• Tarih: 06.03.2024
  • Yazar: Stj.Av.Ahmet Taşdelen

Riskli Yapı Malikleri Tarafından Üçüncü Kişilere Yapılan İlk Satış İşlemlerine İlişkin Olarak Malik Adına Tahakkuk Eden Tapu Harcının 6306 Sayılı Kanunun İstisna Hükümleri Kapsamında Değerlendirilmesi Mümkün Değildir

06.01.2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Danıştay 9.Dairesi'nin E.2022/1577 sayılı kararı riskli yapı maliki olan davacılar tarafından Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında inşa edilen bağımsız bölümün üçüncü kişiye satışı sırasında ödenen tapu harcının iadesi talebiyle yapılan düzeltme şikayet başvurusunun zımnen reddine dair işlemin iptali ve ödenen tutarın ödeme tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte iadesi istemine ilişkindir. 

OLAY:

Dava konusu istem: Riskli yapı maliki olan davacılar tarafından,5306 sayılı Kanun kapsamında inşa edilen Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Etiler Mahallesi, 144 Pafta, 1358 Ada, … parselde kayıtlı … numaralı bağımsız bölümün 10/07/2020 tarihînde satışı sırasında ödenen tapu harcının iadesi talebiyle yapılan düzeltme-şikayet başvurusunun zımnen reddine dair işlemin iptali ve ödenen tutarın ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte iadesi istemine ilişkindir.

Kırıkkale Vergi Mahkemesince 6306 sayılı Kanun kapsamında inşa edilen bağımsız bölümü ilk satışla dava dışı üçüncü bir kişiye devrettikleri, Kanun'un amacına paralel olacak şekilde bu satışın tapu harcından istisna tutulması gerektiği, her ne kadar davalı idare tarafından 7153 sayılı Kanunla 6306 sayılı Kanun'un 7/9.maddesinde yapılan ve olay tarihinde yürürlükte bulunan değişiklik kapsamında sadece işi yüklenen müteahhitlerin satışlarına istisna sağlandığı, arsa sahiplerinin söz konusu devirlerine yönelik bir istisna hükmü bulunmadığı iddia edilmiş ise de, bu iddianın Kanun'un amacıyla çeliştiği, taşınmazla hukuki bağı daha sonra kurulan müteahhitin satışının istisna kapsamına alınıp taşınmaz sahiplerinin satışının alınmamasının eşitlik ve hakkaniyet ilkelerine aykırı olduğu, taşınmaz maliklerinin satışının evleviyetle tapu harcından istisna olması gerektiği, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne, dava konusu işlemin iptaline, tahsil edilen 4500,00-TL'nin tahsil tarihinden itibaren işleyecek tecil faizi ile birlikte iadesine karar verilmiştir.

Danıştay 9.Dairesinin Olayla İlgili Hukuki Değerlendirmesi:

6306 sayılı Yasa uyarınca "riskli yapı" ilan edilerek yıkılan taşınmazın arsası üzerine yeniden inşa edilen binada yer alan ve tapuda, hak sahibi malikler üzerine tescil edilen bağımsız bölümün malikler tarafından satışı anılan Kanunun 7.maddesinin 9. fıkrası uyarınca daha önce istisna kapsamında iken, 6306 sayılı Kanunun vergi ve harç istisnası ile ilgili 7.maddesinin 9. fıkrasında 7153 sayılı Kanunla yapılan ve 29/11/2018 tarihinden itibaren geçerli olan değişiklikle, söz konusu istisnanın kapsamı daraltılmış ve "yeni yapıların işi yüklenen müteahhit, Bakanlık, TOKİ, İ… Bankası Anonim Şirketi, idare ve bunların iştirakleri tarafından gerçekleştirilecek ilk satışı" şeklinde düzenlenmek suretiyle, kimler tarafından yapılan satış işleminin istisna kapsamında olacağı tadadı olarak sayılmış ve taşınmaz malikinin yaptığı ilk satış işlemi istisna kapsamı dışında bırakılmıştır.

Vergilendirme alanında muafiyet ve istisna hükümlerinin yorum yoluyla genişletilmesi veya daraltılması Anayasa ile güvence altına alınan verginin yasallığı ilkesine aykırı düşeceğinden, 6306 sayılı Kanunun 7. maddenin 9. fıkrasında, 7153 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle tapu harcından müstesna tutulmayan malik tarafından yapılan satış işleminin yorum yoluyla istisna kapsamı içerisinde değerlendirilmesine olanak bulunmamaktadır.

Bu durumda, riskli yapı maliki davacılar tarafından dava konusu bağımsız bölümün üçüncü kişiye 10/07/2020 tarihli satış işlemi 6306 sayılı Kanunun 7/9.maddesinin olay tarihinde yürürlükte bulunan hali uyarınca istisna kapsamında olmadığından yukarıda yazılı gerekçeyle davanın kabulüne karar veren Vergi Mahkemesi kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Kararın tam metni için tıklayınız.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/riskli-yapi-malikleri-tarafindan-ucuncu-kisilere-yapilan-ilk-satis-islemlerine-iliskin-olarak-malik-adina-tahakkuk-eden-tapu-harcinin-6306-sayili-kanunun-istisna-hukumleri-kapsaminda-degerlendirilmesi-mumkun-degildir
Diğer Makaleler