• Tarih: 01.02.2024
 • Yazar: Stj. Av. Dila Sultan Çilesiz

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Rehberi

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Rehberi

 1. Kimler Turizm Amaçlı Konut Kiralayabilecektir?
 • Turizm amaçlı konut kiralayabilecek olan kişiler yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerdir.

 

 1. İzin Belgesi Nedir?
 • Konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen belgedir.

 

 1. İzin Belgesi Ne Zaman Alınmalıdır?
 • Kanun’un yürürlük tarihi olan 01.01.2024 tarihinde turizm amaçlı kiralama faaliyetinde bulunanlar tarafından, yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde izin belgesi almak üzere Bakanlığa başvurulması zorunludur. Bu süre zarfında kiralama faaliyeti yürütmelerine engel bulunmamaktadır.
 • Bu başvurular başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde sonuçlandırılır.
 • Kanun’un yürürlük tarihi olan 01.01.2024 tarihinden sonra turizm amaçlı kiralama faaliyetine başlayacak olan kişilerin ise kiralama faaliyetine başlamadan önce izin belgesi alması gerekmekte olup bu başvurular ise 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

        

 1. İzin Belgesini Kim Alır?
 • İzin belgesini alma yükümlülüğü kiraya verene aittir. Üzerinde üst hakkı veya intifa hakkı bulunan konutlarda malik yerine hak sahibi tarafından başvuru yapılır.
 • Kiraya verenin miras dışında bir hukuki işlemle değişmesi ve bu değişikliğin tapu siciline tescil tarihinden itibaren otuz gün içerisinde bildirilmemesi durumunda elli bin Türk lirası idari para cezası uygulanır.
 • Kiraya veren haricinde yapılacak olarak kiralamalarda, (A) grubu seyahat acenteleri de aracılık edebilecektir.
 • Yüksek nitelikli konutların kiralama faaliyetleri konut işletmesi eliyle de yapılabilecek olup izin belgesi konut işletmesini yapan şirket adına düzenlenir.

 

 1. İzin Belgesi Sahibinin Yükümlülükleri Nelerdir?
 • Kiralanan konutu belirtilen niteliklerini sağlar şekilde kullanıcıya teslim etmek.
 • Asgari olarak, her kullanıcı değişiminde konutun temizlik ve bakımını düzenli olarak yapmak/yaptırmak, haşere ile düzenli olarak mücadele etmek ve buna ilişkin kayıtları muhafaza etmek.
 • Site veya bina yönetimi tarafından alınan kuralları yazılı olarak veya çevrim içi ortamda kullanıcılara bildirmek.
 • Kimlik Bildirme Kanunu ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu Kanunlara dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuat kapsamında yükümlülükleri yerine getirmek.
 • Bakanlıkça hazırlanacak plaketi konutun girişine asmak.

 

 1. İzin Belgesi Nasıl Alınır?
 • İzin belgesine ilişkin tüm başvurular e-Devlet üzerinden yapılır. e-Devlet üzerinden yapılmayan fiziki başvurular değerlendirilmeye alınmadan başvuru sahibine iade edilir. İzin belgesi verme yetkisi Kültür ve Turizm Bakanlığında olup bu yetki valilik vasıtasıyla da kullanılabilecektir.

 

 1. Belgelerde Eksiklik veya Hata Olması Halinde Uygulanacak Yaptırım Nedir?
 • Eksik veya uygun olmayan evrakla yapılan başvurular gerekçesi bildirilerek reddedilir. Başvurulara ilişkin işlemlerin otuz gün içinde sonuçlandırılması zorunludur.
 • Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgelerin otuz gün içerisinde gönderilmemesi, eksik gönderilmesi, yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi durumunda elli bin Türk lirası idari para cezası uygulanır.
 • Turizm payının ödenmesine ilişkin belgenin Bakanlıkça belirlenen süre içerisinde ibraz edilmemesi veya yapılacak denetimlerde bu belgenin sunulmaması halinde elli bin Türk lirası idari para cezası uygulanır.
 • Başvuru sahibi, sunduğu belgelerin aslına uygun olduğunu ve gerçeği yansıttığını, verilen bilgilerin doğru olduğunu kabul ve beyan eder. Başvuruda gerçeğe aykırı belge sunulduğunun belirlenmesi durumunda başvuru reddedilir, konut belgelendirilmiş ise belgesi iptal edilir ve bu belgeleri sunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu uyarınca suç duyurusunda bulunulur.

 

 1. İzin Belgesi Başvurusunda Gerekli Belgeler Nelerdir?
 • Kiraya veren gerçek kişi ise;
 • Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya nüfus cüzdanı fotokopisi, yabancı uyruklu ise pasaport fotokopisi ile yabancı kimlik numarası veya vergi kimlik numarası,
 • Kimlik belgesi veya pasaportta imza örneğinin bulunmaması durumunda imza beyannamesi.
 • Kiraya veren tüzel kişi ise;
 • Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler için vergi kimlik numarası ile ticaret sicil numarası veya MERSİS numarası,
 • Ticaret siciline kayıtlı olmayan tüzel kişiler için vergi kimlik numarası,
 • Temsile yetkili kişilere ilişkin (a) bendinde sayılan ve imza örneği bulunan belgelerden biri.
 • Konut üzerindeki mülkiyet haklarını ve diğer ayni hakları gösteren güncel tapu örneği/kaydı ile tapu kaydında konut amaçlı kat irtifakı ya da kat mülkiyeti bulunmayan bağımsız bölümler için konut olarak düzenlenmiş yapı kayıt belgesi.
 • Konut üzerinde birlikte mülkiyet bulunması durumunda;

- Paylı mülkiyet durumunda, pay ve paydaş çoğunluğunu sağlayacak şekilde başvuruya onay veren maliklere ilişkin kişilere ait yukarıda sayılan belgeler ile başvuruya onay verdiklerine ilişkin yazılı beyanları,

- Elbirliği mülkiyeti durumunda tüm maliklere ait yukarıda belirtilen belgeler ile başvuruya onay verdiklerine ilişkin yazılı beyanları,

 • Aynı kiraya veren adına aynı binada yer alan 5’ten fazla konutta izin belgesi düzenlenmişse; işyeri açma ve çalışma ruhsatı.
 • Başvurunun vekaleten yapılması durumunda, yukarıdaki belgelere ek olarak, kiraya veren veya temsile yetkili kişiler tarafından imzalanmış noter tarafından düzenlenmiş vekaletname örneği.
 • Konutun niteliğine göre diğer maliklerden alınan onay.

 

 1. Diğer Maliklerden Onay Alınması Nasıl Olacaktır?
 • İzin belgesine konu bağımsız bölümün bulunduğu binanın tüm kat malikleri tarafından turizm amaçlı kiralamaya onay verildiğine dair oy birliğiyle alınan kararın ibrazı gerekmektedir.
 • Birden fazla bağımsız bölüm içeren binalardan oluşan konut sitelerinde ise yalnızca kiralanacak konutun bulunduğu binada oy birliğiyle alınan kararın ibrazı gerekmektedir.
 • Başvuruya konu binanın, birden fazla bağımsız bölüm içeren binalardan oluşan konut sitelerinde yer alması durumunda, tüm kat malikleri tarafından oy birliği ile alınan kararın ibrazı gerekmektedir.
 • Yüksek nitelikli konutlar ile müstakil konutlar için yapılan başvurularda oybirliğiyle alınacak kararın sunulması şartı aranmaz.

 

 1. Yüksek Nitelikli Konutların Kiralanmasında Aranan Belgeler Nelerdir?
 • Konutun Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği md.19’da belirtilen yerlerde yapıldığını gösterir resmî belge.
 • Tapu kütüğüne şerh edilen yönetim planı.
 • Başvurunun konut işletmesi tarafından yapılması durumunda tüzel kişilerde aranan belgeler ile kiraya verenin onayını gösterir belge.
 • Başvurunun pazarlama işletmesi tarafından yapılması durumunda, ayrıca yönetim işletmesinin muvafakatini gösterir belge ile seyahat acentesi belgesi.

 

 1. Kanun Yayımlanmadan Önce Yapılan Kiralanan Yüksek Nitelikli Konutlara Uygulanacak Hükümler Nelerdir?
 • 1.2024 tarihinden önce; kat mülkiyeti kütüğünün beyanlar hanesinde gösterilen yönetim planına göre halihazırda turizm amaçlı kısa süreli kiralamaya konu edilen, resepsiyon, güvenlik ve günlük temizlik servisi mekânları ile kuru temizleme, çamaşırhane, yemek ve alışveriş servisi hizmetleri, aletli spor salonu ve yüzme havuzu hizmetlerinin tamamının verildiği konutlara, Konutun Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği md.19’da belirtilen yerlerde yapılma şartı aranmaksızın, yüksek nitelikli konutlara ilişkin hükümler uygulanır.

 

 1. Aynı Binada Birden Fazla Konut İçin İzin Belgesi Düzenlenebilir Mi?
 • Aynı binada bulunan birden fazla konut için aynı kişi adına izin belgesi düzenlenebilecektir. Bu halde, aynı kişi adına izin belgesi talep edilen konutlar için tek başvuru yapılır. Başvuru sahibinin, aynı binada daha önce izin belgesi aldığı konutlar bulunması durumunda başvuruda bu konuda bilgi vermesi zorunludur.
 • Üçten fazla bağımsız bölümden oluşan binalarda konut sayısının en fazla %25’i için aynı kiraya veren adına izin belgesi düzenlenebilecektir. Ancak bu şart yüksek nitelikli konutlar ile müstakil konutlar için geçerli değildir.

 

 1. İzin Belgesi Alınmadan Kiralama Yapılırsa Ne Olur?
 • İzin belgesi bulunmaksızın yapılan turizm amaçlı kiralamalarda kiraya verenlere, kiralanan her bir konut için yüz bin TL idari para cezası uygulanır ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için on beş gün süre verilir.
 • Verilen on beş günlük süre sonunda izin belgesi alınmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetine devam edenlere beş yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için bir kez daha on beş gün süre verilir. Bu süre sonunda halen izin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetlerine devam edenler hakkında, bir milyon Türk lirası idari para cezası uygulanır.

 

 1. İzin Belgesi Alınmadan Yapılan Kiralama İşlemine Aracılık Edenlere Uygulanacak Yaptırımlar Nelerdir?
 • İzin belgesi olmayan konutların turizm amaçlı kiralanmasına aracılık edenler hakkında, her bir sözleşme için yüz bin TL idari para cezası uygulanır.
 • İzinsiz kiralama faaliyetlerin elektronik ticaretine ve tanıtımına imkân sağlayan ve Bakanlık tarafından yapılan uyarıya rağmen yirmi dört saat içinde içeriği kaldırmayan aracı hizmet sağlayıcıları hakkında, her bir konut için yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır.
 • İhlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine karar verilir ve bu karar uygulanmak üzere Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilir. Bu karara uyulmaması halinde aracı hizmet sağlayıcılar hakkında her bir konut için yüz bin TL idari para cezası uygulanır.
 • İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararına karşı sulh ceza hâkimliğine başvurulabilecek olup itiraz yolu açıktır.

 

 1. İzin Belgesinde Yer Alacak Bilgiler Nelerdir?
 • İzin belgesinde;
 • İzin belgesi sahibinin adı veya ticaret unvanı,
 • Konutun adresi,
 • İzin belgesi tarihi ile konutun bulunduğu ilin plaka kodu ile başlayan belge numarası,
 • Konutta konaklayabilecek azami kişi sayısı, bilgilerine yer verilir.

 

 1. Bakanlıkça Verilecek Plaketin Niteliği Nedir?
 • Bakanlıkça hazırlanarak soğuk damga ile işaretlenmiş plaketin, turizm amaçlı kiralama yapılan konutun girişine asılması zorunludur. Plakette aşağıdaki bilgiler yer alır:
 • “TURİZM AMAÇLI KONUT” ibaresi ve konutun Bakanlığın denetimine tabi olduğuna dair bilgi.
 • İzin belgesi tarihi, konutun bulunduğu ilin plaka kodu ile başlayan belge numarası ve izin belgesi sahibinin irtibat numarası.
 • Konutun adresi.
 • Yüksek nitelikli konutlarda tüm konutların konut işletmesi tarafından kiraya verilmesi durumunda konut işletmesi adına tek izin belgesi ve plaket düzenlenir.

 

 1. Bakanlıkça Verilen Plaketin Asılmaması Halinde Ne Olacaktır?
 • Bakanlıkça düzenlenen plaketinturizm amaçlı kiralama yapılan konutların girişine asılmaması halinde yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır ve asılması için on beş gün süre tanınır.
 • İdari para cezası uygulanmasına rağmen plaketinon beş gün içerisinde turizm amaçlı kiralama yapılan konutun girişine asılmaması durumunda, beş yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır.

 

 1. Konutta Bulunması Gereken Özellikler Nelerdir?
 • Öncelikle konut olarak geçen taşınmazın tapu sicilinde konut amaçlı kaydı bulunması veya üzerinde konut amaçlı kat irtifakı ya da kat mülkiyeti bulunması gerekmektedir.
 • İzin belgesi için başvurulan konutların aşağıdaki nitelikleri sağlaması zorunludur:
 • En az bir yatak, tuvalet-banyo, yaşam alanı ile mutfak düzenlemesi.
 • Konutta soğuk ve sıcak su, yatak odalarında nitelikli yatak, kişi başı bir yastık, yastık kılıfı, çarşaf, iklim koşullarına göre pike veya yorgan, banyoda kişi başı yüz ve banyo havlusu.
 • Kimyevi yangın söndürücüler ile banyo-tuvalet hariç sabit ayrımı olan tüm bölümlerde yangına karşı duman dedektörü, kapı arkalarında kaçış merdiveninin yerini gösteren kroki.
 • Konutta kullanılan tefriş, dekorasyon, donanım ve cihazların standartlara uygun, temiz ve bakımlı ve çalışır durumda olması.
 • Konutun kapasitesi; her yatak odası iki kişilik olacak şekilde hesaplanır, yatak odası sayıları haricinde en fazla iki kişilik kapasite ilave edilir. Bu şartları sağlayan oda sayısı daha fazla olsa dahi, aynı konutta konaklayabilecek kişi sayısı, üç yaşından küçük çocuklar hariç en fazla on iki kişidir. Belirlenen konut kapasitesi üzerinde kullanıcı alınamaz. Konutun bu koşullara aykırı olarak kiralanması durumunda izin belgesi sahibi hakkında yaptırım uygulanır.

 

 1. Konutların Tanıtımı Nasıl Yapılmalıdır?
 • Konut tanıtımında tüketici hakları açısından doğru bilgilere yer verilir; yanıltıcı olabilecek veya ülke turizmini zedeleyecek tanıtımlarda bulunulamaz.
 • Konutun tanıtım ve pazarlamasının yapıldığı her türlü ortamda konutun izin belgesinin örneği okunaklı bir şekilde yayımlanır. Bu tanıtımlarda aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunludur:
 • Konutun konumu, kişi kapasitesi, kaçıncı katta yer aldığı, balkon/teras bulunup bulunmadığı, yatak odası, salon/yaşam alanı ve banyo-tuvalet sayısı, odalarda yer alan yatakların iki kişilik, tek kişilik bilgileri, tefriş malzemeleri, pişirme, yemek hazırlama, soğuk saklama, sıcak/soğuk içecek hazırlama, servis malzemeleri, çamaşır, bulaşık makinası, televizyon, saç kurutma makinesi gibi donanımlar ile ısıtma-soğutma sistemleri, şahsi veya ortak kullanımda olan spor üniteleri, spa, yüzme havuzu, otopark imkanı bulunup bulunmadığı, konuta erişimde ve konut dahilinde yer alan erişilebilirlik düzenlemeleri, evcil hayvan kabul edilip edilmediği, kablolu/kablosuz internet imkanının bulunup bulunmadığı gibi bilgiler ve sunulan diğer hizmetlere ilişkin bilgilendirme.
 • Site veya apartman yönetimi tarafından alınan kurallara ilişkin bilgilendirme.
 • Konutu teslim alma ve kullanım süresi sonunda boşaltılma saatleri ile temizlik hizmeti verilip verilmediğine ilişkin bilgilendirme.

 

 1. Konutlarda Bulunması Gereken Özelliklerin Denetimi ve Yaptırımı Nasıldır?
 • Başvurunun izin belgesi düzenlenerek sonuçlandırılması durumunda izin belgesi düzenlendiği tarihten itibaren konutlarda otuz gün içerisinde denetim yapılır.
 • Yapılan ilk denetimde konutun asgari şartları sağladığının, ancak belgede yer alması gereken bilgilerde değişiklik/düzeltme yapılması gerektiğinin tespit edilmesi durumunda izin belgesi bu bilgiler dikkate alınarak güncellenir.
 • Yapılan denetimde konutun izin belgesi verilmesine esas nitelikleri taşımadığının tespit edilmesi durumunda yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır ve aykırılıkların giderilmesi için on beş gün süre verilir. Bu süre sonunda yapılacak ikinci denetimde de eksikliklerin giderilmediğinin tespit edilmesi durumunda, izin belgesi iptal edilir.
 • Turizm amaçlı kiralama yapılan konutun konum, nitelik ve fiziksel özelliklerine ilişkin yazı, reklam, afiş, broşür, sosyal medya, web sayfası ve benzeri araçlarla kullanıcıya yanıltıcı şekilde tanıtılması veya taahhüt edilen koşulların sağlanmaması veya turizm amaçlı kiralama yapılan konutun sözleşmede belirtilen süreden daha kısa süreyle kullanıcıya tahsis edilmesi hallerinde yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır.

 

 1. Konutların Sözleşmeye Uygun Olarak Teslim Edilmemesinde Uygulanacak Olan Yaptırımlar Nelerdir?
 • Turizm amaçlı kiralama yapılan konutun, sözleşmeye uygun olarak kullanıcıya teslim edilmemesi halinde yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır.
 • İdari para cezasının uygulanmasını takiben verilen on beş günlük süre içinde alınan ödemenin iadesinin yapılmaması durumunda iki yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır.

 

 1. İzin Belgesinin İptaline Sebep Olan Diğer Haller Nelerdir?
 • İzin belgesi sahibinin izin belgesinin iptalini talep edebilir.
 • Turizm amaçlı kiralama faaliyetine son verildiği tespit edilebilir.
 • Kiraya verenin miras dışında bir hukuki işlemle değişmesi ve bu değişikliğin tapu siciline tescil tarihinden itibaren otuz gün içerisinde bildirilmesi gereken sürede izin belgesinin devri için turizm amaçlı kiralama yapılan konutun yeni kiraya vereni tarafından başvuru yapılmamış veya izin belgesi sahibi değişikliğinin uygun görülmesine rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemiş olabilir.
 • Turizm amaçlı kiralama yapılan konutun, kamu düzeni, kamu güvenliği ve genel ahlaka aykırı olarak kullanıldığı yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından bildirilmiş olabilir.
 • Ancak tüm bu hallerde dahi izin belgesi iptal edilen konutların kullanıcılarının hakları sözleşme süresi sonuna kadar devam eder.

 

 1. İzin Belgesi Nasıl Geçersiz Hale Gelir?
 • İzin belgesi sahibi, gerçek kişi ise ölüm tarihinden itibaren üç ay içerisinde mirasçılar tarafından başvuruda bulunulmamışsa veya tüzel kişi ise tüzel kişiliğinin sona ermesi durumunda izin belgesi geçersiz hale gelir. Ancak kullanıcıların hakları sözleşme süresi sonuna kadar devam eder.

 

 1. Konutlar Kaç Gün Kiralanabilir?
 • Kanun’da öngörüldüğü üzere konutlar 100 gün veya daha az süreyle turizm amaçlı olarak kiralanabilecektir.

 

 1. 100 Günden Fazla Yapılan Kiralamalarda Uygulanacak Yaptırım Nedir?
 • Her defasında yüz günden fazla süreli kira sözleşmesi yapmasına rağmen, ilk sözleşme tarihinden itibaren bir yıl içerisinde aynı konutu dört defadan fazla kiraya verenler hakkında, bir milyon Türk lirası idari para cezası uygulanır.

 

 1. Konutların Bir Kısmının Kiralanması Mümkün Mü?
 • Kiraya verenin mesken amaçlı olarak kullanımında olan belgesiz konutunun bir veya birkaç odasının kiralamaya konu edilmesi amacıyla izin belgesi düzenlenemez. Bu halde, izin belgesi olmayan konutların kiralanmasına ilişkin yaptırım uygulanacaktır.

 

 1. Alt Kira Mümkün Mü?
 • İzin belgesi sahibinden kiralanan konutun kullanıcılar tarafından kendi nam ve hesabına üçüncü kişilere kiralanması veya mesken amaçlı kiralanan konutun kiracı tarafından kendi nam ve hesabına üçüncü kişilere turizm amaçlı kiralanması yasaktır.
 • Ancak kullanıcı tüzel kişilerin turizm amaçlı kiraladıkları konutu, kendi personeline kullandırması mümkündür.
 • Konut işletmesi eliyle yüksek nitelikli konutların kiralanması halinde alt kira hükümleri gündeme gelmeyecektir.

 

 1. Alt Kira Halinde Uygulanacak Yaptırım Nedir?
 • İzin belgesi sahibinden kiraladığı turizm amaçlı konutu kendi nam ve hesabına üçüncü kişilere kiraya verenler hakkında her bir sözleşme için yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır.
 • Kendi adına mesken olarak kullanmak amacıyla kiraladığı konutu kendi nam ve hesabına turizm amaçlı kiraya verenler hakkında, her bir sözleşme için yüz bin TL idari para cezası uygulanır.

 

 

 

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/konutlarin-turizm-amacli-kiralanmasi-rehberi
Diğer Makaleler