• Tarih: 04.11.2022
  • Yazar: Stj. Av. Ahmet DAŞDEMİR

İfa zamanı gelmemiş bir alacak için açılmış davada, mahkemece ifa zamanının henüz gelmediği gerekçesiyle davanın usulden reddine karar verilmesi gerekir

Yargıtay 1. Başkanlık Kurulunun 26.09.2019 tarihli ve 288 sayılı Kararı ile Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve Yargıtay Hukuk Daireleri arasında, “Henüz ifa zamanı (vadesi) gelmemiş (müeccel) bir alacak için açılmış bir davada, mahkeme tarafından ne şekilde ve nasıl hüküm kurulacağı ve verilecek kararın niteliğine göre yargılama giderlerinden olan avukatlık (vekâlet) ücretinin tayininde davalı yararına maktu mu yoksa nispi mi vekâlet ücreti verileceği”nin belirlenmesine ilişkindir.

Hukuk Genel Kurulunca yapılan inceleme sonucunda,

Nispi vekâlet ücreti verilmesi gerektiği yönünde çok sayıda karar bulunduğu gibi, maktu vekâlet ücreti verilmesi gerektiği yönünde de çok sayıda karar bulunduğu belirtilerek, buna göre Hukuk Genel Kurulunda direnme kararlarına karşı yapılan temyiz ve karar düzeltme incelemelerinde maktu vekâlet ücreti verilmesine yönelik kararlar verildiği gibi nispi vekâlet ücreti verilmesine yönelik kararların da bulunduğu, bu konuda birbiriyle çelişen kararlar verildiğinin anlaşıldığı ve içtihatların birleştirilmesi gerektiği açıklanmıştır.

Kararın devamında, ifa zamanı gelmemiş bir alacak için açılan davada hukukî yararın bulunup bulunmadığı hususunda ise davacının hukukî yararından söz edilemeyeceği, keza ifa zamanından önce borcun ifasının talep edilemeyeceği, dolayısıyla alacaklının bu durumda doğmuş ve güncel bir menfaatinin bulunmadığının kabul edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Akabinde, alacaklının ancak borcun muaccel olmasıyla borçludan ifayı isteyebilmesine ve ifanın yerine getirilmemesi hâlinde borçlunun dava edebilir hâle geldiği tespitinde bulunulmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalardan da görüleceği üzere, ifa zamanı gelmemiş bir alacak için açılmış dava, erken açılmış dava niteliğinde olduğundan, bu davanın açılmasında henüz hukukî yarar bulunmamaktadır. O nedenle Yargıtay 1. Başkanlık Kurulu, dava şartları arasında sayılan hukukî yararın bulunmadığı durumda, davanın esastan değil, usulden reddine karar vermiştir.

SONUÇ

İfa zamanı gelmemiş bir alacak için açılmış davada, mahkemece ifa zamanının henüz gelmediği gerekçesiyle davanın usulden reddine karar verilmesi gerektiğine karar verilmiştir.

Kararın tam metni için tıklayınız.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/ifa-zamani-gelmemis-bir-alacak-icin-acilmis-davada-mahkemece-ifa-zamaninin-henuz-gelmedigi-gerekcesiyle-davanin-usulden-reddine-karar-verilmesi-gerekir
Etiketler
Diğer Makaleler