• Tarih: 03.12.2021
  • Yazar: Stj. Av. Selman YEŞİL

Çift Doz Aşı Olmayanlardan Haftada 2 Kez PCR Testi Negatif Sonucu İstenilmesine İlişkin Kararın İptali İstemiyle Açılan Davada Yürütmenin Durdurulmasına Karar Verildi

TOBB Üniversitesi, 6 Eylül 2021 tarih ve 2021/20 sayılı kararıyla; “Çift doz aşı olmayanlardan haftada iki kez PCR testi negatif sonucu istenilmesini" öngörmüştür. İdarenin almış olduğu bu aşı kararının hukuki altyapısı olmadığı, Anayasa'ya aykırı olduğu ve bunlara ek olarak da; temel hak ve hürriyetlerin ancak kanunla sınırlandırılabileceği gerekçesiyle bu işleme karşı yürütmenin durdurulması istemiyle Ankara 11. İdare Mahkemesi’nde iptal davası açılmıştır.

Ankara 11. İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulmasına ilişkin verdiği Karar’da, açık hukuka aykırılık ile telafisi güç ve imkansız zararın oluşabileceği kriterlerini incelerken Kararı’nda şu hususları incelemiştir:

Hastanın veya kişinin rızası olmaksızın yapılan tıbbi müdahalelerin hukuka uygunluğunu sağlayan hallerden biri olarak kabul edilen tıbbi zorunluluk çoğu zaman hastanın yaşamını yitirmesinin söz konusu olacağı durumları ifade etmek üzere kullanıldığı görülmektedir. Anayasa'nın 17. maddesinde de tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamayacağı belirtilmiştir.

Nitekim Anayasa Mahkemesi’nin somut olaya benzer nitelikteki başka bir olaya ilişkin vermiş olduğu Karar’da; söz konusu düzenlemede özel sınırlama hükmüne yer verildiği ifade edilmiştir:

“Uyuşmazlıkta; Rektörlük tarafından, bu şekilde bir işlem tesis edilmiş ise de; söz konusu Anayasal Hakların sınırlanması ve genel sağlığın korunması için öngörülen PCR testi şeklinde belirlenen uygulamanın kanuni dayanağının bulunmadığı hususu açık olduğundan, yukarıda yer verilen açıklamalar dikkate alındığında, bu düzenlemenin açıkça Anayasa'ya aykırı olduğu görülmektedir.”

Ankara 11. İdare Mahkemesi sonuçta; kişinin temel hak ve hürriyetlerinden olan eğitim ve öğrenim hakkı ile yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkının davalı idarece; idari bir işlem ile sınırlandırıldığı, konuya ilişkin herhangi bir kanuni düzenlemenin bulunmadığı, kişinin temel hak ve özgürlükleri göz önünde bulundurulduğunda; bu husus göz ardı edilerek tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyar yön bulunmadığına hükmetmiştir. Dolayısıyla söz konusu gerekçelere dayanarak, olay nezdinde hukuka aykırılığı tespit etmiş ve yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir.

Ankara 11. İdare Mahkemesi'nin ilgili kararının esasa ilişkin kısmı aşağıda sunulmaktadır.

pcr yürütmenin durdurulması kararı 1

pcr yürütmenin durdurulması 2

pcr yürütmenin durdurulması 3

pcr yürütmenin durdurulması 4

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/cift-doz-asi-olmayanlardan-haftada-2-kez-pcr-testi-negatif-sonucu-istenilmesine-iliskin-kararin-iptali-istemiyle-acilan-davada-yurutmenin-durdurulmasina-karar-verildi
Diğer Makaleler