• Tarih: 28.11.2022
  • Yazar: Stj. Öğr. Faik Mert Karakeçili

Covid-19 salgını sürecinde uygulanan fesih yasağına aykırı olarak iş sözleşmelerinin feshedilmesi hukuka aykırıdır.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5.Hukuk Dairesi'nin fesih yasağı sürecindeki iş akdinin feshine ilişkin 27/10/2022 tarihli kararında; "Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler arasında 7244 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na geçici 10. madde eklenmiştir. Fesih yasağı olarak adlandırılan bu madde uyarınca, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle (süreler değişik tarihlerde Cumhurbaşkanlığı kararıyla uzatılmıştır) 25. maddenin birinci fıkrasının II numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan "ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler" dışında işveren tarafından feshedilemeyeceği düzenlenmiştir.

4857 sayılı Kanun'un geçici 10. maddesinin ikinci fıkrasındaki süre en son, 30/04/2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 3930 sayılı ve 29/04/2021 tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla 30/06/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Söz konusu yasal düzenleme fesih tarihi itibariyle yürürlükte olduğu dikkate alındığında işveren tarafından yapılan fesih işlemi geçerli nedenle olarak kabul edilmesi yasal olarak mümkün değildir. 7244 sayılı kanunla getirilen fesih yasağı süresi içerisinde, akdin feshedildiği de nazara alındığında, işe iadeye ilişkin mahkeme kararının yerinde olduğu anlaşılmıştır. Mahkeme gerekçesinde davacının iş akdinin davacının yetersizliği ve düşük verimi nedeniyle feshedildiği değerlendirmesi yapılmış ise de gerekçenin yukarıda belirtildiği şekilde düzeltilmesi gerekmiştir."

İlgili olayda alt işveren-asıl işveren ilişkisinde bulunan işverenin ve alt işveren bünyesinde çalışan işçinin işyerindeki uygunsuz hareketleri,iş konusundaki yetersizliği,diğer işçilere karşı olan hal ve hareketleri sebebiyle aralarında bulunan iş sözleşmesinin feshine karar verilmiştir.Fesih sebebi olarak sunulan sebepler 'ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler' kapsamında değerlendirilebilecek sebepler olmadığından fesih yasağı kapsamı sürecinde gerçekleşen fesih hukuka uygun değildir.

Sonuç olarak, Bölge Adliye Mahkemesi, ilk derece mahkemesinin işe iade kararını yerinde bularak davalı işverenin istinaf başvurusunu reddeditmiştir. Böylece iş akdi, fesih yasağı kapsamında haklı nedene dayanmadan işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi hukuka aykırıdır.Bu durumla karşılaşıp mağduriyet yaşayan işçiler açısından emsal nitelikte olabilecek bir karar Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5.Hukuk Dairesi tarafından verilmiş olup işçinin işe iadesine kesin olarak karar verilmiştir.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/covid-19-salgini-surecinde-uygulanan-fesih-yasagina-aykiri-olarak-is-sozlesmelerinin-feshedilmesi-hukuka-aykiridir
Diğer Makaleler