• Tarih: 16.02.2023
  • Yazar: Av. İrem TEMEL

Afet Bölgesindeki Avukatlar Vekaletname Aranmaksızın Yetki Belgesi Ve Avukat Kimlik Kartlarıyla Delil Tespitine İlişkin İşlemleri Yapabilecekler

Doğal afet bölgelerinde afete maruz kalanların, afetten kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların çözümünü kolaylaştırmak amacıyla yasalaşan 4539 sayılı Doğal Afet Bölgelerinde Afetten Kaynaklanan Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümüne Ve Bazı İşlemlerin Kolaylaştırılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanun; afet bölgelerindeki afetzedelerin ve  yetkili avukatların, durumun gereklerine göre kullanabilecekleri yetkilere ve sahip oldukları haklara ilişkin hükümler ihdas etmektedir. 

Aşağıda orijinal metni eklenmiş bulunan ilgili Kanun'un 2. maddesi avukatlar için oldukça önemli bir düzenlemeye yer veriyor olup, bu hükme göre;

Doğal afet bölgelerindeki avukatlar, vekaletname verme şartı aranmaksızın, istem sahiplerince verilen yetki belgesi ile kayıtlı bulundukları baro tarafından düzenlenen kimlik belgesini ibraz ederek Kanun'da belirtildiği üzere; delil tespitine ilişkin işlemleri yapabileceklerdir.

DOĞAL AFET BÖLGELERİNDE AFETTEN KAYNAKLANAN
HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNE VE BAZI
İŞLEMLERİN KOLAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN
KABULÜ HAKKINDA KANUN


Kanun Numarası : 4539
Kabul Tarihi : 29/02/2000
Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 3/3/2000 Sayı : 23982
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 39


Madde 1 – Doğal afet bölgelerinde afete maruz kalanların, afetten kaynaklanan
hukuki uyuşmazlıkların çözümü amacıyla delillerin tespitine ilişkin istemleri, ispat olunacak
olay ile tanıklar ve bilirkişiye sorulacak sorulara ilişkin konuları belirten ve üç nüshadan
oluşan bir dilekçenin verilmesi veya mahkeme kalemine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa
geçirilmesi suretiyle yapılır.
Ölüm, gaiplik veya yaralanma gibi nedenlerle delil tespiti yaptıramayacak durumda
olanların eşleri ile üçüncü dereceye kadar kan veya sıhri hısımları da delil tespiti isteminde
bulunabilirler.
Delil tespitine ilişkin başvurular, mahkemece öncelikle incelenir ve karara bağlanır.


Madde 2 – Doğal afet bölgelerinde avukatlar, vekaletname verme şartı aranmaksızın,
istem sahiplerince verilen yetki belgesi ile kayıtlı bulundukları baro tarafından düzenlenen
kimlik belgesini ibraz etmek suretiyle bu Kanunun 1 ve 4 üncü maddelerinde öngörülen
işlemleri yapabilirler.


Madde 3 – Doğal afete maruz kalanların istemleri halinde, afetten kaynaklanan
hukuki uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin her türlü dava ve işlemlerde adli müzaheret
hükümleri uygulanır.
Ancak, doğal afete maruz kaldığını beyan edenler bakımından 1086 sayılı Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanununun 465 ve 468 inci maddelerindeki delil gösterme ve şahadetname
verme şartları aranmaz.
Doğal afete maruz kalanlardan, afet tarihinden itibaren altı ay müddetle 3454 sayılı
Adalet Teşkilatını Güçlendirme Fonu Kurulmasına Dair Kanunun 3 üncü maddesinin (e)
bendinde belirtilen ücretler alınmaz.


Madde 4 – Doğal afete maruz kalanları ilgilendiren veraset belgelerinin alınmasında
öncelikle resmi kayıtlar esas alınır. Resmi kayıt bulunmaması halinde diğer muteber deliller
ikame edilir.


Madde 5 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 6 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/afet-bolgesindeki-avukatlar-vekaletname-aranmaksizin-yetki-belgesi-ve-avukat-kimlik-kartlariyla-delil-tespitine-iliskin-islemleri-yapabilecekler
Diğer Makaleler