• Tarih: 24.02.2023
  • Yazar: Stj. Av. Ahmet DAŞDEMİR

Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yayımlandı

İlgili Kararname ile;

06.02.2023 tarihinde vuku bulan depremler sonrası genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, afetten etkilenenlerin geçici veeya kesin iskan alanları; fay hattına mesafesi, zemin elverişliliği gibi kriterler gözetilerek Çevre, Şehircilk ve İklim Değişikliği Bakanlığınca re'sen belirlenerek kurumlara bilidirilecektir.

Gereklilik olması halinde Mera Kanunu ile Orman Kanunu'nun ek 16 ncı maddesinde belirtilen taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan alanlar da kullanılabilir. İlgili alanlarda vasıf değişikliği yapılması gerekirse re'sen vasıf değişikliği yapılacaktır. Ayrıca belirmek gerekir ki vası değişikliği gereken yerler Orman Kanunu'nun ek 16 ncı maddesinde belirtilen alanlardan biri olması halinde bu alanın iki katından az olmamak üzere Hazine taşınmazı, orman tesis edilmek üzere OGM'ye tesis edilir.

İlgili yerlerde dava süreci devam eden ile kesinleşen ancak tapuya tescil edilmemiş olanlar hariiç tesip dışı bırakılan yerler Kadastro Kanunu kapsamından Bakanlık talebiyle Hazine adına idari yoldan tescil edilecektir.

Köy yerleşme alanları dahil olmak üzere belirlenen iskan ve mevcut kentsel alanlarda; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylanacak plan ve projerler beklenmeksizin ilgili değerlendirmeler sonunda Bakanlıkça onaylanacak yapı ruhsatına göre uygulama yapılır. Bu alanlarda İmar Kanunu gereğince yapılsı gereken bir takım usuli uygulamalra ilişkin hükümler uygunlanmaz. İlgili işlemler yapılırken düzenlemesi gereken damga vergisi, resim, harç, ve hacamalara katılma paylarından müstesnadır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen alanlardan verilen izinler, kiraya verilen mesire yerleri, orman parkları ve taşınmazlara ilişkin kiralama sözleşmeleri, Hazine adına tescil edilmeyen alanların tahsil amacı değişiklikleri, Turizmi Teşvik Kanunu'nun 8 nci maddesi kapsamında verilen tahsis alanalrı resen iptal edilmiş veya feshedilmiş sayılır.

Yaşanan depremler sebebiyle birtakım ruhsatlar hariç olmak üzere Bakanlık kararıyla karar tarihinden itibaren maden ruhsatları resen iptal edilmiş sayılır.

Kararnamenin 2. maddesinin ilk fıkrasında belirtilen alanlarda kamu kuruluşmlarına ait taşınmazlardan uygulamaya dahil edilecek olanlar ile özel mülkiyete tani olan bütün taşınmazlar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca devir veya acele kamulaştırma kararı alınabilecektir. Kamulaştrılan taşınmazlar Hazine adına tescil olacaktır. Tescilden hemen sonra bu alanalrda inşai faaliyetlere başlanılabilir. Hazine adına tescil edilen taşınmazların kıymet takdiri en geç bir ay içerisinde lisanslı gayrimenkul değerleme kuruluşları tarafından yapılır. Belirlenen bedel makeme tarafından önceki tapuda kayıtlı taşınmaz maliklerince belirlenen banka hesaplarına yatırılır.Yatırılan beden ücer aylık vadeli hesaba dönüştürülerek nemalandırılır ve hak sahibine nemalarıyla birlikte ödenir.Taşınmaz üzerinde yer alan tedbir, kamulaştırma, ipotek, ihtiyati haciz, hazive ve benzeri tüm haklar ve şerhler taşınmaz bedeli üzerinde devam eder. Kamulaştırma bedelinde uzlaşılamaması halinde Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre bedel tespit ve tescili davaları açılabilecektir.

Yerli ve yabancı kişiler, kurumlar ve kuruluşlar deprem bölgesindeki ihityacı karşılamak için Bakanlığa hibe edilmek üzere konut ve işyeri yaptırabilirler.

Afet alanlarından çıkan yıkıntı atıklarının dökümü valilikçe belirlenen alanlara yapılır. Çıkan yıkıntı atıklarının geri dönüşüme tabi tutularak altyapı ve üstyapı yatırımlarında kullanılabilecektir. Bu döküm sahaları ve bu sahalarda yapılan işlemler belgelendirmeye ilişkin hükümlerden müstesna olacaktır.

Kararnamenin tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/olaganustu-hal-kapsaminda-yerlesme-ve-yapilasmaya-iliskin-cumhurbaskanligi-kararnamesi-yayimlandi
Diğer Makaleler