• Tarih: 11.02.2023
  • Yazar: Stj Av. Ahmet DAŞDEMİR

Olağanüstü Hal İlan Edilen Şehirlerde Yargı Alanındaki Süreler Durduruldu

11.02.2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile;

-Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dahil olmak üzere tüm süreler,

-CMK ve HMK ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar veya ilgililer bakımından belirlenen süreler,

-Arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler,

-İİK'nda belirlenen ve  bu kapsamda hakim veya iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler,

-Nafaka alacakları hariç tüm icra iflas işlemleri,

06.02.2023 tarihinden itibaren 06.04.2023 tarihine kadar durur. İlgili süreler durma süresini takip eden gün itibarıyla başlar.

Aşağıdaki süreler bu maddenin kapsamı dışındadır:

-Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disipin hapsi ve tazyik hapsi için düzenlenen süreler,

-CMK'da düzenlenen koruma tedbirine ilişkin düzenlemeler,

-İhtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler,

-TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimleri bakımından ilgili kanunlarda düzenlenen süreler yer alan süreler.

İİK ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlar kapsamında;

-İcra ve iflass daireleri tarafından ilan edilmiş satış gününün durma süreleri içerisinde kalması halinde, icra ve iflas dairelerince yeni satış günü verilir,

-Durma süresi içinde rızaen yapılan ödemeler kabul edilir,

-Konkordato mühletinin sonuçları durma süresince devam eder,

-Durma süresince, icra ve iflas hizmetlerinin aksamaması için gerekli tedbirler alınır.

Bu hükümler 06.02.2023 tarihi itibariyle yerleşim yeri olağanüstü hal ilan edilen iller olan gerçek ve tüzel kişiler ile aynı tarihte bu illerde bulunan kişiler bakımından tüm ülke genelinde uygulanır. Ayrıca OHAL ilan edilen illerin barolarına kayıtlı olan avukatlar ile diğer barolara kayıtlı olup OHAL tarihinde bu illerde bulunan dava ve işleri bakımıdan avukatlar bakımından ülke genelinde uygulanır.

Durma süresine ilişkin usul ve esaslar Başkanlar Kurulu, HSK ve Adalet Bakanlığı tarafından belirlenir.

OHAL ilan edilen yerlerde bulunan mahkemeler tarafından düzenlenen yakalama emri üzerine yakalanan kişilerin 24 saat içerisinde yargı önüne çıkarılamaması durumunda bu kişinin yakalndığı yer sulh ceza hakimi veya mahkemesi tarafından sorgusu yapılır veya ifadesi alınır.

OHAL ilan edilen yerlerde;

-TCK kapsamında yer alan hırsızlık ve yağma suçlarında gözaltı süresi 4 günü geçemez. Delillerin toplanmasında güçlük veya şüpheli sayısının çokluğu sebebiyle, Cumhuriyet savcısı tarafından gözaltı süresi 3 gün süreyle uzatılabilir.

-Tutukluluğa itiraz, tahliye talepleri ve tutukluluğun incelenmesi dosya üzerinden karara bağlanabilir.

-Tahliye talepleri, tutukluluğun incelenmesiyle birlikte karara bağlanabilir.

-CMK m.108 kapsamında yapılan tutukluluğun incelenmesi, bir defaya mahsus olmak üzere 60 günlük süreyle resen yapılabilir.

Bu CBK yayımı tarihinde yürürlüğe girip Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecektir.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin tam metni için tıklayınız.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/olaganustu-hal-ilan-edilen-sehirlerde-yargi-alanindaki-sureler-durduruldu
Diğer Makaleler