• Tarih: 03.08.2022
  • Yazar: Stj. Av. Selman YEŞİL

Elektronik Tebligat Sistemine dahil olma zorunluluğuna uyulmadığı gerekçesiyle idare tarafından Genel Tebliğe dayanarak özel usulsüzlük cezası kesilmesi hukuka aykırıdır.

3 Ağustos 2022 tarihli ve 31912 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “RECEP YILMAZ YAZICIOĞLU BAŞVURUSU”nun konusu; elektronik ortamda tebliğe ilişkin zorunluluklara uyulmadığı gerekçesiyle vergi dairesince uygulanan özel usulsüzlük cezasının kanuni dayanağının bulunmaması nedeniyle suçta ve cezada kanunilik ilkesinin ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

OLAY

Somut olayda başvurucu hakkında 213 sayılı Kanun’un mükerrer 355. maddesi uygulanmak suretiyle 456 No.lu Tebliğ'in hükümlerine “tebliğle belirlenen sürelerde bildirimde bulunularak elektronik tebligat adresi almak ve elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunluluğuna” uymaması gerekçesiyle özel usulsüzlük cezası kesilmiştir. 

Başvurucu ise elektronik tebligat sistemine dâhil olma zorunluluğuna uyulmaması hâlinde kanunda bir cezai yaptırım bulunmadığını, dolayısıyla idari işlemin kanuni dayanaktan yoksun olduğunu iddia etmiştir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI’NDA;

-Cezanın başvurucuya uygulandığı tarihte, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 355. maddesinde düzenlenen özel usulsüzlük cezası kesilecek eylemler arasında, Kanun’un 107/A maddesinde belirtilen tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğuna yer verilmediğine,

-İdarenin herhangi bir kanuni dayanak olmaksızın Genel Tebliğle yani düzenleyici işlemle vergi kabahati ve cezai işlem uyguladığına,

-Bu itibarla, kanuni dayanaktan yoksun olan idari işlemin Anayasa’nın 38. maddesinde düzenlenen “suçta ve cezada kanunilik” ilkesini ihlal ettiğine karar vermiştir.

Kararın tam metni için tıklayınız.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/elektronik-tebligat-sistemine-dahil-olma-zorunluluguna-uyulmadigi-gerekcesiyle-idare-tarafindan-genel-teblige-dayanarak-ozel-usulsuzluk-cezasi-kesilmesi-hukuka-aykiridir
Diğer Makaleler