• Tarih: 18.11.2021
  • Yazar: Stj. Av. Selman YEŞİL

Mükellefe SMS veya E-posta Gönderilmese Dahi Usulüne Uygun E-Tebligat Yapıldıysa İşlemin Geçerliliği Etkilenmez

18 Kasım 2021 tarihli 31663 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Bölge İdare Mahkemesı̇ Kararları Arasındakı̇ Aykırılığın Gı̇derı̇lmesı̇ İstemı̇ Hakkındaki Karar”ın konusu, usulüne uygun elektronik teblı̇gat yapılmasına karşın, muhataba sms veya maı̇l gönderı̇lmemesı̇ durumunun teblı̇gatın süresı̇nı̇ ve geçerlı̇lı̇ğı̇nı̇ etkı̇leyip etkilemeyeceği hususuna ilişkindir.

Elektronik tebligatın ne olduğuna değinecek olursak; elektronik tebligat, vergilendirme ile ilgili evrakın Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından e-imzalı olarak muhatabın elektronik tebligat adresine gönderilmesi işlemidir.

Vergi Usul Kanunu'nun 107/A maddesinin 2. fıkrası uyarınca tebliğ evrakı muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır. 

Bilindiği üzere, Elektronik Tebligat Sistemi’ni kullanmak üzere, mükellefler tarafından edinilen internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifre, Genel Tebliğ ekinde yer alan "Elektronik Tebligat Talep Bildirimi” ile bildirimde bulunmak suretiyle edinilmekte ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen bu bildirim formlarında mükelleflere "Bilgilendirme Tercihleri” bölümünde yer alan "Kısa Mesaj Servisi” ve "E-posta" tercihleri ile e-posta ve/veya kısa mesaj ile bilgilendirilmek isteyip istemedikleri sorulmaktadır. Böylece idare tarafından muhatabın talebi doğrultusunda, elektronik tebligat adresine yapılan tebligat hakkında ayrıca bildirilen mobil telefon numarasına veya e-posta adresine bilgilendirme mesajı gönderilebilmektedir. 

Söz konusu olay ile ilgili Danıştay’ın dayandığı gerekçe şu şekildedir:

“Genel Tebliğ'e ekli "Elektronik Tebligat Talep Bildirimi” formlarının "Bilgilendirme Tercihleri" bölümünde yer alan SMS ve/veya e-posta yoluyla bilgilendirilme taleplerine ilişkin seçenekleri işaretleyen mükelleflerin elektronik tebligata ilişkin ayrıca SMS veya e-posta ile bilgilendirileceği yönünde haklı beklentisinin oluşacağı yönünde mahkeme kararları bulunmakta ise de; Vergi Usul Kanunu'nda açık hüküm bulunmayan hallerde Tebligat Kanunu hükümlerinin uygulanacağını düzenleyen Tebligat Kanunu’nun 51. maddesi ile Tebligat Kanunu'nun 7/a maddesine istinaden yayımlanan ve uyuşmazlık konusu dönemde yürürlükte bulunan Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin 10. maddesinde elektronik tebligat adresine yapılan tebligat hakkında bildirilen telefon numarasına ve/veya e-posta adresine bilgilendirme mesajı gönderilmemesinin tebligatın geçerliliğini etkilemeyeceğinin açıkça düzenlenmiş olması karşısında mükelleflerin haklı beklentisinden söz edilemeyecektir.”

 

Söz konusu olayla ilgili açıklanan hukuksal neden ve gerekçeler uyarınca, Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Resmî Gazete’de yayımlanan kararında, muhataba usulüne uygun e-tebligat yapılmasına karşın SMS veya mail gönderilmemesinin tebligatın süresini ve geçerliliğini etkilemediğine oy çokluğuyla hükmetti.

Hükmolunan karara karşı “Karşı oy” verilmiş olup gerekçesinde ise; Elektronik Tebligat Talep Bildirimi'' formundaki "Bilgilendirme Tercihleri" bölümünde yer alan "Kısa Mesaj Servisi" ve "e-posta seçeneklerinden birini veya her ikisini seçen muhataplara elektronik ortamda tebligat yapılması durumunda, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda tarafına SMS veya e-posta ile bilgilendirme yapılacağına dair haklı beklentiye girilmesi durumunun kaçınılmaz olduğu ve bu sebeple gerçekleştirilmiş olan e-tebliğin usulsüz olduğu ifade edilmiştir. Bunlara ek olarak karşı oyda; söz konusu durumun, Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan hukuk devletinin temel ilkelerinden biri olan “Belirlilik ilkesi”ne de aykırılık teşkil edeceği ve bu durumun da hukuka aykırılık teşkil edeceği” hususuna değinilmiştir. 

Söz konusu ihtilaflı durumla ilgili bizim görüşümüz ise, Genel Tebliğ’e ekli "Elektronik Tebligat Talep Bildirimi” formlarının "Bilgilendirme Tercihleri" bölümünde yer alan SMS ve/veya e-posta yoluyla bilgilendirilme taleplerine ilişkin seçenekleri işaretleyen mükelleflerin elektronik tebligata ilişkin ayrıca SMS veya e-posta ile bilgilendirileceği hususunda haklı beklentisinin oluşması olağan bir durumdur. İdarece muhataba SMS veya e-posta ile bilgilendirileceği yönünde seçimlik hak tanınıp sonrasında bu elektronik araçlarla muhatabın bilgilendirilmemesi durumunun “Usulsüz e- tebliğ” çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği izahtan varestedir.

Öte yandan söz konusu husus, Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan “Belirlilik ilkesi”ne aykırılık teşkil etmektedir. Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan hukuk devletinin temel ilkelerinden biri olan “Belirlilik ilkesi” uyarınca, yasal düzenlemelerin hem kişiler hem de idare yönünden herhangi bir duraksamaya ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılır, uygulanabilir ve nesnel olması; ayrıca kamu otoritelerinin keyfi uygulamalarına karşı koruyucu önlem içermesi de gereklidir. Belirlilik ilkesi, hukuksal güvenlikle bağlantılı olup birey, yasadan belirli bir kesinlik içinde, hangi somut eylem ve olguya hangi hukuksal yaptırımın veya sonucun bağlandığını, bunların idareye hangi müdahaleleri gerçekleştirme yetkisini verdiğini bilmelidir. Ancak bu durumda kendisine düşen yükümlülükleri öngörebilir ve davranışlarını buna göre şekillendirebilir. Hukuk güvenliği normların öngörülebilir olmasını, bireylerin tüm eylem ve işlemlerinde devlete güven duyabilmesini; devletin de yasal düzenlemelerde bu güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını gerekli kılmaktadır.

  Kararın tam metni için buraya tıklayınız.

 

 

 

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/mukellefe-sms-veya-e-posta-gonderilmese-dahi-usulune-uygun-e-tebligat-yapildiysa-islemin-gecerliligi-etkilenmez
Diğer Makaleler