• Tarih: 25.08.2022
  • Yazar: Stj. Av. Sıla ÖZDEMİR

Mahkeme kararında ücretin faizine ilişkin ayrıca hüküm kurulmasa dahi idarenin kendi eylem ve işlemlerinden sorumluluğu gereği ödeme yapması gerekir

T.C. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumunun 22.08.2022 tarihli ve 2022/3974 Başvuru No’lu tavsiye kararı, mahkeme kararı doğrultusunda 2020 ve 2021 yıllarına ait başvurucuya ödenmeyen üretim teşvik primi olan ilave ödemenin yasal faizi ile başvurucuya ödenmesine ilişkindir.

 

Somut olay ve başvurucunun iddiaları şu şekildedir:

Başvuranın, Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde Mühendis olarak görev yapmaktayken Mersin Valiliği emrine geçici olarak görevlendirilmiştir. Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilave ödeme listesinde sehven adının bildirilmesi nedeniyle adı geçen personele 2019 yılı Döner Sermaye İşletmesi kârından 984,43 TL ödeme yapılmıştır.

Buna karşın Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliğinin 42.maddesinin h bendi;

"İşletme dışında 5. maddede yer alan hizmet ve faaliyetlerin gerektirdiği yurtiçi ve yurtdışı görevler haricinde personelin eğitim çalışmaları, kongre, toplantı, kurs, seminer ve benzeri faaliyetlere katılmak üzere yurtiçi ve yurtdışında görevli personele görevli oldukları sürece ödeme yapılmaz." hükmü doğrultusunda adı geçen personele yersiz ödeme yapıldığı değerlendirilerek, tarafına yapılan ödemenin iadesi istenilmiş ve iade gerçekleşmeyince mahkeme yoluna gidilmiştir.

Davayı incelemekle görevli Mersin 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı ile idare aleyhine hüküm kurulmuş, Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2020 ve 2021 yılları için ilave ödeme hesaplaması yapılmış ve düzenlenen ödeme belgelerinin Döner Sermaye İşletmesine gönderilerek adı geçen personele ödemenin gerçekleştirildiği fakat mahkemenin gerekçeli kararında yasal faiz ödenmesi yönünde bir hüküm bulunmaması nedeniyle başvurucunun yasal faiz talebinin yerine getirilmesinin mümkün olmadığı belirtilmiştir.

Netice itibarıyla başvuran 2020 ve 2021 yıllarına ait kendisine ödenmeyen üretim teşvik primi olan ilave ödemenin yasal faizi ile tahsili talebiyle Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuruda bulunmuştur.

 

Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından ise;

-İdarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğunun açıkça hüküm altına alınması gerekçesiyle başvuranın, kendi iradesi dışında 2020 ve 2021 yıllarına ait ödemeyi alamadığı ve idarenin işlemi nedeniyle oluşan külfetin başvurana yükletilemeyeceği,

-Anayasa Mahkemesinin kararları dikkate alındığında göreve iade edilen memura, mali haklarının faiziyle beraber ödenmemesinin mülkiyet hakkının ihlali olduğu buna istinaden başvurana geçmişe yönelik mali hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesi gerektiği,

-Mahkeme kararı ile idarenin kararı doğrultusunda başvurana yasal faiz ödenemeyeceği arasında herhangi bir illiyet bağının mevcut olmadığı, kararın sadece idari işlemin iptaline yönelik olduğu,

-İdarenin, başvurana mahkeme sürecinde ödemeyi durdurduğu ancak ödemesi gerektiğinin mahkeme kararı ile de kesinleştiği ücreti ödemenin yanında kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı da ödemekle yükümlü olduğu değerlendirmeleri yapılmıştır.

Sonuç itibarıyla da Tarım ve Orman Bakanlığına, başvurana ödemesi yapılan ücretlerin faizinin de ödenmesi gerektiği yönünde tavsiyede bulunulmuştur.

Kararın tam metni için tıklayınız.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/mahkeme-kararinda-ucretin-faizine-iliskin-ayrica-hukum-kurulmasa-dahi-idarenin-kendi-eylem-ve-islemlerinden-sorumlulugu-geregi-odeme-yapmasi-gerekir
Diğer Makaleler