• Tarih: 30.08.2021
  • Yazar: Av. Arb. Dr. Y. Burak Aslanpınar

"Gerçek Faydalanıcı" (Beneficial Owner) ile ilgili mevzuat

529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bildirim zorunluluğu getirilen "gerçek faydalanıcı" ile ilgili makale ve mevzuat bağlantıları aşağıda yer almaktadır.

NEDİR BU "GERÇEK FAYDALANICI?" - MAKALE

2014 yılında yayımlanan “Şeffaflık ve Gerçek Faydalanıcılık” isimli FATF Rehberi (FATF Guidance, Transparency and Beneficial Ownership, 2014)

Avrupa Birliği'nin 2005/60 sayılı “Mali Sistemin Karapara Aklama ve Terörün Finansmanı Amacıyla Kullanılmasının Önlenmesi” konulu direktifi(Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing)

Suç gelirlerinin aklamasıyla mücadele ve terörün finansmanı önlemleriyle ilgili FATF 2019 Yılı Türkiye Karşılıklı Değerlendirme Raporu (FATF Mutual Evaluation Report Turkey 2019)

Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanması Hakkında Kanun

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:529)

MASAK Gerçek Faydalanıcı Rehberi

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/gercek-faydalanici-beneficial-owner-ile-ilgili-mevzuat
Diğer Makaleler