• Tarih: 01.09.2023
  • Yazar: Stj. Öğr. Yunus Emre Tokgöz

Elektronik Ortamda İkinci El Araç Satışına İlişkin Yeni Düzenlemeler Yayımlandı.

13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğe ilişkin olarak 31.08.2023 tarihli Resmi Gazete'de değişiklik yapılmasına dair yeni bir yönetmelik yayımlanmıştır. Daha önce ilgili yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin olarak 16.08.2022 ve 06.07.2023 tarihli olmak üzere iki yönetmelik düzenlenmiştir.
16.08.2022 tarihli değişiklikle yeni bir madde eklenmiş, eklenenen madde ile ikinci el araç satışında ilk altı ayı doldurmayan ve 6.000 km'yi geçmeyen araçların ikinci el satışı yasaklanmıştır.
06.07.2023 tarihli değişiklikle ilgili yönetmeliğe “, 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 11 inci maddesinin birinci fıkrası” ibaresi eklenmiştir. Eklenen madde ile Ticaret Bakanlığına elektronik ticarete ilişkin olarak geniş bir düzenleme yapma yetkisi tanınmış olup yine aracılık sözleşmesinde yer alacak zorunlu unsurları da düzenleyebilme yetkisi verilmiştir. Ayrıca ilgili madde ile ikinci el araç satışına ilişkin olarak distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilanen satış yasağı getirilmiştir.
31.08.2023 tarihli Yönetmelik ile ikinci el motorlu kara taşıtlarının satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan gerçek veya tüzel kişilere yükümlülükler getirilmiştir. İlgili yükümlükler şunlardır;
- Gerçek kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ya da yabancı kimlik numarası ile telefon numarasını; tüzel kişinin unvan ve telefon numarasını üyelikten veya ilanın yayımlanmasından önce doğrulamak. Doğrulanmış bilgilerin güncelliğini korumak ve bu bilgileri saklamak,
- İlana konu taşıtın ilan veren üyeye veya bu üyenin gerçek kişi olması halinde birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu ya da ilanı veren üyenin ilana konu taşıt sahibi tarafından yetkilendirildiğini ilanı yayımlamadan önce doğrulamak,
- Piyasa yapısını bozucu veya tüketiciyi yanıltıcı ilanları önlemeye yönelik tedbirleri almak, etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarının ve tüketicinin korunması amacıyla Bakanlıkça alınan tedbirlere uymak.
Yukarıda yer alan yükümlülükleri özetlemek gerekirse ikinci el motorlu kara taşıtlarının satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan kişilere elektronik otamda satışı yapılacak aracın sahibinden bir çeşit kimlik doğrulamasını isteme yükümlülüğü getirilmiştir. Ayrıca satışı yapılacak aracı kişinin 1. ve 2. derece yakınları elektronik ortamda paylaşabilecek, bunlar dışında paylaşım yapacak kişilerden yetki belgesi istenecektir. Yapılan bu düzenleme ile sahte hesaplar açarak araç fiyatlarının yükseltilmeye çalışılmasının önün geçilmeye çalışılmıştır.
Ayrıca bir diğer önemli nokta yönetmelikte yapılan değişiklikle idari para cezası verilmesine ilişkin olarak 6563 sayılı Kanun'un 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan cezaların bu yönetmelik bakımından da uygulanması hükme alınmıştır. Daha önce ilgili yönetmelikte idari para cezasına ilişkin olarak tartışmalar yaşanmış ilgili maddenin eklenmesiyle bu tartışmalara son verilmeye çalışılmıştır.
Yukarıda yer alan değişiklere ilişkin olarak;
- Daha önce de tartışılan 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu'nun ilgili yönetmeliğin dayanağı olup olamaycağı hususuna ilişkin olarak ilgili yönetmeliğe 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da eklenerek tartışmaların önüne geçilmeye çalışıldığı,
- İlgili düzenlemeler ile Ticaret Bakanlığı'na geniş yetkiler verildiği ve bu düzenlemelere ilişkin olarak Bakanlık tarafından idari para cezasına hükmedilebilmesinin hukuki sonuçları ne olacağı,
- Verilen cezalara ilişkin olarak Anayasal ilkeler ve hukuka uygunluk açısından birçok doktrinsel tartışma yapılabileceği,
- Yapılan düzenlemelerin ikinci el motorlu araç ilanları ve piyasalarında gerekli olan düzeni sağlayıp sağlayamayacağı,
gibi birtakım hususlar karşımıza çıkacaktır.

Yönetmeliğin tam metni için tıklayınız.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/elektronik-ortamda-ikinci-el-arac-satisina-iliskin-yeni-duzenlemeler-yayimlandi
Diğer Makaleler