• Tarih: 24.05.2022
  • Yazar: Stj. Av. Sıla ÖZDEMİR

Barolar tarafından alınan staj kayıt ücretinin iade edilmesi gerekir

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu/Ombudsmanlık tarafından 06.05.2022 tarihinde verilen tavsiye kararı, stajyer avukatlardan alınan ve yasal dayanağı bulunmayan staj kaydiyesi ücretinin iade edilmesi gerektiği hakkındadır.

Somut olay kısaca şu şekildedir:

Başvurucunun avukatlık ruhsatnamesi alabilmek amacıyla yapılması zorunlu olan yasal avukatlık stajı 30.06.2020 tarihinde Ankara 1 No’lu Barosunca tahsil edilen staj kaydiyesi ücretinin kendisinden tahsil edilmesi ile başlamıştır.

Akabinde başvurucu tarafından söz konusu yasal herhangi bir dayanağı olmayan staj kaydiye ücretinin kendisine iade edilmesi amacıyla Kamu Denetçiliği Kurumuna şikayet başvurusunda bulunmuştur.

Ankara 1 No’lu Barosu tarafından sunulan cevap yazısında staj kaydiye ücretinin Baro bütçesinin bir parçası olduğu, bütçenin Baro Genel Kurulu tarafından onaylandığı, staj kaydiyesinin Barolara verilen staj eğitiminin her dönem aynı kalitede verilebilmesi için gerekli olan seminer, kültürel aktiviteler ve çeşitli spor turnuvaları, personel istihdamı, temizlik gider masrafları vb. için alınmakta olduğunu, Stajyer avukatların bir yıllık stajları süresince alacakları eğitimin daha verimli ve kapsamlı olması, stajyerlere eşit bir şekilde dağılımı, staj grupları arasında olası uygulama ve anlayış farkının giderilmesi, staj kurulunca alınacak kararlarda uyulacak temel ilkelerin ve yönetim ilkelerinin hesaplanması ve saptanması Ankara Barosu Staj Kurulu İç Yönetmeliğine göre yapıldığı, bununla birlikte staj kaydiyesinin hukuka uygun olarak tahsil edildiği belirtilmiştir.

 

Kurum tarafından yapılan değerlendirme:

Kurum tarafından;

- Avukatlık stajının mesleğe henüz başlamamış stajyerler için; hukuk bilgilerini, bilimsel veri ve yöntemleri kullanarak somut olaylara uygulayabilmeleri, yargılama sürecine etkin katılım sağlayabilmeleri, meslek ilke ve kurallarına bağlı, hak arama özgürlüğünün yaşama geçmesi için uğraş veren, insan haklarına saygılı, demokrasi ve hukukun üstünlüğünden ayrılmayan, bağımsız ve özgür avukatların yetiştirilmesi için hukuksal, sanatsal, eğitsel olanakların sağlanma süreci olduğu, bu süreçte temel ilkenin; stajyerin avukatlık hukuku ve meslek kuralları bilgilerini edinebilmesi, hukuk kurallarını somut olaylara uygulayabilme yeterliliklerini arttırmak olduğu ve bu ilke doğrultusunda staj eğitiminin sürdürüleceği,

- Barolar tarafından staj giriş ücretlerinin alınmasının aslında; staj başvuruları, staj sırasındaki işlemler ve staj bitimindeki işlemler için Baro bünyesinde personel istihdam edilmesi, dersliklerin eğitime uygun şekilde tutulması için ayrıca temizlik gideri ve personel istihdamı zorunluluğu doğması, dersliklerin bulunduğu binaya kira bedeli ödenmesi, oluşan temizlik masrafları vb. kalemlerin, Barolara zorunlu staj eğitiminin yürütülmesi kapsamında yasalarla verilen görev doğrultusunda yerine getirildiği,

-Bununla birlikte idare tarafından alınan “Staj Eğitim Gideri Ödentisi”nin yasal mevzuatta yer almadığı, oysa bir diğer gelir kalemi olduğu ifade edilen baro keseneğinin (aidat), 1136 sayılı Kanun’un 65 inci maddesinde düzenlendiği, bu yönüyle Kanun koyucu tarafından benzer bir düzenlemenin staj kaydiyesi için getirilmediği bilakis 1136 sayılı Kanun’da stajyerlere Barolarca yardım yapılmasına ilişkin hükümlere yer verildiği,

-Ülkemizde mevcut barolar arasında stajyer avukat adaylarından staj kaydiye bedeli talep edilmesi hususunda bir uygulama birliği olmadığı, staj kaydiye bedeli adı altında Kanunda açık bir düzenlenme de olmadığı görülmekle; Türkiye Barolar Birliği’nin bu konuda barolar arasında bir uygulama birliği sağlanması adına ortak bir çalışma yürütmesi gerektiğine kanaat getirerek başvurucunun şikayetini kabul etmiş ve Türkiye Barolar Birliğine uygulama birliğinin sağlanması amacıyla tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir.

Kararın tam metni için tıklayınız.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/barolar-tarafindan-alinan-staj-kayit-ucretinin-iade-edilmesi-gerekir
Diğer Makaleler