• Tarih: 21.06.2022
  • Yazar: Stj. Av. Selman YEŞİL

Kamu Denetçiliği Kurumu, avukat ve avukat stajyerleri tarafından incelenmek istenen dosyanın bir suretinin kalemde bulunmaması halinde; kalem memurunun UYAP ekranından dosyanın inceleme imkânının sağlanması gerektiğine karar verdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumunun 20 Haziran 2022 tarihli ve 2022/7894-S.22.12110 sayılı Kararı’nın konusu, Avukatlık Kanunun 46. maddesinin uygulamasında avukat ve stajyerlere gerekli imkanın sağlanmasının talep edilmesinden ibarettir.

BAŞVURANIN İDDİA VE TALEPLERİ 

Avukat ve avukat stajyerleri tarafından incelenmek istenen dosyanın bir suretinin kalemde bulunmaması halinde kalem memurunun UYAP ekranından dosya inceleme imkanının sağlanmasını talep etmektedir.

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNUN DEĞERLENDİRMESİ

Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk Devleti olması, Hukuk devleti ve Anayasanın 8. maddesi hükmü gereğince idari makamların görevlerini yerine getirirken hukuka, kanunlara ve çağdaş hukukta evrensel olarak kabul görmüş ilkelere de uygun hareket etmek zorunda olması, 

Adil yargılanma hakkını düzenleyen Anayasa'nın 36. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesinin taraf devletlere, hukuk sistemlerini, mahkemelerin adil yargılanma hakkının gerekliliklerine uyum sağlayabilecekleri şekilde “organize etme yükümlülüğü” yüklemesi, 

Hakkaniyete uygun yargılanmanın temel unsurunun, yargılamanın çekişmeli olması ve taraflar arasında silahların eşitliğinin sağlanması olduğu, avukatlığın, yargının kurucu unsurlarından olan ve yargının üç sacayağından bağımsız savunmayı temsil etmesi, bu kapsamda birçok meslek grubundan daha fazla haklara sahip olmasının tabii olması,

Avukatlık Kanunun genel gerekçesinde de avukatın, bir kamu hizmeti yapması ve diğer adalet personeli ile çok yakın ilgisi bulunması cihetlerinden, avukatlık meslekinin diğer adalet hizmetleri ile tam bir ahenk içinde olmasının zaruri olduğu, 

1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 2. maddesinin, yargı organlarını avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlü tuttuğu, 

Kanunun 46. maddesinde de avukat veya stajyerin, vekâletname olmaksızın dava ve takip dosyalarını inceleyebileceği, bu inceleme isteğinin ilgililerce yerine getirilmesinin zorunlu olduğu düzenleme altına alındığı, sosyal hukuk devleti ilkesi gereğince, hem özel hukuk yargılaması hem cezaî veya idarî yargılama usulleri bakımından toplumsal barışın sağlanmasının da en az kişiler arasındaki hukukî menfaat (kişi menfaati) kadar önemli olduğu, 

Bunun için kararın maddî gerçeği yansıtması ve yapılmış olan yargılamanın basit, hızlı ve ucuz bir yargılama olması gerektiği bununla birlikte; avukatların, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlü olduğu, 

Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeninin korumayacağı, bir hak sahibi hakkını kullanırken objektif iyi niyet kurallarına uymak, dürüst davranmak, başkalarını zarara uğratmamak zorunda olduğu hususları da birlikte değerlendirildiğinde; adalet hizmetlerinin tam bir ahenk içerisinde dengeli bir şekilde yürütülmesi için Avukatlık Kanunun 46.maddesinin uygulamasında avukat ve stajyerlere gerekli imkanın sağlanması gerektiği anlaşılmıştır. 

NETİCE

Tüm bu açıklananlar gerekçeler neticesinde, Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından başvurunun kabulü ile birlikte, Avukatlık Kanunun 46. maddesinin uygulamasında avukat ve stajyerlere gerekli imkanın sağlanmasına yönelik makul sürede işlem tesisi için Adalet Bakanlığı’na tavsiyede bulunulmasına karar verildi.

Kararın tam metni için tıklayınız.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/kamu-denetciligi-kurumu-avukat-ve-avukat-stajyerleri-tarafindan-incelenmek-istenen-dosyanin-bir-suretinin-kalemde-bulunmamasi-halinde-kalem-memurunun-uyap-ekranindan-dosyanin-inceleme-imkaninin-saglanmasi-gerektigine-karar-verdi
Diğer Makaleler