• Tarih: 26.05.2024
  • Yazar: Stj. Av. Sıla Özdemir

7338 Sayılı Yasa ile Vergi Usul Kanununun 339. Maddesinde Yapılan Değişikliğin Vergi Ziyaı ve Usulsüzlük Cezalarının Tekerrür Nedeniyle Artırıldığı Tüm Uyuşmazlıklarda Uygulanması Gerekir

15 Aralık 2021 tarihli 31690 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin işbu yazıya konu kararında, Antalya 1. Vergi Mahkemesi, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 339. maddesinin tarh edilen kurumlar vergisi ile tekerrür hükümleri uygulanarak kesilen vergi ziyaı cezasının kaldırılmasını Anayasa’nın 2. maddesine aykırılık teşkil ettiğini ileri sürerek iptalini talep etmiştir.

İptali istenen Vergi Usul Kanunun 339. maddesi ise şöyledir:

“Vergi ziyaına sebebiyet vermekten veya usulsüzlükten dolayı ceza kesilen ve cezası kesinleşenlere, cezanın kesinleştiği tarihi takip eden yılın başından başlamak üzere vergi ziyaında beş, usulsüzlükte iki yıl içinde tekrar ceza kesilmesi durumunda, vergi ziyaı cezası yüzde elli, usulsüzlük cezası yüzde yirmibeş oranında artırılmak suretiyle uygulanır.”

Anayasa Mahkemesi, Vergi Mahkemesinin iptal istemini 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 40. ve Anayasanın 152. maddelerini gerekçe göstererek Vergi Mahkemesinin itirazını kısmi değerlendirmeye almış; buna binaen bir mahkemenin Anayasa Mahkemesine başvurabilmesi için  iptali talep edilen kuralın, başvuran mahkemenin derdest davasında uygulanabilir ve sonuçlanmasına olumlu yahut olumsuz yönde etkide bulunmasını gerek görerek VUK m. 339’da yer alan “... veya usulsüzlükten…”, “...usulsüzlükte iki…” ve “...usulsüzlük cezası yüzde yirmibeş…” ibarelerinin incelenmesini, Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDETMİŞTİR.

İtiraz konusu kural 14 Ekim 2021 tarihli 7338 sayılı kanunun 38. maddesiyle değiştirilmiş; vergi ziyaı ve usulsüzlük cezalarında tekerrür ve tekerrürün sonuçları hükme bağlanmış ve bu cezalardaki artırım oranı değiştirilmemiştir. Ancak bu değişiklik ile birlikte tekerrür halinde artırılmak suretiyle uygulanacak cezalara üst sınır getirilerek kesinleşen birden fazla ceza olması halinde bunlardan tutar itibarıyla en yükseği üst sınır olarak belirlenmiştir.

Anayasa Mahkemesi, anılan hükümdeki bu değişikliğin daha lehe olduğunu olduğunu belirterek vergi ziyaı ve usulsüzlük cezalarının tekerrür nedeniyle artırıldığı tüm uyuşmazlıklarda uygulanmasını gerektiğini belirtmiştir.

Ancak derdest davadaki davacının davasından feragat etmesinden ötürü, konusuz kalan itiraz başvurusu hakkında karar verilmesine yer olmadığı kararı vermiştir.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/7338-sayili-yasa-ile-vergi-usul-kanununun-339-maddesinde-yapilan-degisikligin-vergi-ziyai-ve-usulsuzluk-cezalarinin-tekerrur-nedeniyle-artirildigi-tum-uyusmazliklarda-uygulanmasi-gerekir
Diğer Makaleler