• Tarih: 03.03.2023
  • Yazar: Stj. Av. Ahmet DAŞDEMİR

OHAL Kapsamında Yükseköğretim, Eğitim, Sosyal Hizmetler ve Diğer Alanlara İlişkin Tedbirlerin Alınmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Yayımlandı

1. Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Alımları, Alacakları ve Sosyal Tesislerine İlişkin Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

- İlgili kararname ile Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihaleler ile bu ihalelere ilişkin birtakım tedbirlerin alınması amaçlanmıştır.
İlgili Kararname ile;
- 120 sayılı CBK'da yer alan sürelerin durmasında ilişkin hükümlerin Kamu İhale Kanunu kapsamında yer alan şikayet ve itirazen şikayet süreleri hariç kullanılmamasına,
- İlk fıkra kapsamında saklı tutulan süreler hariç olmak üzere Kamu İhale Kanunu kapsamındaki ihalelere ilişkin olup 120 sayılı CBK'da yer alan sürelerin durdurulmasına ilişkin hükümler bu CBK'nın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen 3. günü işlemeye başlamasına,
- OHAL ilan edilen illerde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması amacıyla yapılan ihalelerde Kamu İhale Kanunu'nun 40,41 ve 42. maddelerinde belirtilen süreleri ilişkin hükümler uygulanmaksızın doğrudan sözleşme imzalanabilmesine,
- OHAL süresi içerisinde sözleşme imzalamaya davet edilen isteklinin ticari merkezinin OHAL ilan edilen illerde olması kaydıyla isteklinin talebi halinde sözleşme süresinin 10 güne kadar uzatılmasına,
- Sözleşmeye davet edilen isteklilerin mücbir sebep sebenbiyle sözleşmeyi imzalayamaması durumunda haklarında ihaleye katılmaktan yasaklanma kararı verilmemesine,
- OHAL ilan edilen illerde sözleşmenin tarafı olan idarece, depremden kaynaklanan mücbir sebep haliyle sözleşme konusu işin ifasının imkansız hale gelmesi ya da işe ihtiyaç kalmaması durumunda sözleşmeinin feshedilmesine ya da yüklenicini başvurusu üzerine devrine karar verilebilmesine,
- Ticari merkezi OHAL ilan edilen illerde bulunan bulunan yüklenicilerin sözleşmeleri sözleşmenin tarafı olan idare tarafından devredilebilmesine,
- Kamu İhale Kurumu'na ilgili kanun kapsamında bulunan ihalelere ilişkin olarak mücbir sebep nedeniyle işlemlerin tamamlanamayacağı anlaşılırsa bu ihalelelere yönelik durudurma, erteleme, yenileme, iptal etme ve diğer tedbirleri alma yetkisi verilmesine,
- OHAL kapsamında yer alan illerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla E-KAP üzerinden yapılacak işlemlerin mesai saatleri dışında da yapılbilmesine ve E-KAP'a ilişkin başkaca alınacak tedbilerin Kamu İhale Kurumu'nun tarafından belirlenmesine,
- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 15. maddesi kapsamında mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeli vergi dairelerince takip edilen amme alacakları nedeniyle bankalar nezdinde bulunan varlıklara deprem tarihinden önce tatbik etmiş hacizlerin kaldırılmasına,
- Hazine taşınamzlarına ilişkşn sözleşmeye istinaden ödenmesi gereken bedellerin başvuru şartı aranmaksının ödenmesinin ertelenmesine Çevrei Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

İlgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin tam metnine ulaşmak için tıklayınız.


2. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Bu kararname ile,
- OHAL ilan edilen illerde imkazsızlık bulunması durumunda il özel idaresi, belediye ve bunların bağlı bulunduğu kuruluşların toplantılarının 31.03.2023 tarihine kadar ertelenebilrmesine,
- OHAL ilan edilen illerde bulunan derneklerin beyanneme verme sürelerimin OHAL süresince durudurlmasına ve yapılması gerekn toplantıların ertelenmesine,
- Derneklerin tüzüğünde yer alan amaçlara bağlı olmaksızın deprem nedeniyle faaliyet gösterebilmesine,
- OHAL ilan edilen illerde bulunan kişiler için T.C. kimlik kartı, ikamet izin belgesi, çalışma izin belgesi, pasaport ve sürücü belgelerinin yenilenmesinde harç alınamamasına,
- OHAL ilan edilen illerde bulunan araçlara ilişkin ilgili mevzuat kapsamında birtakım vergi ve üzretlerin alınamamasına,
- Sınırdışı edilmesi gerekn yayabancılar için değerlendirme ve karar alma süresinin 72 saate çıkarılmasına ve idari gözetim kararı alınan yabancılar için gözaltı sresinin 96 saat olarak uygulanmasına,
- Depreme ilişkin faaliyetlere katılmak üzere seyir eden araçlara trafik idari para cezası tutanağı düzenlenememesine,
- OHAL ilan edilen illerde bulunan araçların muayaene süresinin OHAL süresi içinde dolması durumunda süre bittikten 1 ay sonra muayenenisin yapılması gerektiğine karar verilmiştir.

İlgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin tam metnine ulaşmak için tıklayınız.


3. Olağanüstü Hal Kapsamında Yükseköğretim Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

- Ailesi veya kendisi OHAL ilan edilen yerlerde ikamet eden ve herhangi bir Devlet yükseköğretim kurumunda eğitime devam eden veya OHAL ilan edilen şehirlerde yer alan bir üniversite eğitim gören yurtdışından kabul edilmiş öğrencilerin 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı bahar dönemi için katkı payı ve öderenim ücreti alınmamasına eğer alınmış ise de iade edilmesine karar verilmiştir.

İlgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin tam metnine ulaşmak için tıklayınız.


4. Olağanüstü Hal Kapsamında Sosyal Hizmetler Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

OHAL ilan edilen illerde bulunan ve nakli başka şehirlere yapılan;
- Engelliler bakımında sağlık raporu bulunması şartıyla ülke genelinde özel bakım merkezinde bakım hizmeti sunulabilmesi için ağır engellilik ve gelir ölçütü şartlarının aranmamasına,
- 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına yönelik bakım hizmeti sunulabilmesi için gelir ölçütünün aranmamasına,
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın OHAL ilan edilen illerdeki teşkilatında sürekli işçi olarak istihdam edilen işçilerin nakledildiği illerde geçici olarak görevlendirilebilmesine karar verilmiştir.

İlgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin tam metnine ulaşmak için tıklayınız.


5. Olağanüstü Hal Kapsamında Eğitim Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

- OHAL ilan edilen illerde hizmet binasının yıkılması ya da hasarlı olması sebebiyle hizmet veremeyen öğretmenevi ve akşam sanat okullarında istihdam edilen işçilerin ücretleri veya tazminatlarınnın ödenmesinde işletmelerin bütçesinin eksik olması halinde bu kurumlara üç ay süreyle MEB bütçesinden para aktarılabilmesine,
- OHAL ilan edilen illerde 2684 sayılı Kanun kapsamında İlköğretim ve Ortaöğretimde burslu olarka okuyan öğrencilerin aynı ilde veya başka ilde bulunan pansiyonalara ücretsiz olarak yerleştirilmesine,
- Deprem sebebiyle anne, baba ya da vasisi vefat eden okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine; parasız yatılılığa yerleştirilip yerleştilmediğine bakılmaksızın 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı sonuna kdar burs miktarı kadar aylık eğitim desteği verilmesine,
- OHAL ilan edilen illerde MEB'e bağlı kurumlarda ücresiz olarak yemek, konaklama, temizlik ve diğer hizmetlerin verilmesine karar verilmiştir.

İlgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/ohal-kapsaminda-yuksekogretim-egitim-sosyal-hizmetler-ve-diger-alanlara-iliskin-tedbirlerin-alinmasina-dair-cumhurbaskanligi-kararnameleri-yayimlandi
Diğer Makaleler