• Tarih: 25.01.2022
  • Yazar: Stj. Av. Sıla Özdemir

7226 sayılı Kanun'daki sürelerin duracağına ilişkin hükme rağmen açılan davanın süre aşımı nedeniyle reddedilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır

25 Ocak 2022 tarihli ve 31730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Danıştay 6. Daire Başkanlığı'nın Kararı'nda katı atık toplama ve taşıma ücreti ile gecikme zammının tahsili amacıyla gönderilen ödeme emrine karşı öncelikle vergi mahkemelerinde açılmış olan davayı daha sonra idare mahkemesinin süre aşımıyla nedeniyle reddetmesinin hukuka aykırı olduğuna kanaat getirerek kanun yararına bozulmasına karar verilmiştir.

Somut olay özetle şu şekildedir:

Dava konusu katı atık toplama ve taşıma ücreti ile gecikme zammının tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emri, davacıya 14.03.2020 tarihinde tebliğ edilmiştir.

Davacı tarafından ödeme emrinin iptali istemiyle 16.06.2020 tarihinde vergi mahkemesinde dava açılmıştır.

Vergi mahkemesi tarafından verilen dava dilekçesinin reddi kararı davacıya 22.06.2020 tarihinde tebliğ edilmesi akabinde davacı tarafça dilekçe yenilenerek tekrar vergi mahkemesinde dava açılmıştır.

Vergi mahkemesi tarafından bu kez de 14.07.2020 tarihinde idare mahkemelerinin görevli olduğu gerekçesiyle davanın görev yönünden reddine karar verilmiş ve dosya idare mahkemesine gönderilmiştir.

İdare mahkemesi ise 07.10.2020 tarihinde davayı süre aşımı nedeniyle reddetmiştir.

Danıştay ise kararında İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun “dava açma süresi” başlıklı 7. ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un ödeme emrine 15 gün içerisinde dava açılabileceğine ilişkin 58. maddelerine atıfta bulunarak;

Dünya genelinde yaşanan Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde de yayılması sebebiyle yargı alanında doğabilecek hak kayıplarını önlemek amacıyla dava açma sürelerinin 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Geçici 1. maddesindeki durma sürelerinin ve 2480 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'yla da bu sürelerin uzatılmasını içerir hükümlerin davaya konu somut olaya sirayet edeceğini,

            Bu çerçevede ise;

-15 günlük dava açma süresinin 7226 sayılı Kanun hükmü gereğince 13.03.2020 tarihinden 15.06.2020 tarihine dek durduğunu,

-14.03.2020 tarihinde tebliğ edilen ödeme emrine karşı en erken 15.06.2020 tarihinde 15 gün süre ile dava açılabileceğini ve en son 30.06.2020 tarihinde dava açılabileceğini,

-Dolayısıyla davacı tarafından 16.06.2020 tarihinde açılan davanın süresinde olduğu,

-İdare mahkemesinin süre aşımı nedeniyle davanın reddine ilişkin kararında hukuki isabet olmadığı gerekçeleriyle KANUN YARARINA BOZMUŞTUR.

Kararın tam metni için tıklayınız.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/7226-sayili-kanun-daki-surelerin-duracagina-iliskin-hukme-ragmen-acilan-davanin-sure-asimi-nedeniyle-reddedilmesinde-hukuka-uyarlik-bulunmamaktadir
Diğer Makaleler