• Tarih: 30.12.2021
  • Yazar: Stj. Av. Sıla Özdemir

Asgari ücrete vergi istisnası getirilmesi hakkında tebliğ taslağı yayımlandı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 319)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda, 25/12/2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 22/12/2021 tarihli ve 7349 sayılı Kanun ile yapılan değişikliklere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

İKİNCİ BÖLÜM

Ücret İstisnasına İlişkin Düzenleme Yasal Düzenleme

MADDE 2 – (1) 7349 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. “18. Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri (Şu kadar ki, istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenir. Ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanır. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamaz. Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanır.).”

(2) 7349 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 193 sayılı Kanunun;

“a) 106 ncı maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan “Diğer ücretlerde, gezici olarak çalışanların” ibaresi “Gezici olarak çalışanların” şeklinde değiştirilmiş, bentte yer alan “ücret ve” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

b) 32 nci maddesi, 64 üncü maddesi, 108 inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi, 109 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi ile ikinci ve üçüncü fıkraları, 110 uncu maddesi, 118 inci maddesi ve 122 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.”

(3) 7349 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile “1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun “IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünün (34) numaralı fıkrasında yer alan “ücretlere ilişkin kağıtlar” ibaresinden sonra gelmek üzere (Bu maddenin birinci fıkrasının 18 numaralı bendinde düzenlenen ücretlerde istisna, aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısım için uygulanır) şeklinde parantez içi hüküm eklenmiştir.”

Ücret gelirlerinin vergilendirilmesi

MADDE 3 – (1) 193 sayılı Kanunun 61 inci maddesinde ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler olarak tanımlanmış ve ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunmasının onun mahiyetini değiştirmeyeceği belirtilmiştir. Dolayısıyla, hizmet erbabına ödenen aylık ücret, mesai, prim, ikramiye, gider karşılığı ve sair adlarla yapılan tüm ödemeler ve sağlanan menfaatler de ücret kapsamında değerlendirilecektir.

(2) 193 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde ücretin gerçek safi değerinin işveren tarafından verilen para ve ayınlarla sağlanan menfaatler toplamından sigorta primi, şahıs sigortası primi ve sendika aidatı gibi kesinti ve ödemelerin indirildikten sonra kalan miktarı olduğu hüküm altına alınmıştır.

(3) 193 sayılı Kanunun 23 üncü ve müteakip maddelerinde gelir vergisinden istisna edilen ücret ödemelerine, aynı Kanunun 31 inci maddesinde ise engellilik indirimine yer verilmiştir. İstisna ve indirimler ücret bordrosunda gösterilmekte, ancak gelir vergisi matrahına dâhil edilmemektedir.

(4) 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinde tevkifat yapmak zorunda olan mükellefler sayılmış, aynı maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde, hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden 103 ve 104 üncü maddelere göre vergi tevkifatı yapılacağı belirtilmiştir.

(5) Ücret gelirleri genel olarak tevkif suretiyle vergilendirilmekte olup, yapılan kesintiler işverenler tarafından muhtasar beyanname ile beyan edilmek suretiyle ödenmektedir. Ancak, tevkif suretiyle vergilendirilmemiş ücret gelirleri ise tutarı ne olursa olsun 193 sayılı Kanunun 95 inci maddesi hükmüne istinaden yıllık beyannameyle beyan edilecektir.

(6) 193 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında tevkif suretiyle vergilendirilmiş;

a) Tek işverenden ücret geliri elde eden mükelleflerin, ücret gelirleri toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2022 yılı için 880.000 TL) aşması,

b) Birden fazla işverenden ücret geliri elde eden mükelleflerin, birinci işverenden aldıkları ücret gelirleri de dâhil olmak üzere ücretleri toplamının gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2022 yılı için 880.000 TL) aşması,

c) Birden fazla işverenden ücret geliri elde eden mükelleflerin, birden sonraki işverenden alınan ücretleri toplamının gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2022 yılı için 70.000 TL) aşması, halinde, ücret gelirleri yıllık beyanname ile beyan edilecektir.

(7) Yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesine göre yıl içinde tevkif suretiyle ödenen vergiler mahsup edilebilecektir.

(8) Ücret gelirleri için yıllık beyanname verilmesi durumunda, 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde yer alan eğitim ve sağlık harcamaları ile bağış ve yardımlar gibi bazı harcamaların da beyan edilen gelirden indirim konusu yapılması mümkündür.

İstisnanın kapsamı ve uygulaması

MADDE 4 – (1) 7349 sayılı Kanunla, 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde yapılan düzenleme ile hizmet erbabının 1/1/2022 tarihinden itibaren ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri gelir vergisinden istisna edilmiştir.

(2) İstisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde, hizmet erbabının ilgili aydaki gelirine ilişkin verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

(3) İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi, ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşmayacaktır.

(4) Hizmet erbabının birden fazla işverenden ücret alması halinde istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanacaktır. 

Asgari ücretli olarak çalışanlarda gelir vergisi istisnası

MADDE 5 – (1) Hizmet erbabının ücret gelirinin, ilgili ayda geçerli olan asgari ücretin brüt tutarı kadar olması halinde, brüt tutardan, işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi kesintisi yapılacak, gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılmayacaktır.

Örnek 1: İşveren (A)’nın işyerinde asgari ücretli olarak çalışan Bay (B)’nin, 2022 yılı için brüt ücreti 5.004 TL’dir. Bay (B)’ye bu ücreti dışında, mesai, sosyal yardım, prim ve benzeri başkaca bir ödeme yapılmamaktadır. Bay (B)’ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

 

 

AYLAR

 

 

BRÜT ÜCRET

SİGORTA PRİMİ

 

 

MATRAH

 

 

İSTİSNA

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

HESAPLANAN DAMGA VERGİSİ

 

 

NET ÜCRET

 

(a)

(b)

(ax%15)

(c)

(a-b)

(d)

(e)

(f )

(g)

(c-e-f)

Ocak

5.004,00

750,60

4.253,40

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Şubat

5.004,00

750,60

4.253,40

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Mart

5.004,00

750,60

4.253,40

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Nisan

5.004,00

750,60

4.253,40

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Mayıs

5.004,00

750,60

4.253,40

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Haziran

5.004,00

750,60

4.253,40

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Temmuz

5.004,00

750,60

4.253,40

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Ağustos

5.004,00

750,60

4.253,40

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Eylül

5.004,00

750,60

4.253,40

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Ekim

5.004,00

750,60

4.253,40

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Kasım

5.004,00

750,60

4.253,40

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Aralık

5.004,00

750,60

4.253,40

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

TOPLAM

60.048,00

9.007,20

51.040,80

51.040,80

0,00

0,00

51.040,80

(2) Hizmet erbabının asgari ücretiyle birlikte mesai ücreti, sosyal yardım, ikramiye gibi ücret sayılan gelirler elde etmesi durumunda ise toplam ücret gelirinin; ilgili ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan kısmı gelir vergisinden istisna olacak, bu tutarı aşan kısım vergilendirilecektir. İstisna tutarını aşan kısmın vergilendirilmesinde, istisna kapsamında olan matrah da dikkate alınarak vergi tarifesinin uygulanacak dilim ve vergi oranı belirlenecektir. İstisna suretiyle sağlanan menfaat asgari ücretin ilgili ayda hesaplanan vergisini geçemeyecektir.

Örnek 2: İşveren (C)’nin işyerinde asgari ücretli olarak çalışan Bayan (D)’nin, 2022 yılı için brüt ücreti 5.004 TL’dir. Bayan (D)’ye bu ücreti dışında, aylık mesai ve sosyal yardım olarak da 996 TL ödeme yapılmaktadır. Bayan (D)’ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

 

 

 

AYLAR

 

 

 

BRÜT ÜCRET

 

SİGORTA PRİMİ

 

 

 

MATRAH

 

KÜMÜLATİF MATRAH

 

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

ASGARİ ÜCRET KÜMÜLATİF MATRAH

ASGARİ ÜCRETİN VERGİSİ

 

İSTİSNA MATRAH

KESİLECEK GELİR VERGİSİ

 

KESİLECEK DAMGA VERGİSİ

 

 

 

NET ÜCRET

 

(a)

(b) (aX%15)

(c) (a-b)

(d)

(e) (dx%15,%20)

(f)

(g) (fx%15,%20)

(h)

(i) (e-g)

(ı)

(a-5004)x0,00759

(j) (c-i-ı)

Ocak

6.000,00

900,00

5.100,00

5.100,00

765,00

4.253,40

638,01

4.253,40

126,99

7,56

4.965,45

Şubat

6.000,00

900,00

5.100,00

10.200,00

765,00

8.506,80

638,01

4.253,40

126,99

7,56

4.965,45

Mart

6.000,00

900,00

5.100,00

15.300,00

765,00

12.760,20

638,01

4.253,40

126,99

7,56

4.965,45

Nisan

6.000,00

900,00

5.100,00

20.400,00

765,00

17.013,60

638,01

4.253,40

126,99

7,56

4.965,45

Mayıs

6.000,00

900,00

5.100,00

25.500,00

765,00

21.267,00

638,01

4.253,40

126,99

7,56

4.965,45

Haziran

6.000,00

900,00

5.100,00

30.600,00

765,00

25.520,40

638,01

4.253,40

126,99

7,56

4.965,45

Temmuz

6.000,00

900,00

5.100,00

35.700,00

950,00

29.773,80

638,01

4.253,40

311,99

7,56

4.780,45

Ağustos

6.000,00

900,00

5.100,00

40.800,00

1.020,00

34.027,20

739,37

4.253,40

280,63

7,56

4.811,81

Eylül

6.000,00

900,00

5.100,00

45.900,00

1.020,00

38.280,60

850,68

4.253,40

169,32

7,56

4.923,12

Ekim

6.000,00

900,00

5.100,00

51.000,00

1.020,00

42.534,00

850,68

4.253,40

169,32

7,56

4.923,12

Kasım

6.000,00

900,00

5.100,00

56.100,00

1.020,00

46.787,40

850,68

4.253,40

169,32

7,56

4.923,12

Aralık

6.000,00

900,00

5.100,00

61.200,00

1.020,00

51.040,80

850,68

4.253,40

169,32

7,56

4.923,12

TOPLAM

72.000,00

10.800,00

61.200,00

61.200,00

10.640,00

51.040,80

8.608,16

51.040,80

2.031,84

90,72

59.077,44

Örnek 3: İşveren (E)’nin işyerinde asgari ücretli olarak çalışan Bayan (F)’nin, 2022 yılı için brüt ücreti 5.004 TL’dir. Bayan (F)’ye bu ücreti dışında, Ocak ve Temmuz aylarında 10.000 TL ikramiye ödemesi yapılmaktadır. Bayan (F)’ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

 

 

 

AYLAR

 

 

 

BRÜT ÜCRET

 

SİGORTA PRİMİ

 

 

 

MATRAH

 

KÜMÜLATİF MATRAH

 

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

ASGARİ ÜCRET KÜMÜLATİF MATRAH

ASGARİ ÜCRETİN VERGİSİ

 

İSTİSNA MATRAH

KESİLECEK GELİR VERGİSİ

 

KESİLECEK DAMGA VERGİSİ

 

 

 

NET ÜCRET

 

(a)

(b) (ax%15)

(c) (a-b)

(d)

(e) (dx%15,%20)

(f)

(g) (fx%15,%20)

(h)

(i) (e-g)

(ı)

(a-5004)x0,00759

(j) (c-i-ı)

Ocak

15.004,00

2.250,60

12.753,40

12.753,40

1.913,01

4.253,40

638,01

4.253,40

1.275,00

75,90

11.402,50

Şubat

5.004,00

750,60

4.253,40

17.006,80

638,01

8.506,80

638,01

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Mart

5.004,00

750,60

4.253,40

21.260,20

638,01

12.760,20

638,01

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Nisan

5.004,00

750,60

4.253,40

25.513,60

638,01

17.013,60

638,01

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Mayıs

5.004,00

750,60

4.253,40

29.767,00

638,01

21.267,00

638,01

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Haziran

5.004,00

750,60

4.253,40

34.020,40

739,03

25.520,40

638,01

4.253,40

101,02

0,00

4.152,38

Temmuz

15.004,00

2.250,60

12.753,40

46.773,80

2.550,68

29.773,80

638,01

4.253,40

1.912,67

75,90

10.764,83

Ağustos

5.004,00

750,60

4.253,40

51.027,20

850,68

34.027,20

739,37

4.253,40

111,31

0,00

4.142,09

Eylül

5.004,00

750,60

4.253,40

55.280,60

850,68

38.280,60

850,68

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Ekim

5.004,00

750,60

4.253,40

59.534,00

850,68

42.534,00

850,68

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Kasım

5.004,00

750,60

4.253,40

63.787,40

850,68

46.787,40

850,68

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Aralık

5.004,00

750,60

4.253,40

68.040,80

850,68

51.040,80

850,68

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

TOPLAM

80.048,00

12.007,20

68.040,80

68.040,80

12.008,16

51.040,80

8.608,16

51.040,80

3.400,00

151,80

64.489,00

(3) 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde yapılan düzenleme ile getirilen istisna, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri ile sınırlı olup, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tâbi sigortalı olarak sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle yeniden çalışmaya başlayan hizmet erbabının ödeyeceği sosyal güvenlik destek primi işçi payının % 7,5 olması istisna tutarını değiştirmeyecektir.

Örnek 4: Bay (A), emekli olduktan sonra, (B) işvereni yanında asgari ücretle çalışmaya başlamıştır. Bay (A)’nın ücretinden %7,5 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilmektedir. Bay (A)’ya 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

 

 

 

AYLAR

 

 

BRÜT ÜCRET

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK

PRİMİ

 

 

 

MATRAH

 

 

KÜMÜLATİF MATRAH

 

 

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

ASGARİ ÜCRET KÜMÜLATİF

MATRAH

 

ASGARİ

ÜCRETİN VERGİSİ

 

 

İSTİSNA MATRAH

 

KESİLECEK

GELİR VERGİSİ

 

 

KESİLECEK DAMGA VERGİSİ

 

 

 

NET ÜCRET

 

(a)

(b)

(aX%7,5)

(c)

(a-b)

(d)

(e)

(dx%15,%20)

(f)

(g)

(fx%15,%20)

(h)

(i)

(e-g)

(ı)

(a-5004)x0,00759

(j)

(c-i-ı)

Ocak

5.004,00

375,30

4.628,70

4.628,70

694,31

4.253,40

638,01

4.253,40

56,30

0,00

4.572,41

Şubat

5.004,00

375,30

4.628,70

9.257,40

694,31

8.506,80

638,01

4.253,40

56,30

0,00

4.572,41

Mart

5.004,00

375,30

4.628,70

13.886,10

694,31

12.760,20

638,01

4.253,40

56,29

0,00

4.572,41

Nisan

5.004,00

375,30

4.628,70

18.514,80

694,31

17.013,60

638,01

4.253,40

56,30

0,00

4.572,41

Mayıs

5.004,00

375,30

4.628,70

23.143,50

694,31

21.267,00

638,01

4.253,40

56,30

0,00

4.572,41

Haziran

5.004,00

375,30

4.628,70

27.772,20

694,30

25.520,40

638,01

4.253,40

56,29

0,00

4.572,41

Temmuz

5.004,00

375,30

4.628,70

32.400,90

714,35

29.773,80

638,01

4.253,40

76,34

0,00

4.552,36

Ağustos

5.004,00

375,30

4.628,70

37.029,60

925,74

34.027,20

739,37

4.253,40

186,37

0,00

4.442,33

Eylül

5.004,00

375,30

4.628,70

41.658,30

925,74

38.280,60

850,68

4.253,40

75,06

0,00

4.553,64

Ekim

5.004,00

375,30

4.628,70

46.287,00

925,74

42.534,00

850,68

4.253,40

75,06

0,00

4.553,64

Kasım

5.004,00

375,30

4.628,70

50.915,70

925,74

46.787,40

850,68

4.253,40

75,06

0,00

4.553,64

Aralık

5.004,00

375,30

4.628,70

55.544,40

925,74

51.040,80

850,68

4.253,40

75,06

0,00

4.553,64

TOPLAM

60.048,00

4.503,60

55.544,40

61.200,00

9.508,88

51.040,80

8.608,16

51.040,80

900,72

0,00

54.643,68

Asgari ücretin üzerinde ücret geliri elde edenlerde gelir vergisi istisnası

MADDE 6 – (1) Hizmet erbabının elde ettiği ücret ve ücret sayılan gelirlerinden 193 sayılı Kanunun 31 ve 63 üncü maddesinde yer alan indirimler düşülecek ve varsa Kanunun 23 ve müteakip maddelerinde düzenlenen istisna kapsamındaki ücret ödemeleri gelir vergisi matrahına dahil edilmeyecektir. Akabinde asgari ücret matrahı indirilerek vergiye tabi matrah bulunacaktır. İstisna tutarını aşan kısmın vergilendirilmesinde, istisna kapsamında olan asgari ücret matrahı da dikkate alınarak vergi tarifesinin uygulanacak dilim ve vergi oranı belirlenecektir. Bu istisna suretiyle sağlanan menfaat asgari ücretin ilgili ayda hesaplanan vergisini geçemeyecektir.

(2) Tam zamanlı çalışmayan hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri ile yeni işe başlayan ve işten ayrılan hizmet erbabına yapılan kıst ücret ödemelerine istisna tam olarak uygulanacaktır.

Örnek 5: İşveren (G)’nin işyerinde çalışan Bay (H)’nin, 2022 yılı için brüt ücreti 8.000 TL’dir. Bay (H)’ye başkaca bir ödeme yapılmamakta ve 193 sayılı Kanunun 63 üncü maddeleri uyarınca kesilen sigorta primi dışında bir indirimi bulunmamaktadır. Bay (H)’ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

 

 

 

AYLAR

 

 

 

BRÜT ÜCRET

 

SİGORTA PRİMİ

 

 

 

MATRAH

 

KÜMÜLATİF MATRAH

 

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

ASGARİ ÜCRET KÜMÜLATİF MATRAH

ASGARİ ÜCRETİN VERGİSİ

 

İSTİSNA MATRAH

KESİLECEK GELİR VERGİSİ

 

KESİLECEK DAMGA VERGİSİ

 

 

 

NET ÜCRET

 

(a)

(b) (ax%15)

(c) (a-b)

(d)

(e) (dx%15,%20)

(f)

(g) (fx%15,%20)

(h)

(i) (e-g)

(ı)

(a-5004)x0,00759

(j) (c-i-ı)

Ocak

8.000,00

1.200,00

6.800,00

6.800,00

1.020,00

4.253,40

638,01

4.253,40

381,99

22,74

6.395,27

Şubat

8.000,00

1.200,00

6.800,00

13.600,00

1.020,00

8.506,80

638,01

4.253,40

381,99

22,74

6.395,27

Mart

8.000,00

1.200,00

6.800,00

20.400,00

1.020,00

12.760,20

638,01

4.253,40

381,99

22,74

6.395,27

Nisan

8.000,00

1.200,00

6.800,00

27.200,00

1.020,00

17.013,60

638,01

4.253,40

381,99

22,74

6.395,27

Mayıs

8.000,00

1.200,00

6.800,00

34.000,00

1.120,00

21.267,00

638,01

4.253,40

481,99

22,74

6.295,27

Haziran

8.000,00

1.200,00

6.800,00

40.800,00

1.360,00

25.520,40

638,01

4.253,40

721,99

22,74

6.055,27

Temmuz

8.000,00

1.200,00

6.800,00

47.600,00

1.360,00

29.773,80

638,01

4.253,40

721,99

22,74

6.055,27

Ağustos

8.000,00

1.200,00

6.800,00

54.400,00

1.360,00

34.027,20

739,37

4.253,40

620,63

22,74

6.156,63

Eylül

8.000,00

1.200,00

6.800,00

61.200,00

1.360,00

38.280,60

850,68

4.253,40

509,32

22,74

6.267,94

Ekim

8.000,00

1.200,00

6.800,00

68.000,00

1.360,00

42.534,00

850,68

4.253,40

509,32

22,74

6.267,94

Kasım

8.000,00

1.200,00

6.800,00

74.800,00

1.696,00

46.787,40

850,68

4.253,40

845,32

22,74

5.931,94

Aralık

8.000,00

1.200,00

6.800,00

81.600,00

1.836,00

51.040,80

850,68

4.253,40

985,32

22,74

5.791,94

TOPLAM

96.000,00

14.400,00

81.600,00

81.600,00

15.532,00

51.040,80

8.608,16

51.040,80

6.923,84

272,88

74.403,28

Örnek 6: İşveren (I)’nın işyerinde çalışan Bayan (İ)’nin, 2022 yılı için brüt ücreti 9.000 TL’dir. İşveren (I), ayrıca, Bayan (İ)’ye çalıştığı her bir gün için yemek hizmetinde kullanılmak üzere yemek kartına günlük 34 TL, ulaşım hizmetinde kullanılmak üzere ulaşım kartına günlük 17 TL yüklemekte, çocuğunu gönderdiği özel kreş için de 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (16) ncı bendi kapsamında 1.000 TL ödeme yapmaktadır.  Bayan (İ) 3. derece (500 TL) engelli vergi indiriminden faydalanmaktadır. Bayan (İ)’ye 2022 yılı ilgili aylarda yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

 

 

 

 

AYLAR

 

 

 

 

BRÜT ÜCRET*

 

 

SİGORTA PRİMİ**

YEMEK, ULAŞIM VE KREŞ

İSTİSNA

ŞAHIS SİGORTA PRİMİ VE ENGELLİLİK

İNDİRİMİ

 

 

 

 

MATRAH

 

 

KÜMÜLATİF MATRAH

 

 

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

 

ASGARİ ÜCRET

KÜMÜLATİF MATRAH

 

ASGARİ

ÜCRETİN VERGİSİ

 

 

İSTİSNA MATRAH

 

KESİLECEK

GELİR VERGİSİ

 

 

KESİLECEK DAMGA VERGİSİ

 

 

 

 

NET ÜCRET

 

(a)

(b) (ax%15)

(c)

(d)

(e)

(a-b-c-d)

(f)

(g) (fx%15,%20)

(h)

(i) (hx%15,%20)

(ı)

(j) (g-i)

(k)

(a-c-5004)x0,00759

(l)

(a-b-j-k)

Ocak

11.122,00

1.350,00

2.122,00

1.000,00

6.650,00

6.650,00

997,50

4.253,40

638,01

4.253,40

359,49

30,33

9.382,18

Şubat

11.122,00

1.350,00

2.122,00

1.000,00

6.650,00

13.300,00

997,50

8.506,80

638,01

4.253,40

359,49

30,33

9.382,18

Mart

11.122,00

1.350,00

2.122,00

1.000,00

6.650,00

19.950,00

997,50

12.760,20

638,01

4.253,40

359,49

30,33

9.382,18

Nisan

11.122,00

1.350,00

2.122,00

1.000,00

6.650,00

26.600,00

997,50

17.013,60

638,01

4.253,40

359,49

30,33

9.382,18

Mayıs

11.122,00

1.350,00

2.122,00

1.000,00

6.650,00

33.250,00

997,50

21.267,00

638,01

4.253,40

359,49

30,33

9.382,18

Haziran

11.122,00

1.350,00

2.122,00

1.000,00

6.650,00

39.900,00

1.392,50

25.520,40

638,01

4.253,40

754,49

30,33

8.987,18

Temmuz

11.122,00

1.350,00

2.122,00

1.000,00

6.650,00

46.550,00

1.330,00

29.773,80

638,01

4.253,40

691,99

30,33

9.049,68

Ağustos

11.122,00

1.350,00

2.122,00

1.000,00

6.650,00

53.200,00

1.330,00

34.027,20

739,37

4.253,40

590,63

30,33

9.151,04

Eylül

11.122,00

1.350,00

2.122,00

1.000,00

6.650,00

59.850,00

1.330,00

38.280,60

850,68

4.253,40

479,32

30,33

9.262,35

Ekim

11.122,00

1.350,00

2.122,00

1.000,00

6.650,00

66.500,00

1.330,00

42.534,00

850,68

4.253,40

479,32

30,33

9.262,35

Kasım

11.122,00

1.350,00

2.122,00

1.000,00

6.650,00

73.150,00

1.330,00

46.787,40

850,68

4.253,40

479,32

30,33

9.262,35

Aralık

11.122,00

1.350,00

2.122,00

1.000,00

6.650,00

79.800,00

1.330,00

51.040,80

850,68

4.253,40

479,32

30,33

9.262,35

TOPLAM

11.122,00

1.350,00

2.122,00

12.000,00

79.800,00

79.800,00

14.360,00

51.040,80

8.608,16

51.040,80

5.751,84

363,96

111.148,20

* Brüt ücret; 9.000 TL ücret, 22 çalışma günü karşılığı; (17x22=) 374 TL ulaşım ücreti ve (34x22=) 748 TL yemek ücreti ile 1.000 TL kreş ödemesi toplamından oluşmaktadır.

** Sigorta primi 9.000 TL brüt ücret üzerinden hesaplanmıştır.

Örnek 7: Bay (K) 10.000 TL brüt ücret ile 15 Eylül 2022 tarihinde, işveren (L)’nin işyerinde çalışmaya başlamıştır. Bay (K)’ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

 

 

AYLAR

 

 

BRÜT ÜCRET

 

SİGORTA PRİMİ

 

 

MATRAH

 

KÜMÜLATİF MATRAH

 

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

ASGARİ ÜCRET KÜMÜLATİF

MATRAH

 

ASGARİ ÜCRETİN VERGİSİ

 

İSTİSNA MATRAH

KESİLECEK GELİR

VERGİSİ

 

KESİLECEK DAMGA VERGİSİ

 

 

NET ÜCRET

 

(a)

(b)

(ax%15)

(c)

(a-b)

(d)

(e)

(dx%15)

(f)

(g)

(fx%15)

(h)

(i)

(e-g)

(ı)

(a-5004)x%0,00759

(j)

(a-b-i-ı)

Eylül

5.000,00

750,00

4.250,00

4.250,00

637,50

4.253,40

638,01

4.253,40

0,00

0

4.250,00

Ekim

10.000,00

1.500,00

8.500,00

12.750,00

1.275,00

8.506,80

638,01

4.253,40

636,99

37,92

7.825,09

Kasım

10.000,00

1.500,00

8.500,00

21.250,00

1.275,00

12.760,20

638,01

4.253,40

636,99

37,92

7.825,09

Aralık

10.000,00

1.500,00

8.500,00

29.750,00

1.275,00

17.013,60

638,01

4.253,40

636,99

37,92

7.825,09

TOPLAM

35.000,00

5.250,00

29.750,00

29.750,00

4.462,50

17.013,60

2.552,04

17.013,60

1.910,97

113,76

27.725,27

Örnek 8: 12.000 TL brüt ücret ile işveren (M)’nin işyerinde çalışan Bayan (N) 10 Ağustos 2022 tarihinde işten ayrılmıştır. Bayan (N)’ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

 

 

AYLAR

 

 

BRÜT ÜCRET

 

SİGORTA PRİMİ

 

 

MATRAH

 

KÜMÜLATİF MATRAH

 

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

ASGARİ ÜCRET KÜMÜLATİF MATRAH

 

ASGARİ ÜCRETİN VERGİSİ

 

İSTİSNA MATRAH

KESİLECEK GELİR VERGİSİ

 

KESİLECEK DAMGA VERGİSİ

 

 

NET ÜCRET

 

(a)

(b) (ax%15)

(c) (a-b)

(d)

(e) (dx%15,%20,%27)

(f)

(g) (fx%15,%20)

(h)

(i) (e-g)

(ı)

(a-5004)x%0,00759

(j)

(a-b-i-ı)

Ocak

12.000,00

1.800,00

10.200,00

10.200,00

1.530,00

4.253,40

638,01

4.253,40

891,99

53,10

9.254,91

Şubat

12.000,00

1.800,00

10.200,00

20.400,00

1.530,00

8.506,80

638,01

4.253,40

891,99

53,10

9.254,91

Mart

12.000,00

1.800,00

10.200,00

30.600,00

1.530,00

12.760,20

638,01

4.253,40

891,99

53,10

9.254,91

Nisan

12.000,00

1.800,00

10.200,00

40.800,00

1.970,00

17.013,60

638,01

4.254,40

1.331,99

53,10

8.814,91

Mayıs

12.000,00

1.800,00

10.200,00

51.000,00

2.040,00

21.267,00

638,01

4.255,40

1.401,99

53,10

8.744,91

Haziran

12.000,00

1.800,00

10.200,00

61.200,00

2.040,00

25.520,40

638,01

4.256,40

1.401,99

53,10

8.744,91

Temmuz

12.000,00

1.800,00

10.200,00

71.400,00

2.138,00

29.773,80

638,01

4.257,40

1.499,99

53,10

8.646,91

Ağustos

4.000,00

600,00

3.400,00

74.800,00

918,00

34.027,20

739,37

4.257,40

178,63

0,00

3.221,37

TOPLAM

88.000,00

13.200,00

74.800,00

74.800,00

13.696,00

34.027,20

5.205,44

34.041,20

8.490,56

371,70

65.937,74

Örnek 9: İşveren (O)’nun işyerinde aylık 15 gün çalışan Bayan (Ö)’ye bu çalışması karşılığı aylık brüt 4.000 TL ödenmektedir. Bayan (Ö)’ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

 

 

AYLAR

 

 

BRÜT ÜCRET

SİGORTA PRİMİ

 

 

MATRAH

 

 

İSTİSNA

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

HESAPLANAN DAMGA VERGİSİ

 

 

NET ÜCRET

 

(a)

(b) (ax%15)

(c) (a-b)

(d)

(e)

(f)

(g) (c-e-f)

Ocak

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Şubat

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Mart

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Nisan

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Mayıs

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Haziran

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Temmuz

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Ağustos

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Eylül

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Ekim

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Kasım

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Aralık

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

TOPLAM

48.000,00

7.200,00

40.800,00

51.040,80

0,00

0,00

40.800,00

Bayan (Ö)’nün 15 gün çalışması karşılığı aylık brüt ücretinin 5.500 TL olduğu durumda, 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

 

 

 

AYLAR

 

 

 

BRÜT ÜCRET

 

SİGORTA PRİMİ

 

 

 

MATRAH

 

KÜMÜLATİF MATRAH

 

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

ASGARİ ÜCRET KÜMÜLATİF MATRAH

ASGARİ ÜCRETİN VERGİSİ

 

İSTİSNA MATRAH

KESİLECEK GELİR VERGİSİ

 

KESİLECEK DAMGA VERGİSİ

 

 

 

NET ÜCRET

 

(a)

(b) (ax%15)

(c) (a-b)

(d)

(e) (dx%15,%20)

(f)

(g) (fx%15,%20)

(h)

(i) (e-g)

(ı)

(a-5004)x0,00759

(j) (c-i-ı)

Ocak

5.500,00

825,00

4.675,00

4.675,00

701,25

4.253,40

638,01

4.253,40

63,24

3,76

4.608,00

Şubat

5.500,00

825,00

4.675,00

9.350,00

701,25

8.506,80

638,01

4.253,40

63,24

3,76

4.608,00

Mart

5.500,00

825,00

4.675,00

14.025,00

701,25

12.760,20

638,01

4.253,40

63,24

3,76

4.608,00

Nisan

5.500,00

825,00

4.675,00

18.700,00

701,25

17.013,60

638,01

4.253,40

63,24

3,76

4.608,00

Mayıs

5.500,00

825,00

4.675,00

23.375,00

701,25

21.267,00

638,01

4.253,40

63,24

3,76

4.608,00

Haziran

5.500,00

825,00

4.675,00

28.050,00

701,25

25.520,40

638,01

4.253,40

63,24

3,76

4.608,00

Temmuz

5.500,00

825,00

4.675,00

32.725,00

737,50

29.773,80

638,01

4.253,40

99,49

3,76

4.571,75

Ağustos

5.500,00

825,00

4.675,00

37.400,00

935,00

34.027,20

739,37

4.253,40

195,63

3,76

4.475,61

Eylül

5.500,00

825,00

4.675,00

42.075,00

935,00

38.280,60

850,68

4.253,40

84,32

3,76

4.586,92

Ekim

5.500,00

825,00

4.675,00

46.750,00

935,00

42.534,00

850,68

4.253,40

84,32

3,76

4.586,92

Kasım

5.500,00

825,00

4.675,00

51.425,00

935,00

46.787,40

850,68

4.253,40

84,32

3,76

4.586,92

Aralık

5.500,00

825,00

4.675,00

56.100,00

935,00

51.040,80

850,68

4.253,40

84,32

3,76

4.586,92

TOPLAM

66.000,00

9.900,00

56.100,00

56.100,00

9.620,00

51.040,80

8.608,16

51.040,80

1.011,84

45,18

55.042,98

Birden fazla işverenden ücret alınması durumunda istisnanın uygulanması

MADDE 7 – (1) Aynı zamanda birden fazla işverenden ücret alınması halinde, istisna uygulaması, sadece en yüksek ücretin elde edildiği işveren tarafından gerçekleştirilecektir. Birden fazla işverenden aynı tutarda ücret alındığı durumda, istisnayı uygulayacak olan işvereni hizmet erbabı kendisi belirleyecektir. İstisnadan faydalanılan işverende, istisnanın tamamından faydalanılamaması durumunda kalan tutar için diğer işverende istisnadan faydalanılması mümkün değildir.

Örnek 10: Bay (P) iki ayrı işyerinde işveren (R) ve işveren (S)’nin yanında çalışmaktadır. İşveren (R)’den brüt 7.000 TL, işveren (S)’den ise brüt 3.000 TL ücret geliri elde etmektedir. Bay (P)’ye (R) işvereni tarafından ödenen ücrete istisna uygulanacak ve 2022 yılı ilgili aylarda yapılacak net ücret ödemeleri aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

İŞVEREN (R)

 

 

AYLAR

 

 

BRÜT ÜCRET

 

SİGORTA PRİMİ

 

 

MATRAH

 

KÜMÜLATİF MATRAH

 

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

ASGARİ ÜCRET KÜMÜLATİF MATRAH

ASGARİ ÜCRETİN VERGİSİ

 

İSTİSNA MATRAH

KESİLECEK GELİR VERGİSİ

 

KESİLECEK DAMGA VERGİSİ

 

 

NET ÜCRET

 

(a)

(b) (ax%15)

(c) (a-b)

(d)

(e) (dx%15,%20,%27)

(f)

(g) (fx%15,%20)

(h)

(i) (e-g)

(ı)

(a-5004)x0,00759

(j) (c-i-ı)

Ocak

7.000,00

1.050,00

5.950,00

5.950,00

892,50

4.253,40

638,01

4.253,40

254,49

15,15

5.680,36

Şubat

7.000,00

1.050,00

5.950,00

11.900,00

892,50

8.506,80

638,01

4.253,40

254,49

15,15

5.680,36

Mart

7.000,00

1.050,00

5.950,00

17.850,00

892,50

12.760,20

638,01

4.253,40

254,49

15,15

5.680,36

Nisan

7.000,00

1.050,00

5.950,00

23.800,00

892,50

17.013,60

638,01

4.253,40

254,49

15,15

5.680,36

Mayıs

7.000,00

1.050,00

5.950,00

29.750,00

892,50

21.267,00

638,01

4.253,40

254,49

15,15

5.680,36

Haziran

7.000,00

1.050,00

5.950,00

35.700,00

1.077,50

25.520,40

638,01

4.253,40

439,49

15,15

5.495,36

Temmuz

7.000,00

1.050,00

5.950,00

41.650,00

1.190,00

29.773,80

638,01

4.253,40

551,99

15,15

5.382,86

Ağustos

7.000,00

1.050,00

5.950,00

47.600,00

1.190,00

34.027,20

739,37

4.253,40

450,63

15,15

5.484,22

Eylül

7.000,00

1.050,00

5.950,00

53.550,00

1.190,00

38.280,60

850,68

4.253,40

339,32

15,15

5.595,53

Ekim

7.000,00

1.050,00

5.950,00

59.500,00

1.190,00

42.534,00

850,68

4.253,40

339,32

15,15

5.595,53

Kasım

7.000,00

1.050,00

5.950,00

65.450,00

1.190,00

46.787,40

850,68

4.253,40

339,32

15,15

5.595,53

Aralık

7.000,00

1.050,00

5.950,00

71.400,00

1.288,00

51.040,80

850,68

4.253,40

437,32

15,15

5.497,53

TOPLAM

84.000,00

12.600,00

71.400,00

71.400,00

12.778,00

51.040,80

8.608,16

51.040,80

4.169,84

181,80

67.048,36

İŞVEREN (S)

 

 

AYLAR

 

 

BRÜT ÜCRET

SİGORTA PRİMİ

 

 

MATRAH

KÜMÜLATİF MATRAH

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

HESAPLANAN DAMGA VERGİSİ

 

 

NET ÜCRET

 

(a)

(b) (ax%15)

(c) (a-b)

(d)

(e) (dx%15)

(f) (ax%0,00759)

(g) (c-e-f)

Ocak

3.000,00

450,00

2.550,00

2.550,00

382,50

22,77

2.144,73

Şubat

3.000,00

450,00

2.550,00

5.100,00

382,50

22,77

2.144,73

Mart

3.000,00

450,00

2.550,00

7.650,00

382,50

22,77

2.144,73

Nisan

3.000,00

450,00

2.550,00

10.200,00

382,50

22,77

2.144,73

Mayıs

3.000,00

450,00

2.550,00

12.750,00

382,50

22,77

2.144,73

Haziran

3.000,00

450,00

2.550,00

15.300,00

382,50

22,77

2.144,73

Temmuz

3.000,00

450,00

2.550,00

17.850,00

382,50

22,77

2.144,73

Ağustos

3.000,00

450,00

2.550,00

20.400,00

382,50

22,77

2.144,73

Eylül

3.000,00

450,00

2.550,00

22.950,00

382,50

22,77

2.144,73

Ekim

3.000,00

450,00

2.550,00

25.500,00

382,50

22,77

2.144,73

Kasım

3.000,00

450,00

2.550,00

28.050,00

382,50

22,77

2.144,73

Aralık

3.000,00

450,00

2.550,00

30.600,00

382,50

22,77

2.144,73

TOPLAM

36.000,00

5.400,00

30.600,00

30.600,00

4.590,00

273,24

25.736,76

Örnek 11: Bayan (Ş) iki ayrı işverenin yanında çalışmaktadır. İşveren (T) brüt 4.000 TL ve işveren (U)’dan brüt 4.000 TL ücret geliri elde etmektedir. Bayan (Ş), (T) işvereninden istisna uygulamasını talep etmiştir. Bayan (Ş)’ye sadece (T) işvereni tarafından ödenen ücrete istisna uygulanacak olup, 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemeleri aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

İŞVEREN (T)

 

 

AYLAR

 

 

BRÜT ÜCRET

SİGORTA PRİMİ

 

 

MATRAH

 

 

İSTİSNA

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

HESAPLANAN DAMGA VERGİSİ

 

 

NET ÜCRET

 

(a)

(b) (ax%15)

(c) (a-b)

(d)

(e)

(f)

(g) (a-b)

Ocak

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Şubat

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Mart

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Nisan

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Mayıs

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Haziran

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Temmuz

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Ağustos

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Eylül

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Ekim

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Kasım

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Aralık

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

TOPLAM

48.000,00

7.200,00

40.800,00

51.040,80

0,00

0,00

40.800,00

İŞVEREN (U)

 

 

AYLAR

 

 

BRÜT ÜCRET

SİGORTA PRİMİ

 

 

MATRAH

KÜMÜLATİF MATRAH

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

HESAPLANAN DAMGA VERGİSİ

 

 

NET ÜCRET

 

(a)

(b) (ax%15)

(c) (a-b)

(d)

(e) (dx%15,%20)

(f) (ax%0,00759)

(g) (c-e-f)

Ocak

4.000,00

600,00

3.400,00

3.400,00

510,00

30,36

2.859,64

Şubat

4.000,00

600,00

3.400,00

6.800,00

510,00

30,36

2.859,64

Mart

4.000,00

600,00

3.400,00

10.200,00

510,00

30,36

2.859,64

Nisan

4.000,00

600,00

3.400,00

13.600,00

510,00

30,36

2.859,64

Mayıs

4.000,00

600,00

3.400,00

17.000,00

510,00

30,36

2.859,64

Haziran

4.000,00

600,00

3.400,00

20.400,00

510,00

30,36

2.859,64

Temmuz

4.000,00

600,00

3.400,00

23.800,00

510,00

30,36

2.859,64

Ağustos

4.000,00

600,00

3.400,00

27.200,00

510,00

30,36

2.859,64

Eylül

4.000,00

600,00

3.400,00

30.600,00

510,00

30,36

2.859,64

Ekim

4.000,00

600,00

3.400,00

34.000,00

610,00

30,36

2.759,64

Kasım

4.000,00

600,00

3.400,00

37.400,00

680,00

30,36

2.689,64

Aralık

4.000,00

600,00

3.400,00

40.800,00

680,00

30,36

2.689,64

TOPLAM

48.000,00

7.200,00

40.800,00

40.800,00

6.560,00

364,32

33.875,68

Teşvik ve istisna kapsamındaki ücret ödemeleri

MADDE 8 – (1) 16/12/1999 tarihli ve 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12 nci maddesine göre, Türk Uluslararası Gemi Sicilinde kayıtlı gemilerde ve yatlarda çalışan personele ödenen ücretler gelir vergisinden istisna edilmiştir. Bu Kanun kapsamında çalışan ve şartları taşıyan hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılmamaktadır. Dolayısıyla, istisna kapsamındaki bu ücretlere 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendi uyarınca ayrıca istisna uygulanması söz konusu değildir.

(2) a) 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesi uyarınca bölgede imalat faaliyetlerinde çalışan personele ödenen ücretleri üzerinden,

b) 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesine göre Ar-Ge, tasarım ve destek personeline ödenen ücretleri üzerinden,

c) 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre, Ar-Ge, tasarım ve destek personeline ödenen ücretleri üzerinden,

ç) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 21 inci maddesine göre, ilgili yılda uygulanan asgarî ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden, hesaplanan gelir vergisinin asgarî geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilmekteydi. 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendiyle ihdas edilen istisna uygulaması ve asgari geçim indirimi uygulamasının kaldırılması nedeniyle, teşvik kapsamındaki bu ücret ödemelerine, öncelikle 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde düzenlenen istisna uygulanacak ve istisna sonrası vergi, ilgili düzenlemelerdeki sınırlamalar çerçevesinde tahakkuktan terkin edilecektir.

(3) Diğer kanunlarda yer alan benzer istisna ve teşvikler için de hesaplama aynı şekilde olacaktır.

Örnek 12: İşveren (Ü)’nün işyerinde çalışan Bay (V), brüt 10.000 TL ücret geliri elde etmektedir. Bay (V)’nin 3218 sayılı Kanun kapsamında çalışması ve ücretinin teşvik kapsamında olması durumunda, 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemeleri aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

3218 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÇALIŞMA

 

 

 

AYLAR

 

 

 

BRÜT ÜCRET

 

SİGORTA PRİMİ

 

 

 

MATRAH

 

KÜMÜLATİF MATRAH

 

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

ASGARİ ÜCRET KÜMÜLATİF MATRAH

ASGARİ ÜCRETİN VERGİSİ

 

İSTİSNA MATRAH

KESİLECEK GELİR VERGİSİ *

KESİLECEK DAMGA VERGİSİ**

 

 

 

NET ÜCRET

 

(a)

(b) (ax%15)

(c) (a-b)

(d)

(e) (dx%15,%20,%27)

(f)

(g) (fx%15,%20)

(h)

(i) (e-g)

(ı)

(j) (c-i-ı)

Ocak

10.000,00

1.500,00

8.500,00

8.500,00

1.275,00

4.253,40

638,01

4.253,40

636,99

0,00

7.863,01

Şubat

10.000,00

1.500,00

8.500,00

17.000,00

1.275,00

8.506,80

638,01

4.253,40

636,99

0,00

7.863,01

Mart

10.000,00

1.500,00

8.500,00

25.500,00

1.275,00

12.760,20

638,01

4.253,40

636,99

0,00

7.863,01

Nisan

10.000,00

1.500,00

8.500,00

34.000,00

1.375,00

17.013,60

638,01

4.253,40

736,99

0,00

7.763,01

Mayıs

10.000,00

1.500,00

8.500,00

42.500,00

1.700,00

21.267,00

638,01

4.253,40

1.061,99

0,00

7.438,01

Haziran

10.000,00

1.500,00

8.500,00

51.000,00

1.700,00

25.520,40

638,01

4.253,40

1.061,99

0,00

7.438,01

Temmuz

10.000,00

1.500,00

8.500,00

59.500,00

1.700,00

29.773,80

638,01

4.253,40

1.061,99

0,00

7.438,01

Ağustos

10.000,00

1.500,00

8.500,00

68.000,00

1.700,00

34.027,20

739,37

4.253,40

960,63

0,00

7.539,37

Eylül

10.000,00

1.500,00

8.500,00

76.500,00

2.155,00

38.280,60

850,68

4.253,40

1.304,32

0,00

7.195,68

Ekim

10.000,00

1.500,00

8.500,00

85.000,00

2.295,00

42.534,00

850,68

4.253,40

1.444,32

0,00

7.055,68

Kasım

10.000,00

1.500,00

8.500,00

93.500,00

2.295,00

46.787,40

850,68

4.253,40

1.444,32

0,00

7.055,68

Aralık

10.000,00

1.500,00

8.500,00

102.000,00

2.295,00

51.040,80

850,68

4.253,40

1.444,32

0,00

7.055,68

TOPLAM

120.000,00

18.000,00

102.000,00

102.000,00

21.040,00

51.040,80

8.608,16

51.040,80

12.431,84

0,00

89.568,16

*Bu tutar tahakkuktan terkin edilecektir.

**3218 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca damga vergisi hesaplanmamıştır.

Bay (V)’nin 4691 sayılı Kanun kapsamında çalışması ve ücretinin teşvik kapsamında olması durumunda, 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemeleri aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

4691 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÇALIŞMA

 

 

 

AYLAR

 

 

 

BRÜT ÜCRET

 

SİGORTA PRİMİ

 

 

 

MATRAH

 

KÜMÜLATİF MATRAH

 

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

ASGARİ ÜCRET KÜMÜLATİF MATRAH

ASGARİ ÜCRETİN VERGİSİ

 

İSTİSNA MATRAH

KESİLECEK GELİR VERGİSİ *

KESİLECEK DAMGA VERGİSİ**

 

 

 

NET ÜCRET

 

(a)

(b) (ax%15)

(c) (a-b)

(d)

(e) (dx%15,%20,%27)

(f)

(g) (fx%15,%20)

(h)

(i) (e-g)

(ı)

(j) (c-i-ı)

Ocak

10.000,00

1.500,00

8.500,00

8.500,00

1.275,00

4.253,40

638,01

4.253,40

636,99

0,00

7.863,01

Şubat

10.000,00

1.500,00

8.500,00

17.000,00

1.275,00

8.506,80

638,01

4.253,40

636,99

0,00

7.863,01

Mart

10.000,00

1.500,00

8.500,00

25.500,00

1.275,00

12.760,20

638,01

4.253,40

636,99

0,00

7.863,01

Nisan

10.000,00

1.500,00

8.500,00

34.000,00

1.375,00

17.013,60

638,01

4.253,40

736,99

0,00

7.763,01

Mayıs

10.000,00

1.500,00

8.500,00

42.500,00

1.700,00

21.267,00

638,01

4.253,40

1.061,99

0,00

7.438,01

Haziran

10.000,00

1.500,00

8.500,00

51.000,00

1.700,00

25.520,40

638,01

4.253,40

1.061,99

0,00

7.438,01

Temmuz

10.000,00

1.500,00

8.500,00

59.500,00

1.700,00

29.773,80

638,01

4.253,40

1.061,99

0,00

7.438,01

Ağustos

10.000,00

1.500,00

8.500,00

68.000,00

1.700,00

34.027,20

739,37

4.253,40

960,63

0,00

7.539,37

Eylül

10.000,00

1.500,00

8.500,00

76.500,00

2.155,00

38.280,60

850,68

4.253,40

1.304,32

0,00

7.195,68

Ekim

10.000,00

1.500,00

8.500,00

85.000,00

2.295,00

42.534,00

850,68

4.253,40

1.444,32

0,00

7.055,68

Kasım

10.000,00

1.500,00

8.500,00

93.500,00

2.295,00

46.787,40

850,68

4.253,40

1.444,32

0,00

7.055,68

Aralık

10.000,00

1.500,00

8.500,00

102.000,00

2.295,00

51.040,80

850,68

4.253,40

1.444,32

0,00

7.055,68

TOPLAM

120.000,00

18.000,00

102.000,00

102.000,00

21.040,00

51.040,80

8.608,16

51.040,80

12.431,84

0,00

89.568,16

* Bu tutarlar tahakkuktan terkin edilecektir.

** 4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca damga vergisi hesaplanmamıştır.

Bay (V)’nin 5746 sayılı Kanun kapsamında çalışması ve ücretinin teşvik kapsamında olması durumunda, 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemeleri aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÇALIŞMA

 

 

 

AYLAR

 

 

 

BRÜT ÜCRET

 

SİGORTA PRİMİ

 

 

 

MATRAH

 

KÜMÜLATİF MATRAH

 

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

ASGARİ ÜCRET KÜMÜLATİF MATRAH

ASGARİ ÜCRETİN VERGİSİ

 

İSTİSNA MATRAH

KESİLECEK GELİR VERGİSİ *

KESİLECEK DAMGA VERGİSİ**

 

 

 

NET ÜCRET

 

(a)

(b) (ax%15)

(c) (a-b)

(d)

(e) (dx%15,%20%27)

(f)

(g) (fx%15,%20)

(h)

(i) (e-g)

(ı)

(j) (c-i-ı)

Ocak

10.000,00

1.500,00

8.500,00

8.500,00

1.275,00

4.253,40

638,01

4.253,40

636,99

0,00

7.863,01

Şubat

10.000,00

1.500,00

8.500,00

17.000,00

1.275,00

8.506,80

638,01

4.253,40

636,99

0,00

7.863,01

Mart

10.000,00

1.500,00

8.500,00

25.500,00

1.275,00

12.760,20

638,01

4.253,40

636,99

0,00

7.863,01

Nisan

10.000,00

1.500,00

8.500,00

34.000,00

1.375,00

17.013,60

638,01

4.253,40

736,99

0,00

7.763,01

Mayıs

10.000,00

1.500,00

8.500,00

42.500,00

1.700,00

21.267,00

638,01

4.253,40

1.061,99

0,00

7.438,01

Haziran

10.000,00

1.500,00

8.500,00

51.000,00

1.700,00

25.520,40

638,01

4.253,40

1.061,99

0,00

7.438,01

Temmuz

10.000,00

1.500,00

8.500,00

59.500,00

1.700,00

29.773,80

638,01

4.253,40

1.061,99

0,00

7.438,01

Ağustos

10.000,00

1.500,00

8.500,00

68.000,00

1.700,00

34.027,20

739,37

4.253,40

960,63

0,00

7.539,37

Eylül

10.000,00

1.500,00

8.500,00

76.500,00

2.155,00

38.280,60

850,68

4.253,40

1.304,32

0,00

7.195,68

Ekim

10.000,00

1.500,00

8.500,00

85.000,00

2.295,00

42.534,00

850,68

4.253,40

1.444,32

0,00

7.055,68

Kasım

10.000,00

1.500,00

8.500,00

93.500,00

2.295,00

46.787,40

850,68

4.253,40

1.444,32

0,00

7.055,68

Aralık

10.000,00

1.500,00

8.500,00

102.000,00

2.295,00

51.040,80

850,68

4.253,40

1.444,32

0,00

7.055,68

TOPLAM

120.000,00

18.000,00

102.000,00

102.000,00

21.040,00

51.040,80

8.608,16

51.040,80

12.431,84

0,00

89.568,16

* Bu tutar Kanunda belirlenen oranlarda tahakkuktan terkin edilecektir.

** 5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca damga vergisi hesaplanmamıştır.

Bay (V)’nin 4447 sayılı Kanun kapsamında çalışması ve ücretinin teşvik kapsamında olması durumunda, 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemeleri aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

4447 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÇALIŞMA

 

 

 

AYLAR

 

 

 

BRÜT ÜCRET

 

SİGORTA PRİMİ

 

 

 

MATRAH

 

KÜMÜLATİF MATRAH

 

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

ASGARİ ÜCRET KÜMÜLATİF MATRAH

ASGARİ ÜCRETİN VERGİSİ

 

İSTİSNA MATRAH

KESİLECEK GELİR VERGİSİ *

KESİLECEK DAMGA VERGİSİ**

 

 

 

NET ÜCRET

 

(a)

(b) (ax%15)

(c) (a-b)

(d)

(e) (dx%15,%20,%27)

(f)

(g) (fx%15,%20)

(h)

(i) (e-g)

(ı)

(j) (c-i-ı)

Ocak

10.000,00

1.500,00

8.500,00

8.500,00

1.275,00

4.253,40

638,01

4.253,40

636,99

0,00

7.863,01

Şubat

10.000,00

1.500,00

8.500,00

17.000,00

 

1.275,00

8.506,80

638,01

4.253,40

636,99

0,00

7.863,01

Mart

10.000,00

1.500,00

8.500,00

25.500,00

 

1.275,00

12.760,20

638,01

4.253,40

636,99

0,00

7.863,01

Nisan

10.000,00

1.500,00

8.500,00

34.000,00

 

1.375,00

17.013,60

638,01

4.253,40

736,99

0,00

7.763,01

Mayıs

10.000,00

1.500,00

8.500,00

42.500,00

 

1.700,00

21.267,00

638,01

4.253,40

1.061,99

0,00

7.438,01

Haziran

10.000,00

1.500,00

8.500,00

51.000,00

 

1.700,00

25.520,40

638,01

4.253,40

1.061,99

0,00

7.438,01

Temmuz

10.000,00

1.500,00

8.500,00

59.500,00

 

1.700,00

29.773,80

638,01

4.253,40

1.061,99

0,00

7.438,01

Ağustos

10.000,00

1.500,00

8.500,00

68.000,00

 

1.700,00

34.027,20

739,37

4.253,40

960,63

0,00

7.539,37

Eylül

10.000,00

1.500,00

8.500,00

76.500,00

 

2.155,00

38.280,60

850,68

4.253,40

1.304,32

0,00

7.195,68

Ekim

10.000,00

1.500,00

8.500,00

85.000,00

 

2.295,00

42.534,00

850,68

4.253,40

1.444,32

0,00

7.055,68

Kasım

10.000,00

1.500,00

8.500,00

93.500,00

2.295,00

46.787,40

850,68

4.253,40

1.444,32

0,00

7.055,68

Aralık

10.000,00

1.500,00

8.500,00

102.000,00

2.295,00

51.040,80

850,68

4.253,40

1.444,32

0,00

7.055,68

TOPLAM

120.000,00

18.000,00

102.000,00

102.000,00

21.040,00

51.040,80

8.608,16

51.040,80

12.431,84

0,00

89.568,16

* Bu tutarların asgari ücretin ilgili aydaki vergisine isabet eden kısımları tahakkuktan terkin edilecektir.

** Asgari ücretin brüt tutarına isabet eden damga vergisi hesaplanmamıştır.

Yıllık beyanname verilmesi halinde istisna uygulaması

MADDE 9 – (1) Hizmet erbabının ücret gelirlerinin 193 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre yıllık beyanname ile beyan edilmesinin gerekmesi durumunda, yıl içinde istisna uygulamasından faydalanıldığı için yıllık beyannamede söz konusu istisna uygulamasına yer verilmeyecek ve yıllık beyannamede ücret gelirlerinin toplamı üzerinden hesaplanan vergiden, yıl içinde istisna öncesi hesaplanan vergiler mahsup edilecektir.

(2) Tevkif suretiyle vergilendirilmemiş ücret gelirlerinin yıllık matrahının, asgari ücretin yıllık matrahını aşmaması halinde, bu gelirler beyan edilmeyecektir. Söz konusu gelirlerin asgari ücretin yıllık matrahını aşması halinde ise tamamı beyan edilecek ve hesaplanan gelir vergisinden asgari ücretin yıllık matrahı üzerinden hesaplanan vergi indirim konusu yapılacaktır.

Örnek 13: İşveren (Y)’nin işyerinde çalışan Bay (Z), brüt 100.000 TL ücret geliri elde etmektedir. Bay (Z)’nin 2022 yılı yıllık gelir vergisi matrahı gelir vergisi tarifesinin dördüncü dilimindeki tutarı (2022 yılı için 880.000 TL) aştığından, Bay (Z)’nin ücret gelirini yıllık beyannameyle beyan etmesi gerekmektedir. Bay (Z)’ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemeleri ile yıllık beyanı üzerine yapılacak hesaplama aşağıdaki şekilde olacaktır.

İŞVEREN (Y) TARAFINDAN 2022 YILINDA YAPILAN VERGİLEME

 

 

 

AYLAR

 

 

 

BRÜT ÜCRET

 

SİGORTA PRİMİ*

 

 

 

MATRAH

 

KÜMÜLATİF MATRAH

 

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

ASGARİ ÜCRET

KÜMÜLATİF MATRAH

ASGARİ

ÜCRETİN VERGİSİ

 

İSTİSNA MATRAH

KESİLECEK

GELİR VERGİSİ

 

KESİLECEK DAMGA VERGİSİ

 

 

 

NET ÜCRET

 

(a)

(b)

(ax%15)

(c)

(a-b)

(d)

(e)

(dx%15,%20,%27,%35,%40)

(f)

(g)

(fx%15,%20)

(h)

(i)

(e-g)

(ı)

(a-5004)x0.00759

(j)

(c-i-ı)

Ocak

100.000,00

5.629,50

94.370,50

94.370,50

18.980,04

4.253,40

638,01

4.253,40

18.342,03

721,02

75.307,46

Şubat

100.000,00

5.629,50

94.370,50

188.741,00

25.480,04

8.506,80

638,01

4.253,40

24.842,03

721,02

68.807,46

Mart

100.000,00

5.629,50

94.370,50

283.111,50

28.128,96

12.760,20

638,01

4.253,40

27.490,95

721,02

66.158,54

Nisan

100.000,00

5.629,50

94.370,50

377.482,00

33.029,68

17.013,60

638,01

4.253,40

32.391,67

721,02

61.257,82

Mayıs

100.000,00

5.629,50

94.370,50

471.852,50

33.029,68

21.267,00

638,01

4.253,40

32.391,67

721,02

61.257,82

Haziran

100.000,00

5.629,50

94.370,50

566.223,00

33.029,68

25.520,40

638,01

4.253,40

32.391,67

721,02

61.257,82

Temmuz

100.000,00

5.629,50

94.370,50

660.593,50

33.029,68

29.773,80

638,01

4.253,40

32.391,67

721,02

61.257,82

Ağustos

100.000,00

5.629,50

94.370,50

754.964,00

33.029,68

34.027,20

739,37

4.253,40

32.290,31

721,02

61.359,18

Eylül

100.000,00

5.629,50

94.370,50

849.334,50

33.029,67

38.280,60

850,68

4.253,40

32.178,99

721,02

61.470,49

Ekim

100.000,00

5.629,50

94.370,50

943.705,00

36.214,93

42.534,00

850,68

4.253,40

35.364,25

721,02

58.285,24

Kasım

100.000,00

5.629,50

94.370,50

1.038.075,50

37.748,20

46.787,40

850,68

4.253,40

36.897,52

721,02

56.751,96

Aralık

100.000,00

5.629,50

94.370,50

1.132.446,00

37.748,20

51.040,80

850,68

4.253,40

36.897,52

721,02

56.751,96

TOPLAM

1.200.000,00

67.554,00

1.132.446,00

1.132.446,00

382.478,40

51.040,80

8.608,16

51.040,80

373.870,24

8.652,24

749.923,52

2022 yılı sigorta prim tavanı 37.530 TL dikkate alınarak hesaplanmıştır.

 

 

BAY (Z)'NİN YILLIK BEYANI

BRÜT ÜCRET

SİGORTA

MATRAH

HESAPLANAN

MAHSUP

ÖDENECEK

1.200.000,00

67.554,00

1.132.446,00

382.478,40

382.478,40

0,00

Örnek 14: Bayan (J) iki ayrı iş yerinde işveren (Y) ve işveren (Z)’nin yanında çalışmaktadır. İşveren (Y)’den brüt 10.000 TL ve işveren (Z)’den brüt 8.000 TL ücret geliri elde etmektedir. Bayan (J)’nin ikinci işverenden elde ettiği ücret geliri 2022 yılı gelir vergisi tarifesinin ikinci dilimindeki tutarı (2022 yılı için 70.000 TL) aştığından, Bayan (J)’nin ücret gelirini yıllık beyannameyle beyan etmesi gerekmektedir. Bayan (J)’ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemeleri ile yıllık beyanı üzerine yapılacak hesaplama aşağıdaki şekilde olacaktır.

İŞVEREN (Y) TARAFINDAN 2022 YILINDA YAPILAN VERGİLEME

 

 

AYLAR

 

 

BRÜT ÜCRET

 

SİGORTA PRİMİ

 

 

MATRAH

 

KÜMÜLATİF MATRAH

 

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

ASGARİ ÜCRET KÜMÜLATİF MATRAH

ASGARİ ÜCRETİN VERGİSİ

 

İSTİSNA MATRAH

KESİLECEK GELİR VERGİSİ

 

KESİLECEK DAMGA VERGİSİ

 

 

NET ÜCRET

 

(a)

(b) (ax%15)

(c) (a-b)

(d)

(e) (dx%15,%20,%27)

(f)

(g) (fx%15,%20)

(h)

(i) (e-g)

(ı)

(a-5004)x0.00759

(j) (c-i-ı)

Ocak

10.000,00

1.500,00

8.500,00

8.500,00

1.275,00

4.253,40

638,01

4.253,40

636,99

37,92

7.825,09

Şubat

10.000,00

1.500,00

8.500,00

17.000,00

1.275,00

8.506,80

638,01

4.253,40

636,99

37,92

7.825,09

Mart

10.000,00

1.500,00

8.500,00

25.500,00

1.275,00

12.760,20

638,01

4.253,40

636,99

37,92

7.825,09

Nisan

10.000,00

1.500,00

8.500,00

34.000,00

1.375,00

17.013,60

638,01

4.253,40

736,99

37,92

7.725,09

Mayıs

10.000,00

1.500,00

8.500,00

42.500,00

1.700,00

21.267,00

638,01

4.253,40

1.061,99

37,92

7.400,09

Haziran

10.000,00

1.500,00

8.500,00

51.000,00

1.700,00

25.520,40

638,01

4.253,40

1.061,99

37,92

7.400,09

Temmuz

10.000,00

1.500,00

8.500,00

59.500,00

1.700,00

29.773,80

638,01

4.253,40

1.061,99

37,92

7.400,09

Ağustos

10.000,00

1.500,00

8.500,00

68.000,00

1.700,00

34.027,20

739,37

4.253,40

960,63

37,92

7.501,45

Eylül

10.000,00

1.500,00

8.500,00

76.500,00

2.155,00

38.280,60

850,68

4.253,40

1.304,32

37,92

7.157,76

Ekim

10.000,00

1.500,00

8.500,00

85.000,00

2.295,00

42.534,00

850,68

4.253,40

1.444,32

37,92

7.017,76

Kasım

10.000,00

1.500,00

8.500,00

93.500,00

2.295,00

46.787,40

850,68

4.253,40

1.444,32

37,92

7.017,76

Aralık

10.000,00

1.500,00

8.500,00

102.000,00

2.295,00

51.040,80

850,68

4.253,40

1.444,32

37,92

7.017,76

TOPLAM

120.000,00

18.000,00

102.000,00

102.000,00

21.040,00

51.040,80

8.608,16

51.040,80

12.431,84

455,04

89.113,12

İŞVEREN (Z) TARAFINDAN 2022 YILINDA YAPILAN VERGİLEME

 

 

AYLAR

 

 

BRÜT ÜCRET

 

SİGORTA PRİMİ

 

 

MATRAH

 

KÜMÜLATİF MATRAH

 

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

 

HESAPLANAN DAMGA VERGİSİ

 

 

NET ÜCRET

 

(a)

(b) (ax%15)

(c) (a-b)

(d)

(e) (dx%15,%20,%27)

(f) ax0.00759

(g) (c-e-f)

Ocak

8.000,00

1.200,00

6.800,00

6.800,00

1.020,00

60,72

5.719,28

Şubat

8.000,00

1.200,00

6.800,00

13.600,00

1.020,00

60,72

5.719,28

Mart

8.000,00

1.200,00

6.800,00

20.400,00

1.020,00

60,72

5.719,28

Nisan

8.000,00

1.200,00

6.800,00

27.200,00

1.020,00

60,72

5.719,28

Mayıs

8.000,00

1.200,00

6.800,00

34.000,00

1.120,00

60,72

5.619,28

Haziran

8.000,00

1.200,00

6.800,00

40.800,00

1.360,00

60,72

5.379,28

Temmuz

8.000,00

1.200,00

6.800,00

47.600,00

1.360,00

60,72

5.379,28

Ağustos

8.000,00

1.200,00

6.800,00

54.400,00

1.360,00

60,72

5.379,28

Eylül

8.000,00

1.200,00

6.800,00

61.200,00

1.360,00

60,72

5.379,28

Ekim

8.000,00

1.200,00

6.800,00

68.000,00

1.360,00

60,72

5.379,28

Kasım

8.000,00

1.200,00

6.800,00

74.800,00

1.696,00

60,72

5.043,28

Aralık

8.000,00

1.200,00

6.800,00

81.600,00

1.836,00

60,72

4.903,28

TOPLAM

96.000,00

14.400,00

81.600,00

81.600,00

15.532,00

728,64

65.339,36

BAYAN (J)'NİN YILLIK BEYANI

 

İŞVEREN

 

BRÜT ÜCRET

SİGORTA

PRİMİ

 

MATRAH

HESAPLANAN

GELİR VERGİSİ

MAHSUP EDİLECEK

GELİR VERGİSİ

ÖDENECEK

GELİR VERGİSİ

(Y)

120.000,00

18.000,00

102.000,00

0,00

21.040,00

 

(Z)

96.000,00

14.400,00

81.600,00

0,00

15.532,00

 

TOPLAM

216.000,00

32.400,00

183.600,00

43.072,00

36.572,00

6.500,00

Örnek 15: Bay (Y) tevkif suretiyle vergilendirilmemiş aylık brüt 7.000 TL ücret geliri elde etmektedir. Ücret geliri tevkif suretiyle vergilendirilmediğinden, Bay (Y)’nin ücret gelirini yıllık beyannameyle beyan etmesi gerekmektedir. Bay (Y)’nin 2022 yılı yıllık beyanı üzerine yapılacak hesaplama aşağıdaki şekilde olacaktır.

BAY (Y)'NİN YILLIK BEYANI

 

 

BRÜT ÜCRET

 

SİGORTA PRİMİ

 

 

MATRAH

 

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

 

İSTİSNA MATRAH

ASGARİ

ÜCRETİN VERGİSİ

 

ÖDENECEK GELİR VERGİSİ

84.000,00

12.600,00

71.400,00

12.778,00

51.040,80

8.608,16

4.169,84

193 sayılı Kanunun kaldırılan 64 üncü maddesi kapsamında bulunan diğer ücretlilerin durumu

MADDE 10 – (1) 7349 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 193 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu düzenleme ile bu madde kapsamında bulunan;

a) Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanların,

b) Özel hizmetlerde çalışan şoförlerin,

c) Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçilerinin,

ç) Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanların, elde ettikleri ücretler, işverenlerin tevkifat yapma yükümlülüğü bulunmadığından tevkifata tabi olmayan ücret kapsamında değerlendirilecektir.

(2) 193 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin yürürlükten kaldırılması nedeniyle, bu kapsamda bulunan hizmet erbabının vergi karnesi almasına ve karnesini vergi dairesine ibraz ederek vergilerini tarh ve tahakkuk ettirmesine gerek bulunmamaktadır. Bu kapsamda olanların 1/1/2022 tarihinden itibaren elde ettikleri tevkif suretiyle vergilendirilmemiş ücret gelirleri Kanunun genel hükümlerine tabi olacaktır.

(3) 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendi uyarınca, bu kapsamda bulunan hizmet erbabının 1/1/2022 tarihinden itibaren elde ettiği ücret gelirlerine ilişkin matrahlarının, asgari ücretin yıllık gelir vergisi matrahını aşmaması halinde, istisna kapsamına giren bu ücretleri için yıllık beyanname verilmeyecektir.

(4) Hizmet erbabının elde ettiği ücret gelirlerinin, istisna tutarını aşması halinde ise elde edilen ücret gelirinin tamamı yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecek ve hesaplanan gelir vergisinden asgari ücret üzerinden hesaplanan yıllık gelir vergisi mahsup edilerek ödenecek vergi hesaplanacaktır.

Örnek 16: Basit usule tabi mükellefin yanında çalışan Bay (A) tevkif suretiyle vergilendirilmemiş aylık brüt 5.004 TL ücret geliri elde etmektedir. Bay (A)’nın 2022 yılında elde ettiği ücret gelirinin matrahı, asgari ücretin yıllık gelir vergisi matrahını aşmadığından, istisna kapsamında kalan bu ücret geliri için yıllık beyanname verilmeyecektir.

Örnek 17: Basit usule tabi mükellefin yanında çalışan Bay (B) tevkif suretiyle vergilendirilmemiş aylık brüt 6.000 TL ücret geliri elde etmektedir. Bay (B) tevkif suretiyle vergilendirilmemiş 2022 yılı toplam ücret gelirini yıllık beyannameyle beyan edecek ve yıllık beyanı üzerine yapılacak hesaplama aşağıdaki şekilde olacaktır.

BAY (B)'NİN YILLIK BEYANI

 

 

BRÜT ÜCRET

 

SİGORTA PRİMİ

 

 

MATRAH

 

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

 

İSTİSNA MATRAH

ASGARİ ÜCRETİN

VERGİSİ

 

ÖDENECEK GELİR VERGİSİ

72.000,00

10.800,00

61.200,00

10.640,00

51.040,80

8.608,16

2.031,84

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Taslak metni için tıklayınız.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/asgari-ucrete-vergi-istisnasi-getirilmesi-hakkinda-teblig-taslagi-yayimlandi
Etiketler
Diğer Makaleler