• Tarih: 26.07.2022
  • Yazar: Stj. Av. Sıla ÖZDEMİR

Kamu tüzel kişileri ile yapılan ihalelerden doğan damga vergileri “Vergilendirme Hataları” kapsamında incelenebilecektir.

26.07.2022 tarihli ve 31904 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu tarafından verilen E:2022/4, K:2022/8 sayılı karar, davacılar ile Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi arasındaki ihalelerden doğan damga vergilerinin kim tarafından tahsil edileceği ile söz konusu vergilerin iadesi istemiyle davacılar tarafından yapılan düzeltme şikayet başvurularının hukuka uygun olup olmadığına dair görüş aykırılığının giderilmesine ilişkindir.

Aykırılığın giderilmesi istemine konu bölge idare mahkemesi kararları kısaca şu şekildedir:

1.Konya Bölge İdare Mahkemesi 1. Vergi Dava Dairesinin E:2020/1355 sayılı dosyası:

İlk derece mahkemesi tarafından verilen ve 2001/2026 sayılı Kararname eki Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin resmi daire sıfatını haiz olup olmadığı değerlendirmesi, ana sözleşmesine göre 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmündeki Kararname hükümleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ve Damga Vergisi Kanununun ilgili hükümlerine göre yorumlanacağı belirtilen kararda;

- Davacıdan tahsil edilen vergilerde herhangi bir vergilendirme hatası bulunmadığı belirtilmiş olup istinaf mahkemesi tarafından da ilk derece mahkemesi kararının hukuka uygun olduğuna hükmedilmiştir.

2.Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. Vergi Dava Dairesinin E:2020/1371 sayılı dosyası:

İlk derece mahkemesi tarafından verilen ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna ekli cetvellerde sayılan genel ve özel bütçeli kamu idareleri arasında yer almadığı belirtilen kararda;

-Kurumun, damga vergisi yönünden resmi daire sayılacağı ya da damga vergisinden muaf olduğu yönünde bir düzenleme bulunmadığı,

-Muaf tutulabileceği herhangi bir düzenleme bulunmayan şirketin, ihale kararından doğan damga vergisinin mükellefinin kendisi olacağı,

-Dolayısıyla mükellefi ya da sorumlusu olmayan davacıdan damga vergisinin tahsil edilmesinin 213 sayılı VUK md. 118/2’ye göre mükellefiyette hata olduğu,

-Davacılardan alınan vergilerin iadesi amacıyla yapılan düzeltme şikâyet başvurularının reddedilmesinde ise hukuka uygunluk bulunmadığı belirtilmiş olup

Davacıdan haksız olarak tahsil edilen damga vergisinin VUK md. 112/4 gereğince tahsil tarihinden düzeltme fişinin mükellefe tebliğ edileceği tarihe kadar geçen süre için hesaplanacak tecil faizi ile birlikte davacıya iade edilmesine karar verilmiştir.

İstinaf mahkemesi ise ilk derece mahkemesinin kararını hukuka uygun bularak Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından yapılan istinaf başvurusunu reddetmiştir.

3.İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. Vergi Dava Dairesinin E:2021/676 sayılı dosyası:

İlk derece mahkemesi tarafından verilen kararı da işbu yazının -2- numaralı alt başlığında yer verilen gerekçe ile aynı şekilde tesis edilmiştir.

Davalı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin istinaf başvurusunu inceleyen istinaf mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararını YALNIZCA ödenecek faizin tecil faizi değil yasal faiz ile ödenmesi gerektiği yönünden davalının istinaf başvurusunu kısmen kabul etmiştir.

4.İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 5. Vergi Dava Dairesinin E:2020/13162 sayılı dosyası:

İlk derece mahkemesi tarafından verilen kararı da işbu yazının -1- numaralı alt başlığında yer verilen gerekçe ile dava konusu düzeltme şikayet başvurusunun reddedilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilmiştir.

İstinaf mahkemesi tarafından yapılan incelemelerde ise yine bu yazının -2- numaralı alt başlığında yer alan gerekçeler doğrultusunda davacının istinaf başvurusunu kabul etmiş ve ilk derece mahkemesi kararını kaldırmıştır.

 

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu tarafından, bölge idare mahkemelerinin kararlarındaki aykırılıkların giderilmesi istemine ilişkin yapılan değerlendirme ise şu şekildedir:

-Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin resmi daire statüsünde olmayıp kamu tüzel kişiliği olduğu,

-İhale kararlarından doğan damga vergilerinin davacılardan tahsil edilerek vergi dairesine ödenmesine dair işlemlerde bulunduğu iddia edilen hukuka aykırılıkların vergilendirme işleminin özü ve vergi yükümlülüğünün saptanmasına ilişkin olduğu,

-Bu yükümlülüklerin VUK’un düzeltme ve şikayete ilişkin hükümleri çerçevesinde vergilendirme hataları kapsamında incelenmesi gerektiği belirtilmiştir.

Sonuç itibarıyla bölge idare mahkemelerinin kararlarındaki aykırılıkların giderilmesine ilişkin olarak resmi daire statüsünde olmayıp kamu tüzel kişiliğini haiz olan idarece yapılan ihaleler uhdesinde kalan kişilerden ihale kararlarından doğan damga vergilerinin ihale makamında tahsil edilmesinde hukuka uygunluk bulunup bulunmadığının VUK’un düzeltme-şikayet hükümleri kapsamında incelenebileceği yönünde giderilmesine karar verilmiştir.

Kararın tam metni için tıklayınız.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/kamu-tuzel-kisileri-ile-yapilan-ihalelerden-dogan-damga-vergileri-vergilendirme-hatalari-kapsaminda-incelenebilecektir
Diğer Makaleler