• Tarih: 03.02.2022
  • Yazar: Stj. Öğr. Dila Sultan ÇİLESİZ

Özel usulsüzlük cezalarının yapılandırılmasından sonra dava açılamayacağı gibi davanın esası yönünden inceleme de yapılamayacaktır

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun 03/11/2021 tarihli E:2021/5, K:2021/7 sayılı Kararıyla Bölge Adliye Mahkemesi kararları arasındaki aykırılığın giderilmesi istemi hakkında karar verilmiştir.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 3. Vergi Dava Dairesinin E:2019/2940 sayılı dosyasına konu olan yargılama sürecinde ilk derece mahkemesinin gördüğü uyuşmazlık, özel usulsüzlük cezasının yapılandırılmasının ardından yapılandırılan borçlara karşı dava açılmasına engel bir düzenleme bulunup bulunmadığına ilişkindir. Somut olayda mahkeme dava açılmasına bir engel bulunmadığı gerekçesiyle özel usulsüzlük cezalarını kaldırmıştır. Karara karşı davalı tarafından istinaf yoluna başvurulmuş olup davalının istinaf talebi İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 3. Vergi Dava Dairesi tarafından reddedilmiştir.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 2. Vergi Dava Dairesinin E:2019/1114 sayılı dosyasına konu yargılama sürecinde ilk derece mahkemesinin gördüğü uyuşmazlık yine özel usulsüzlük cezasının yapılandırılmasının ardından dava açılıp açılamayacağına ilişkin olup mahkeme tarafından yapılandırma başvurusunda bulunulan borçlara ilişkin olarak dava açılmayacağından uyuşmazlığın esasını inceleme olanağı bulunmadığı yönünde karar verilmiştir. Davacı istinaf talebinde bulunmuştur ancak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 2. Vergi Dava Dairesi tarafından istem reddedilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemeleri tarafından verilen kararlarda aykırılık bulunması sebebiyle İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu aykırılığın giderilmesi isteminde bulunmuştur. İstemde bulunulabilmesi için gerekli şartların gerçekleşip gerçekleşmediği hususunda yapılan hukuki değerlendirme sonucunda isteme konu olan uyuşmazlıkların "benzer olaylar" olduğu sonucuna varılmıştır.

Esasa ilişkin olarak yapılan hukuki değerlendirmede ise kanunda öngörülen başvuru süresi içinde, yapılandırma talebinde bulunurken olduğu gibi idareye yazılı olarak başvurularak yapılandırma talebinden vazgeçildiğinin bildirilmesi halinde daha önce yapılandırılan borca karşı dava açma süresi içinde dava açılabileceği yönünde bir sonuca ulaşılmıştır.

Aykırılığın giderilmesi isteminde bulunulabilmesi için gerekli olan şartların gerçekleşmesinin ardından Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu;

-Özel usulsüzlük cezalarının yapılandırılmasından sonra kanunun öngördüğü başvuru süresi içerisinde yapılandırma talebinden vazgeçilmediği takdirde özel usulsüzlük cezasına karşı dava açılamayacağı,

-Dava açıldığı takdirde esasının incelenemeyeceği yönünde oyçokluğuyla kesin olarak karar vermiştir.

Kararın tam metni için tıklayınız.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/ozel-usulsuzluk-cezalarinin-yapilandirilmasindan-sonra-dava-acilamayacagi-gibi-davanin-esasi-yonunden-inceleme-de-yapilamayacaktir
Diğer Makaleler