ile Ticaret Bakanlığı'na geniş yetkiler verildiği ve bu düzenlemelere ilişkin olarak Bakanlık tarafından idari para cezasına hükmedilebilmesinin hukuki sonuçları ne olacağı,
- Verilen cezalara ilişkin olarak Anayasal ilkeler ve hukuka uygunluk açısından birçok doktrinsel tartışma yapılabileceği,
- Yapılan düzenlemelerin taşınmaz ilanları ve piyasalarında gerekli olan düzeni sağlayıp sağlayamayacağı,
gibi birtakım hususlar karşımıza çıkacaktır.

Yönetmeliğin tam metni için tıklayınız.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/tasinmaz-satisina-yonelik-ilanlara-elektronik-ortam-saglayan-kisilere-yukumlulukler-getirildi
Diğer Makaleler