• Tarih: 29.12.2021
  • Yazar: Stj. Av. Selman YEŞİL

İdarenin Kusurlu Eylemi ve Derece Mahkemesinin Gerekçe Sunmaması Sebebiyle Kişinin Maddi ve Manevi Varlığının Korunması Hakkının İhlal Edildiğine Hükmolunmuştur

29 Aralık 2021 tarihli 31704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “ELİF DEMİRKAYA VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU”nun konusu, “İdarenin hizmet kusurundan kaynaklanan zararların tazmin edilmemesi” nedeniyle  “Kişinin maddi ve manevi varlığının korunması hakkı”nın ihlal edildiği hususuna ilişkindir.

Somut olayda birinci başvurucu, ikinci ve üçüncü başvurucunun müşterek çocuğu; dördüncü başvurucu ise başvuruya konu kazanın gerçekleştiği aracın sahibi ve şoförüdür.

Olay tarihinde düzenlenen Kaza Tespit Tutanağına göre kaza; yolda büyük bir çukur bulunması sebebiyle aracın bu çukura girerek savrulup takla atması sonucu gerçekleşmiştir.

Uyuşmazlık ise; yolda bulunan çukur sebebiyle birinci başvurucunun yaralanması ve şoförün kullandığı aracın kullanılamaz hale gelmesi durumunun idarenin kusurundan kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkindir.

KARARA KONU OLAYA İLİŞKİN BAŞVURUCUNUN İDDİALARI ŞU ŞEKİLDE SIRALANMIŞTIR:

-İdarenin kusurlu eylemi sonucunda birinci başvurucunun kolunda kırık oluşacak şekilde yaralanması sebebiyle manevi zarara uğradığı,

-Kazaya konu aracın hurda haline gelmesi,

-Yaşanan kazanın yolda bulunan çukurdan kaynaklandığı ifade edilmesine karşın Mahkemenin keşif ve bilirkişi incelemesi olmadan karar verdiği,

-Aracın gerçek değerinin araştırılmadığı,

Hususları vurgulanarak kişinin maddi ve manevi varlığının korunması hakkının ihlal edildiği iddiası ileri sürülmüştür.

ANAYASA MAHKEMESİN İLGİLİ KARARI’NDA BELİRTİLEN KABUL EDİLEBİLİRLİK ÖLÇÜTÜ

-İkinci ve Üçüncü Başvurucu Yönünden

-Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunulabilmesi için başvuruya konu edilen ve ihlale yol açtığı ileri sürülen eylem veya işlemden kişinin doğrudan etkilenmiş olması gerekir. Bu sebeple ikinci ve üçüncü başvurucunun mağdur sıfatına haiz olduğu söylenemez.

-Birinci ve Dördüncü Başvurucu Yönünden

-Açıkça dayanaktan yoksun olmadığı ve kabul edilemezliğine karar verilmesini gerektirecek başka bir neden de bulunmadığı anlaşıldığı için birinci ve dördüncü başvurucu yönünden iddianın kabul edilebilir olduğuna karar verilmiştir.

ANAYASA MAHKEMESİ İLGİLİ KARAR’INDA;

-Yargısal makamlarca bu değerlendirmelerin yapılmaması nedeniyle kişinin maddi ve manevi varlığının korunması ve geliştirmesi hakkı bakımından; kamu makamlarının pozitif yükümlülüklerini yerine getirmediğine,

-İncelenen başvuruda, maddi ve manevi zararların giderimi konusunda Anayasa’nın 17. Maddesi bağlamında özenli bir yargılama yapılmaması nedeniyle ihlalin derece mahkemelerinden kaynaklandığına,

-Kişinin maddi ve manevi varlığının korunması hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulunduğuna,

-Bu sebeple kararın bir örneğinin yeniden yargılama yapmak üzere ilgili mahkemeye gönderilmesine,

-Yeniden yargılamanın yeterli bir giderim sağlayacağı anlaşıldığından tazminat talebinin reddine karar verilmesi gerektiğine,

Hükmetmiştir.

Kararın tam metni için tıklayınız

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/idarenin-kusurlu-eylemi-ve-derece-mahkemesinin-gerekce-sunmamasi-sebebiyle-kisinin-maddi-ve-manevi-varliginin-korunmasi-hakkinin-ihlal-edildigine-hukmolunmustur
Diğer Makaleler