• Tarih: 21.07.2022
  • Yazar: Stj. Av. Selman YEŞİL

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğde, yıllık %15 olarak uygulanan tecil faiz oranının 21.07.2022 tarihinden itibaren yıllık %24 olarak uygulanacağına karar verildi.

21 Temmuz 2022 tarihli ve 31899 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliğinde; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48'inci maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden, halen yıllık %15 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %24 olarak belirlenmiştir.

Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacakları ile bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarına tecil şartlarına uygun olarak ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranının (%15) uygulanması gerekmektedir.

Aynı şekilde, bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ancak, yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde, bu Tebliğin yayımlandığı tarihe kadar eski tecil faizi oranı (%15), bu tarihten sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise %24 tecil faizi oranı uygulanacaktır.

Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre belirlenen tecil faizinin belirli yüzdesi esas alınarak anılan Kanunun 48/A maddesine göre tecil edilen alacaklar için hesaplanan tecil faizi oranı da bu Tebliğle belirlenen oran ve uygulama esasları dikkate alınarak tespit edilecektir.

Kararın tam metni için tıklayınız.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/hazine-ve-maliye-bakanligi-tarafindan-yayimlanan-tebligde-yillik-15-olarak-uygulanan-tecil-faiz-oraninin-21-07-2022-tarihinden-itibaren-yillik-24-olarak-uygulanacagina-karar-verildi
Diğer Makaleler