• Tarih: 09.01.2022
  • Yazar: Av. Ceren Nur Enginar

Karşı taraf vekalet ücretlerinde KDV tevkifatı uygulaması hukuka aykırıdır

İstanbul 14. Vergi Mahkemesi'nin 20.10.2021 tarihli ve E:2021/1100, K:2021/2382 sayılı Kararı'nda karşı taraf vekalet ücretlerinde KDV tevkifatı uygulamasının hukuka aykırı olduğuna karar verilmiştir. Gerekçesi ise şu şekildedir: 

"Karşı taraf avukatına ödenen veya ona ödenmek üzere icra dairesine yatırılan vekalet ücreti, ödeyen tarafın karşı taraf avukatından aldığı hizmetin karşılığı olmayıp Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Avukatlık Kanununa göre ödenen feri nitelikte yargılama gideri olduğundan, ödemeyi yapan bakımından vekalet ücreti bir hizmet karşılığı değildir. Dolayısıyla Avukatlık Kanununa göre haklı çıkan tarafın avukatına ait olan bu vekalet ücretinin, elde eden avukat için Gelir Vergisi Kanunu açısından serbest meslek kazancı niteliğinde olmasına rağmen, hem verilen hizmet karşılığı elde edilen tahsil edilen bir bedel olmaması hem de hizmet verilen kişiden tahsil edilen bir bedel olmaması karşısında, vekalet ilişkisi bulunmayan ve hizmetin tarafi olmayan şirketin icra yoluyla ödediĝi vekalet ücreti üzerinden katma deger vergisi uyarınca tevkifat yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

Öte yandan, 3065 sayılı Kanunun yukanda metni yazılı olan 20. maddesinin (4) numaralı fıkrası uyarınca da, belirli tarifeye göre fiyatı tespit edilen işlerde, turife bedelinin katma değer vergisi dahil edilerek tespit olunacağının açıkça hüküm altına alınmış olması karşısında, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hükmolunan avukatlık ücretinin içerisinde katma deger vergisinin de bulunduğu, dolayısıyla bu verginin ayıştırlarak serbest meslek makbuzunda gösterilmek suretiyle katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir. Nitekim, 28.11.2002 günlü ve 24950 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlage giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin, "Bu tarifede yer alan ücretlere 3065 sayılı Kanun hükümleri gereği katma değer vergisi ayrıca ilave edilir" kuralını içeren 21 inci maddesinin iptali istemiyle açılan davada; Danıştay Sekizinci Dairesinin 5.11.2004 günlü ve E:2003/4002, K:2004/4219 sayılı karanyla; 3065 sayılh Kanunun 20 nci maddesinin 4 üncü fikrası uyarınca tarifeye baglı işlerde, katma değer vergisinin tarifede belirtilen ücrete dahil olduğu gerekçesiyle dava konusu düzenlemenin iptaline karar verilmiş ve bu karar kesinleşmiştir. Yine Danıştay Idari Dava Daireleri Kurulunun 6.10.2005 günlü ve E:2005/1580, K:2005/2294 sayılı bir başka kararında da, 3065 sayılı Kanun uyarınca, belli bir tarifeye göre alınan ücrete katma deger vergisinin dahil oldugu yönünde karar verilmiştir.

Yukarıda yer alan açıklamalar ile yargı kararları dikkate alındığında, avukatlık ücreti, serbest meslek faaliyeti kapsamında katma değer vergisine tabi olup, bu ücrete dahil olan katma deger vergisinin ayrıca beyan edilmesi gerektiğinden dava konusu tevkifat işleminde hukuka uyarlık görülmemiştir."

Karar'ın tam metni aşağıdaki gibidir:

Karşı yan vekalet ücreti 1

Karşı yan vekalet ücreti 2

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/karsi-taraf-vekalet-ucretlerinde-kdv-tevkifati-uygulamasi-hukuka-aykiridir-2
Diğer Makaleler