• Tarih: 06.04.2022
  • Yazar: Stj. Av. Selman YEŞİL

Anayasa Mahkemesi, mesleki hayata yönelik müdahalenin kişinin özel hayata saygı hakkını ihlal edeceğine bununla birlikte düzenleyici idari işlemle temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılamayacağına hükmetti

6 Nisan 2022 tarihli 31801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “AYŞE ORTAK BAŞVURUSU”nun konusu; öğretmen olarak çalışma izninin iptal edilmesi ve yeniden çalışma izni düzenlemesinin yasaklanması nedeniyle özel hayata saygı hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Somut olayda, başvurucunun çalıştığı özel okul, millî güvenliğe tehdit oluşturduğu, Paralel Devlet Yapılanması ile aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçeleriyle 667 sayılı OHAL KHK'sı hükümleri gereği kapatılmıştır.

MEB’in 7783529 sayılı Genelge'si kapsamında çalıştığı okulun kapatılması nedeniyle özel okulda çalışma izninin iptal edildiği ve başka bir kurum için yeniden izin düzenlenemeyeceği Valilik tarafından başvurucuya bildirilmiştir. Başvurucu, idari işlemin iptali talebinin Valilik tarafından zımnen reddedilmesi üzerine İdare Mahkemesinde iptal davası açmıştır. Mahkeme davanın reddine karar vermiştir. Başvurucunun anılan karara karşı yaptığı istinaf başvurusu, Bölge İdare Mahkemesi tarafından kesin olarak reddedilmiştir.

BAŞVURUCUNUN İDDİALARI

Başvurucu, çalışma izninin iptaline dayanak olarak gösterilen Genelgenin normlar hiyerarşisine aykırı olduğunu Zira Millî Eğitim Bakanlığının bu Genelge ile Anayasa'ya ve kanuna aykırı bir düzenleme getirdiğini, kanun ya da yönetmelikte düzenlenmeyen bir yasağın Genelge ile uygulandığını, öğretmen olarak çalışma izninin iptal edilmesi ve yeniden çalışma izni düzenlenmesinin yasaklanması nedenleriyle özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN OLAY NEZDİNDE ÖZEL HAYATA SAYGI HAKKINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMESİ

-Başvurucunun mesleki hayatına yönelik müdahalenin özel öğretim kurumlarında öğretmen olarak çalışmasının yasaklandığı da dikkate alındığında özel hayatına ciddi şekilde etki ettiği ve bu etkinin belirli bir ağırlık düzeyine ulaştığını,

-Zira alınan tedbirin başvurucunun başkaları ile ilişki kurabilme ve geliştirebilme imkânını önemli ölçüde zayıflatması, sosyal ve mesleki itibarını koruyabilmesi ile mesleğini icra edebilmesi açısından ciddi sonuçlar doğurması muhtemel olduğuna,

Bu durumda sonuca dayalı nedenlerle başvurunun özel hayata saygı hakkı kapsamında incelenebilir nitelikte olduğu kanaatine varmış ve başvurucunun mesleğini icra etmesinin engellenmesine ilişkin iddiaları bir bütün hâlinde anılan hak kapsamında değerlendirilmiştir.

ANAYASA MAHKEMESİ KURMUŞ OLDUĞU HÜKÜMDE;

-Başvurucunun çalıştığı okulun kapatılması nedeniyle çalışma izninin iptal edilerek kişiye özel inceleme yapılmaksızın özel öğretim kurumlarında çalışmasının yasaklanmasının kanuni dayanağının mevcut olmadığına,

-Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasına dayanak gösterilen kanunların şeklen var olması, kanunilik ölçütünün karşılandığının kabulü için tek başına yeterli olmayacağına, ayrıca kanunun müdahaleye imkân sağlayacak şekilde maddi içeriğinin bulunmasının gerektiğine,

-Müdahaleye dayanak olarak gösterilen düzenlemeler incelendiğinde çalışma izninin verilmesi ve iptaline ilişkin genel hükümlerin yer aldığı, iptalin şartları, kapsamı ile idarenin takdir alanının sınırlarının da yeterli açıklıkta belirlenmediği ve kuralın öngörülebilirliği sağlayacak şekilde asgari bir kesinlik içermediğinin açık olduğuna,

-Yasağın sadece Genelge ile belirlendiği, bir düzenleyici idari işlemle temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasının mümkün olmadığını vurgulanmıştır.

Netice itibarıyla Anayasa Mahkemesi, somut olayda ihlalin tespit edilmesinin başvurucunun uğradığı zararların giderilmesi bakımından yetersiz kalacağını tespit edip ihlalin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılabilmesi için özel hayata saygı hakkının ihlali nedeniyle yalnızca ihlal tespitiyle giderilemeyecek olan manevi zararları karşılığında başvurucuya net 20.000 TL manevi tazminat ödenmesine karar vermiştir.


Kararın tam metni için tıklayınız

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/anayasa-mahkemesi-mesleki-hayata-yonelik-mudahalenin-kisinin-ozel-hayata-saygi-hakkini-ihlal-edecegine-bununla-birlikte-duzenleyici-idari-islemle-temel-hak-ve-ozgurluklerin-sinirlandirilamayacagina-hukmetti
Diğer Makaleler