• Tarih: 29.03.2023
  • Yazar:

7. Yargı Paketi (7445 Sayılı Torba Kanun) Son Hali - Tam Metin

İCRA VE İFLAS KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanun No. 7445
Kabul Tarihi: 28/3/2023

MADDE 1-
9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa 79 uncumaddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Konutta haciz:
MADDE 79/a- İcra müdürü, haciz yapılması talep edilen yerin konut olduğunu tespitederse, bu yerde haciz yapılmasına karar verir ve bu kararı derhal icra mahkemesininonayına sunar.
Mahkeme, dosyanın tevdi edildiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde dosyaüzerinden yapacağı inceleme sonunda haciz yapılması talep edilen yerin konut olduğununanlaşılması halinde kararın onaylanmasına kesin olarak karar verir. Bu kararın icradairesine bildirilmesi üzerine haciz işlemleri yapılır. Haciz yapılması talep edilen yerinkonut olmadığının anlaşılması halinde ise mahkeme, konutta haciz yapılmasına dair kararıkesin olarak kaldırır. Bu kararın icra dairesine bildirilmesi üzerine icra müdürü, mevcuthaciz talebi hakkında yeniden karar verir.
Mahkemenin onaylama kararı üzerine hacze gidilen yerin konut olmadığınınanlaşılması halinde hacze devam olunur. Ancak konut olmadığı kabul edilen bir yerle ilgili verilen haciz kararı üzerine yapılan haciz işlemi sırasında, bu yerin konut olduğu anlaşılırve borçlu da haczin yapılmasına rıza göstermez ise haciz işlemine son verilir ve müteakipişlemler hakkında birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanır.
İhtiyati haciz hakkında, bu madde hükmü uygulanmaz.”

MADDE 2-
2004 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralıbendinde yer alan “bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazlaolması durumunda bunlardan biri” ibaresi “bireylerine ait kişisel eşya ile ailenin ortakkullanımına hizmet eden tüm ev eşyası” şeklinde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan“3,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 3-
2004 sayılı Kanunun 85 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan“haczolunur.” ibaresi “haczolunur; ancak bu miktarı aşacak şekilde haciz yapılamaz.”şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4-
2004 sayılı Kanuna 88 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Muhafazasına gerek kalmayan malların tasfiyesi:
MADDE 88/a- Muhafaza işleminin dayanağı olan haciz kalkmış olup da yediemindebulunan mallar, takibin yapıldığı yer icra dairesince bu madde uyarınca resen tasfiye edilir.
Tasfiye edilecek mallara ilişkin bilgiler, icra dairesince Ulusal Yargı Ağı BilişimSisteminde duyurulur.
İcra dairesi, borçluya tebligat çıkararak tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde tarifeyegöre belirlenen yedieminlik ücretini ödemek suretiyle malı teslim alabileceğini, aksi haldemüteakip fıkralar uyarınca malın tasfiye edileceğini ihtar eder.
Borçlunun malı teslim almaması halinde icra dairesi, rehin hakkı sahibine tebligatçıkararak tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde rehinden kaynaklanan haklarınıkullanabileceğini ve bu durumu icra dairesine bildirmesi gerektiğini, aksi halde müteakipfıkralar uyarınca malın tasfiye edileceğini ihtar eder.
Sicile kayıtlı mallar bakımından, malın borçlu tarafından teslim alınmaması veyarehinden kaynaklı hakkın kullanılmaması halinde icra dairesi, malın daha önce satışa çıkarılmamış olması kaydıyla, kanunun elektronik ortamda açık artırma suretiyle satışailişkin hükümleri uyarınca resen satışını yapar.
Yukarıdaki fıkralar uyarınca malın tasfiye edilememesi halinde icra dairesi, derhalyediemine tebligat çıkararak, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde varsa malın son iki yıliçinde yapılan, yoksa icra dairesince takdir edilen kıymetinin yüzde kırkı üzerinden,tarifeye göre belirlenen yedieminlik ücreti mahsup edildikten sonra bakiye tutarı ödediği takdirde malın mülkiyetinin kendisine devredilmesine karar verileceğini, aksi haldemüteakip fıkralara göre işlem yapılacağını ihtar eder. Bu fıkrada belirtilen şartlarınoluştuğunun ve varsa bakiye tutarın yediemin tarafından ödendiğinin tespiti halinde icradairesi, malın mülkiyetinin yediemine devrine yönelik kararın verilmesi için dosyayı icramahkemesine gönderir.
Sicile kayıtlı mallar bakımından yedieminin malın mülkiyetinin devrini kabul etmemesi halinde icra dairesi, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketine tebligat çıkararak,tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde, 30/6/2021 tarihli ve 7330 sayılı Makine ve KimyaEndüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasıuyarınca belirlenen hurda bedelini ödeyeceğini bildirmesi ve bildirimde bulunduğu tarihtenitibaren üç ay içinde hurda bedelini ödemesi şartıyla malın mülkiyetinin Şirketedevredilmesine karar verileceğini ihtar eder. Bu fıkrada belirtilen şartların oluştuğunun vehurda bedelinin ödendiğinin tespiti halinde icra dairesi, hurdaya ayırma işlemlerini tamamlayarak malın mülkiyetinin Şirkete devrine yönelik kararın verilmesi için dosyayıicra mahkemesine gönderir.
Yukarıdaki fıkralar uyarınca malın tasfiye edilememesi halinde icra dairesi, malınmülkiyetinin bedelsiz olarak Türkiye Kızılay Derneğine devrine yönelik kararın verilmesi için dosyayı icra mahkemesine gönderir.
İcra mahkemesi, mülkiyetin devri için gönderilen dosyalarda, en geç on gün içindedosya üzerinden yapacağı inceleme sonunda talebin kabulüne veya reddine kesin olarakkarar verir. Kabul kararıyla, malın mülkiyeti ilgiliye geçer; tüm haciz ve rehinlerkaldırılarak devir ve teslim işlemleri gerçekleştirilir.
Tasfiye konusu malın vergi, ceza, prim gibi borçları, borçluya ait olup mülkiyet ilgiliye,tüm borç ve yüklerinden âri olarak geçer. Devir ve tescil işlemleri her türlü vergi, resim veharçtan müstesnadır.
Devir işlemlerine karşı yedieminlik alacağına dayanılarak hapis hakkı kullanılamaz.Yedieminlik ücretinin varlığı, mülkiyetin devri ve buna ilişkin işlemlerin yapılmasına engelteşkil etmez.
Tasfiye konusu mal üzerinde 6183 sayılı Kanun uyarınca haciz bulunması halinde icradairesi, borçluya tebligat çıkarmadan önce tahsil dairesine tebligat çıkararak tebliğtarihinden itibaren bir ay içinde muhafaza ve/veya satış işlemlerini yapmak üzere malıteslim alması gerektiğini, aksi halde malın bu madde uyarınca tasfiye edileceğini bildirir.
Tasfiye konusu malın 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu kapsamındaserbest dolaşımda olmaması halinde icra dairesi, borçluya tebligat çıkarmadan önce gümrükidaresine tebligat çıkararak bir ay içinde gümrük işlemlerini yapmak üzere malı teslimalması gerektiğini, aksi halde malın bu madde uyarınca tasfiye edileceğini bildirir.
Tasfiye masrafları, öncelikle dosyadaki avanstan, avansın bulunmaması halinde AdaletBakanlığı bütçesinden karşılanır.
Tasfiye kapsamında dosyaya ödenen tutardan; sırasıyla avanstan karşılanan masraflar,Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanan masraflar ve vergi, resim, harç gibi malınaynından kaynaklanan kamu alacakları ödenir. Kalan tutar, 9 uncu madde uyarıncamuhafaza edilir, bankalarda nemalandırılır ve talep halinde nemalarıyla birlikte haksahiplerine ödenir.
Dosyaya ödenen tutarın, Adalet Bakanlığı bütçesinden yapılan masrafı karşılayamamasıhalinde icra dairesi, bakiye masrafın, 6183 sayılı Kanun uyarınca borçludan tahsili için tahsil dairesine bildirimde bulunur.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Adalet Bakanlığınca yürürlüğekonulan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 5-
2004 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 19- Bu maddeyi ihdas eden Kanunla, Kanuna eklenen 79/a maddesi,bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen konutta haciz yapılmasına ilişkinkararlar hakkında uygulanmaz. Bu değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilenkonutta haciz kararları hakkında, bu değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasınadevam olunur.
Bu maddeyi ihdas eden Kanunla, Kanunun 82 nci maddesinin birinci fıkrasının (3)numaralı bendi ile ikinci fıkrasında yapılan değişiklikler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce haczedilmiş eşyalar hakkında uygulanmaz. Bu değişikliklerin yürürlüğegirdiği tarihten önce haczedilen eşyalar hakkında, bu değişikliklerden önceki hükümlerinuygulanmasına devam olunur.”

MADDE 6-
2004 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 20- Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihitibarıyla, muhafaza işleminin dayanağı olan haciz kalkmış olup da yedieminde bulunanmallar, takibin yapıldığı yer icra dairesince bu madde uyarınca resen tasfiye edilir. AdaletBakanlığı, tasfiye edilecek malların sayısını dikkate alarak takibin yapıldığı yer icradairelerinden birini veya birkaçını ya da takibin yapıldığı yerin bağlı olduğu ilin adıylaanılan icra dairelerinden birini veya birkaçını tasfiye işlemlerini yürütmeklegörevlendirebilir.
Tasfiye edilecek mallara ilişkin bilgiler, icra dairesince Ulusal Yargı Ağı BilişimSisteminde duyurulur.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibarenon gün içinde gümrük idaresi, 4458 sayılı Kanun kapsamında serbest dolaşımda olmayantasfiye konusu malı, gümrük işlemlerini yapmak üzere teslim almazsa, müteakip fıkralaruyarınca mal tasfiye edilir.
Yukarıdaki fıkra uyarınca mal tasfiye edilmez ve tahsil dairesi, üçüncü fıkradaki süreyi takip eden on gün içinde, 6183 sayılı Kanun uyarınca üzerinde haciz bulunan tasfiyekonusu malı muhafaza ve/veya satış işlemlerini yapmak üzere teslim almazsa, müteakipfıkralar uyarınca mal tasfiye edilir.
Yukarıdaki fıkra uyarınca mal tasfiye edilmez ve borçlu, dördüncü fıkradaki süreyi takipeden on gün içinde, tarifeye göre belirlenen yedieminlik ücretini ödemek suretiyle malıteslim almazsa müteakip fıkralar uyarınca mal tasfiye edilir.
Yukarıdaki fıkra uyarınca mal tasfiye edilmez ve rehin hakkı sahibi, beşinci fıkradaki süreyi takip eden on gün içinde, rehinden kaynaklanan haklarını kullanarak bu durumu icradairesine bildirmezse müteakip fıkralar uyarınca mal tasfiye edilir.
Sicile kayıtlı mallar bakımından yukarıdaki fıkra uyarınca mal tasfiye edilmezse icradairesi, altıncı fıkradaki sürenin dolmasını müteakip gecikmeksizin malın, kanununelektronik ortamda açık artırma suretiyle satışa ilişkin hükümleri uyarınca resen satışınıyapar. Satış ilanları, sadece elektronik satış portalında yapılır. Malın son iki yıl içindeyapılan kıymet takdiri yoksa resen kıymet takdiri yapılır. İkinci artırmada malınsatılamaması halinde, artırma sonuç tutanağının ilan edildiği tarih esas alınmak suretiylemüteakip fıkralar uyarınca mal tasfiye edilir.
Yukarıdaki fıkralar uyarınca malın tasfiye edilememesi halinde yediemin, altıncı vesicile kayıtlı mallar bakımından yedinci fıkralarda belirtilen süreleri takip eden on güniçinde malın mülkiyetini almayı kabul eder ve varsa malın son iki yıl içinde yapılan, yoksaicra dairesince takdir edilen kıymetinin yüzde otuzu üzerinden, tarifeye göre belirlenenyedieminlik ücreti mahsup edildikten sonra bakiye tutarı öderse icra dairesi, malın mülkiyetinin yediemine devrine yönelik kararın verilmesi için dosyayı icra mahkemesine gönderir.
Sicile kayıtlı mallar bakımından yedieminin malın mülkiyetinin devrini kabul etmemesi halinde Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi, sekizinci fıkradaki süreyi takip edenbir ay içinde malın 7330 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarıncabelirlenen hurda bedelini ödeyeceğini bildirmesi ve bildirimde bulunduğu tarihten itibarenüç ay içinde hurda bedelini ödemesi halinde icra dairesi, hurdaya ayırma işlemlerini tamamlayarak malın mülkiyetinin Şirkete devrine yönelik kararın verilmesi için dosyayıicra mahkemesine gönderir.
Yukarıdaki fıkralar uyarınca malın tasfiye edilememesi halinde icra dairesi, malınmülkiyetinin bedelsiz olarak Türkiye Kızılay Derneğine devrine yönelik kararın verilmesi için dosyayı icra mahkemesine gönderir.
İcra mahkemesi, mülkiyetin devri için gönderilen dosyalarda, en geç on gün içindedosya üzerinden yapacağı inceleme sonunda talebin kabulüne veya reddine kesin olarakkarar verir. Kabul kararıyla, malın mülkiyeti ilgiliye geçer; tüm haciz ve rehinlerkaldırılarak devir ve teslim işlemleri gerçekleştirilir.
Tasfiye konusu malın vergi, ceza, prim gibi borçları, borçluya ait olup mülkiyet ilgiliye,tüm borç ve yüklerinden âri olarak geçer. Devir ve tescil işlemleri her türlü vergi, resim veharçtan müstesnadır.
Devir işlemlerine karşı yedieminlik alacağına dayanılarak hapis hakkı kullanılamaz.Yedieminlik ücretinin varlığı, mülkiyetin devri ve buna ilişkin işlemlerin yapılmasına engelteşkil etmez.
Tasfiye masrafları, öncelikle dosyadaki avanstan, avansın bulunmaması halinde AdaletBakanlığı bütçesinden karşılanır.
Tasfiye kapsamında dosyaya ödenen tutardan; sırasıyla avanstan karşılanan masraflar,Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanan masraflar ve vergi, resim, harç gibi malınaynından kaynaklanan kamu alacakları ödenir. Kalan tutar, 9 uncu madde uyarıncamuhafaza edilir, bankalarda nemalandırılır ve talep halinde nemalarıyla birlikte haksahiplerine ödenir.
Dosyaya ödenen tutarın, Adalet Bakanlığı bütçesinden yapılan masrafı karşılayamamasıhalinde icra dairesi, bakiye masrafın, 6183 sayılı Kanun uyarınca borçludan tahsili için tahsil dairesine bildirimde bulunur.
İcra daireleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içindeyedieminlerde bulunan malların tespiti için gerekli işlemleri yapar. Bu hâlde kolluktanyardım istenebilir. Adalet Bakanlığı, bu fıkrada belirtilen tespit işlemlerinin yapılması içingerekli tedbirleri alır ve düzenlemeleri yapar.
Adalet Bakanlığı, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde, bumaddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirler ve yürürlüğe koyar. Usul veesasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu maddenin uygulanmasına başlanır. Bu hususAdalet Bakanlığının resmi internet sitesinde duyurulur.”

MADDE 7-
12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun 20 nci maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Uyuşturucu maddelerin kesin olarak raporları alındıktan sonra, yönetmelikte belirlenenusule uygun olarak alınacak örneklerin saklanması kaydıyla müsaderesine sulh cezahâkimliğince soruşturmanın her safhasında karar verilir.
Müsaderesine karar verilen uyuşturucu maddeler gereği yapılmak üzere mühürlü olarakmahalli mülki amirliğe teslim edilir.
Örnek olarak alınan uyuşturucu maddeler hükümle birlikte müsadere edilir ve ancakhükmün kesinleşmesinden sonra mahalli mülki amirliğe teslim edilir.”

MADDE 8-
2313 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 2- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce elkonulmuşuyuşturucu veya uyarıcı maddeler bakımından da 20 nci maddede bu maddeyi ihdas edenKanunla yapılan değişiklikler uygulanır. Kovuşturma evresinde; ilk derece mahkemesindegörülmekte olan dosyalar bakımından mahkemesince, istinaf veya temyiz kanun yolundaolan dosyalar bakımından ise UYAP kayıtlarını incelemek suretiyle ilk derecemahkemesince derhal karar verilir. Örnek alınmamış dosyalarda yeterince örnek alınır.
Örnek olarak alınan uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ancak hükmün kesinleşmesindensonra mahalli mülki amirliğe teslim edilir.”

MADDE 9-
10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer AletlerHakkında Kanunun ek 12 nci maddesinin birinci fıkrasına “suçlar ile” ibaresinden sonragelmek üzere “göçmen kaçakçılığı ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10-
19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 43 üncü maddesineaşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Avukatların büro kurma giderlerinin karşılanması için kredi ve finans kuruluşları ilekredi veren kamu kurum ve kuruluşlarınca uygun şartlarda finansman desteği sağlanır.Desteğin sağlanmasına ilişkin usul ve esaslar, Bankacılık Düzenleme ve DenetlemeKurumu ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafındanbelirlenir.”

MADDE 11-
1136 sayılı Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “yarı oranında alınır.” ibaresi “alınmaz.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12-
1136 sayılı Kanunun 180 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeyer alan “ikisi” ibareleri “üçü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13-
12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “mensup personeli,” ibaresi “mensuppersoneli ve ceza infaz kurumu müdürü, infaz ve koruma başmemuru ve infaz ve korumamemuru unvanlı ceza infaz kurumu personeli,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14-
22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 437 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “dinler ve gecikmeksizin” ibaresi “dinler, tahkikatıtamamlar ve gecikmeksizin en geç iki gün içinde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15-
26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ileBölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “beş yüz bin” ibaresi “bir milyon” şeklindedeğiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu fıkrada belirtilen parasal sınır, 6100 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasına göre artırılır.”

MADDE 16-
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 79 uncumaddesinin birinci fıkrasında yer alan “üç yıldan” ibaresi “beş yıldan” şeklindedeğiştirilmiştir.

MADDE 17-
5237 sayılı Kanunun 188 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a)bendinde yer alan “sentetik kannabinoid ve türevleri veya bazmorfin olması,” ibaresi “bazmorfin, sentetik kannabinoid ve türevleri, sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioidve türevleri veya amfetamin ve türevleri olması,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18-
5237 sayılı Kanunun 191 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümleeklenmiş ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Erteleme kararı kolluk birimlerine de bildirilir.”
“(3) Erteleme süresi zarfında şüpheli hakkında asgari bir yıl süreyle denetimli serbestliktedbiri uygulanır. Bu süre denetimli serbestlik müdürlüğünün teklifi üzerine veya resenCumhuriyet savcısının kararı ile altışar aylık sürelerle en fazla iki yıl daha uzatılabilir.Hakkında denetimli serbestlik tedbiri verilen kişi, gerek görülmesi hâlinde denetimli serbestlik süresi içinde tedaviye tabi tutulabilir. Cumhuriyet savcısı, erteleme süresi zarfında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığını tespit etmek için yılda enaz iki defa şüphelinin ilgili kuruma sevkine karar verir.”

MADDE 19-
4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 139 uncumaddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Hâkim, soruşturmacının yedinci fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alansuç bakımından kamuya açık yerlerde ve işyerlerinde delil toplamak amacıyla ses veyagörüntü kaydı yapmasına izin verebilir.”

MADDE 20-
5271 sayılı Kanunun 193 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.
“(2) Sanık hakkında, toplanan delillere göre mahkûmiyet, ceza verilmesine yer olmadığıve güvenlik tedbiri dışında bir karar verilmesi gerektiği kanısına varılırsa, sorgusuyapılmamış olsa da dava yokluğunda bitirilebilir.”

MADDE 21-
5271 sayılı Kanunun 231 inci maddesinin onikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(12) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz edilebilir. İtiraz mercii,karar ve hükmü inceler; usul ve esasa ilişkin hukuka aykırılık tespit ettiği takdirde,gerekçesini göstererek karar ve hükmü kaldırır ve gereğinin yapılması için dosyayımahkemesine gönderir.”

MADDE 22-
5271 sayılı Kanunun 308/A maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya mevcut ikinci cümlesinden sonra gelmek üzereaşağıdaki cümleler eklenmiştir.
“Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kesin nitelikteki kararlarına karşı bölgeadliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı, re’sen veya istem üzerine, kararın kendisineverildiği tarihten itibaren otuz gün içinde kararı veren daireye itiraz edebilir.”
“Sanık aleyhine itiraz edilebilmesi için kararı etkileyecek nitelikte esaslı bir hatanınbulunması zorunlu olup, bu itiraz sanık veya müdafiine daire tarafından tebliğ olunur.Tebligat, ilgililerin dava dosyasından belirlenen son adreslerine yapılmasıyla geçerli olur.İlgililer, tebliğden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak cevap verebilir.”

MADDE 23-
13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazıHakkında Kanuna 16 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Çocuğunun hastalığı nedeniyle kadın hükümlünün cezasının infazının ertelenmesi
MADDE 16/A- (1) İnfazına başlanmış olsa bile, toplam on yıl veya daha az süreli hapiscezasına mahkûm olan veya adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen kadın hükümlünün, engelliliği nedeniyle bakıma muhtaç olan veya ağır bir hastalığa maruz kalanon sekiz yaşını doldurmamış çocuğunun bulunması ve toplum güvenliği bakımından ağır vesomut tehlike oluşturmayacağının değerlendirilmesi hâlinde, cezasının infazı CumhuriyetBaşsavcılığınca bir yıla kadar ertelenebilir. Erteleme süresi her defasında altı ayı geçmemeküzere en çok dört kez uzatılabilir. Erteleme süresi içinde zamanaşımı işlemez. Çocuğun engellilik nedeniyle bakıma muhtaç olma veya ağır hastalık hâli, 16 ncı maddenin üçüncüfıkrasına göre belirlenir. Erteleme süresi içinde; hükümlünün ertelemenin amacına veyayükümlülüklere aykırı davrandığının denetimli serbestlik müdürlüğü veya kollukbirimlerince tespit edilmesi, hükümlü hakkında kasten işlenen bir suçtan dolayı kamudavası açılması veya çocuğun iyileşmesi hâlinde, erteleme kararı kaldırılarak ceza derhâlinfaz olunur. Hükümlü, Cumhuriyet savcısı tarafından erteleme süresi içinde;
a) Belirli bir yerleşim bölgesini terk etmemek,
b) Belirlenen yerlere, belirtilen süreler içinde düzenli olarak başvurmak,
c) Ekonomik durumu göz önünde bulundurularak belirlenen güvence miktarınıyatırmak,
yükümlülüklerinden en az birine tâbi tutulur. Hükümlü hakkında ayrıca Cumhuriyetsavcısı tarafından yurt dışına çıkamama yükümlülüğü konulur.”

MADDE 24-
5275 sayılı Kanunun 71 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Türk Ceza Kanununun 191 inci maddesinde yer alan kullanmak için uyuşturucuveya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veyauyarıcı madde kullanmak suçundan hükümlü olanların tedavi ve rehabilitasyonprogramlarına katılması zorunludur. Bu suçtan hükümlü olanlar için tedavi verehabilitasyon programlarının uygulanacağı müstakil ceza infaz kurumları açılabileceği gibi mevcut ceza infaz kurumlarının bir bölümü de bu amaç için düzenlenebilir. Tedavi verehabilitasyon birimleri ile programlarının asgari standartları Sağlık Bakanlığının uygungörüşü alınarak Adalet Bakanlığınca belirlenir. Tedavi ve rehabilitasyon programlarınınbaşarılı olabilmesi amacıyla hükümlünün izin, ziyaret ve görüşme hakları uzman görüşüdoğrultusunda geçici olarak kısıtlanabilir. Başka bir suçtan hükümlü olup uyuşturucu veyauyarıcı madde bağımlısı olduğu tespit edilen hükümlüler hakkında da bu fıkra hükmüuygulanır.”

MADDE 25-
5275 sayılı Kanunun 105/A maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümleeklenmiştir.
“Türk Ceza Kanununun 191 inci maddesinde yer alan kullanmak için uyuşturucu veyauyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcımadde kullanmak suçundan hükümlü olanlar ayrıca tedavi ve rehabilitasyon programlarınakatılma yükümlülüğüne tabi tutulur.”

MADDE 26-
30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 43/A maddesininbirinci fıkrasında yer alan “bir özel hukuk tüzel kişisinin” ibaresi “bir tüzel kişinin”şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 27-
3/7/2005 tarihli ve 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanununa12 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullananlar hakkında uygulanacak tedavi ve/veyadenetimli serbestlik tedbirlerine ilişkin görevler
MADDE 12/A- (1) Türk Ceza Kanununun 191 inci maddesi gereğince Cumhuriyetsavcısı tarafından hakkında denetimli serbestlik tedbiri veya tedavi ve denetimli serbestliktedbiri verilen şüpheliyle ilgili olarak denetimli serbestlik müdürlüğünce;
a) Tedaviye tabi tutulmak,
b) Belirlenen programlara katılmak,
c) Çocuklarla bir arada olmayı gerektiren ortamlarda çalışmaktan yasaklanmak,
d) Belirlenen yer veya bölgelere gitmemek,
e) Bir bölgede denetim veya gözetim altında bulunmak,
f) Eğitim kurumuna, eğitim programına veya mesleki uğraşlarına ilişkin eğitime devametmek,
g) Belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanmak,
h) Gözetim altında ücret karşılığı çalıştırılmak,
ı) Silah bulunduramamak veya taşıyamamak, gerektiğinde sahip olunan silahlarımakbuz karşılığında adli emanete teslim etmek,
i) Her türlü taşıtları veya bunlardan bazılarını kullanamamak ve gerektiğinde makbuzkarşılığında sürücü belgesini teslim etmek,
yükümlülüklerinden en az üçüne veya daha fazlasına karar verilir. Yükümlülükler,şüphelinin ihtiyacına göre bu fıkrada belirtilenlerle sınırlı olarak her aşamadadeğiştirilebilir veya ilave yükümlülükler getirilebilir. Gerekli görülmesi halinde denetimli serbestlik süresi içinde şüphelinin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığının tespit edilmesi için denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından test yapılabilir veya buamaçla şüphelinin ilgili kuruma sevki sağlanabilir.
(2) Birinci fıkra uyarınca tedaviye tabi tutulmak yükümlülüğüne karar verildiği takdirde bu karar derhal ilgili sağlık kurumuna gönderilir. Bu durumda şüpheli, sağlıkkurumunda ayakta veya yatarak tıbbi tedaviye tabi tutulur. Sağlık kurumu, gerekli görmesi halinde şüphelinin rehabilitasyon amaçlı programlara katılmasına da karar verir. Şüpheli,uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığının tespiti için her zaman sağlıkkurumunca çağrılabilir, kolluk görevlileri aynı amaca yönelik olarak şüpheliyi sağlıkkurumuna yönlendirebilir. Kolluk görevlileri sağlık kurumunun çağrısınıngerçekleştirilmesi bakımından sağlık kurumuna yardım etmekle görevlidir.
(3) Soruşturma evresinde veya bu madde uyarınca belirlenen yükümlülüklerin yerinegetirilmesi sırasında Cumhuriyet savcısı veya yetkili kamu görevlileri, 22/11/2001 tarihli ve4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 432 nci maddesinde yer alan koşulların bulunmasıhalinde ayrıca bu durumu, yetkili vesayet makamına bildirir.
(4) Yükümlülüklerin belirlenmesi veya yerine getirilebilmesi bakımından gerekli görülmesi halinde bu madde uyarınca yapılacak iş ve işlemler hakkında şüphelinin ailesinebilgi verilebilir veya ailesinden bilgi istenebilir.
(5) Şüpheli, bu madde uyarınca yapılan işlemlerin kanun veya diğer mevzuathükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iki hafta içinde şikâyet yoluyla Cumhuriyetsavcısına başvurabilir. Cumhuriyet savcısı bu başvuruları gecikmeksizin değerlendirir.
(6) Bu madde hükümleri Türk Ceza Kanununun 191 inci maddesinin sekizinci fıkrasıuyarınca verilecek kararlar bakımından da uygulanır. Bu durumda beşinci fıkra uyarıncayapılacak başvurular, kararı veren mahkemece değerlendirilir.
(7) Bu maddenin ikinci fıkrası uyarınca uygulanacak yükümlülükler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infaz edilmesi durumunda uygulanan tedavi verehabilitasyon programlarına katılma yükümlülüğü, Sağlık Bakanlığının uygun göreceği tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde yerine getirilir. Sağlık Bakanlığınca uygun tedavi verehabilitasyon merkezleri açılır. Sağlık Bakanlığınca uygun görülen kurum ve kuruluşlartarafından da bu merkezler açılabilir. Kendiliğinden bu merkezlere başvuran kişiler detedavi ve rehabilitasyon hizmetinden faydalandırılır. Sağlık Bakanlığının tedavi verehabilitasyon hizmetlerine ilişkin ihtiyaç ve talepleri tüm bakanlıklar, belediyeler ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından karşılanır.
(8) Bu madde uyarınca hakkında yükümlülüğe karar verilenler için yetki ve görevleri dahilinde tüm bakanlıklar, belediyeler ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafındangörevleri kapsamında eğitim, sosyal uyum ve denetim amacıyla her türlü çalışmayürütülür.”

MADDE 28-
5402 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 7- (1) Bu Kanunun 12/A maddesi kapsamında yürütülecek hizmetlerile açılacak tedavi ve rehabilitasyon merkezleri için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve BütçeBaşkanlığınca yeterli ödenek, ilgili bakanlıkların bütçesine aktarılır. Bu hizmet vemerkezler için ihtiyaç duyulan personel, ilgili bakanlığa sağlanır.”

MADDE 29-
21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 19uncu maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu Kanunun 3 üncü maddesi ile 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b)bentlerinde belirtilen suçlardan elde edilen malvarlığı değerlerini ihbar edenler ile busuçlardan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunu ihbar edenler hakkında da bufıkra hükümleri uygulanır.”

MADDE 30-
13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 4 üncümaddesinin ikinci fıkrasında yer alan “beş yüz bin” ibaresi “bir milyon” şeklindedeğiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu fıkrada belirtilen parasal sınır, 6100 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasına göre artırılır.”

MADDE 31-
6102 sayılı Kanunun 5/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “paranınödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında” ibaresi “para olan alacak, tazminat,itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarında,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 32-
7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında ArabuluculukKanununun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “yapar.” ibaresi “yapar ve taraflarhazır değilse her türlü iletişim vasıtasını kullanarak hazır bulunmayan taraflarıbilgilendirir.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 33-
6325 sayılı Kanuna 17 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Milletlerarası sulh anlaşma belgelerinin icrası
MADDE 17/A- (1) 25/2/2021 tarihli ve 7282 sayılı Arabuluculuk Sonucunda YapılanMilletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler KonvansiyonununOnaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunla kabul edilen Sözleşme kapsamındaarabuluculuk sonucu düzenlenen sulh anlaşma belgelerinin yerine getirilmesi için icraedilebilirlik şerhinin asliye ticaret mahkemesinden alınması zorunludur.
(2) İcra edilebilirlik şerhi, tarafların kararlaştırdıkları yer mahkemesinden,kararlaştırdıkları yer yoksa sırasıyla karşı tarafın Türkiye’deki yerleşim yeri mahkemesinden, sakin olduğu yer mahkemesinden, Türkiye’de yerleşim yeri veya sakinolduğu bir yer mevcut değilse Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birindenistenebilir.
(3) İcra edilebilirlik şerhinin verilmesine ilişkin inceleme dosya üzerinden, Sözleşmehükümleri ile 18 inci madde hükmüne göre yapılır. Mahkeme, gerektiğinde gerekçesini degöstererek duruşma açabilir.”

MADDE 34-
6325 sayılı Kanuna 17 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Taşınmazın devrine veya taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak kurulmasına ilişkinuyuşmazlıklarda arabuluculuk
MADDE 17/B- (1) Taşınmazın devrine veya taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hakkurulmasına ilişkin uyuşmazlıklar arabuluculuğa elverişlidir.
(2) Birinci fıkra kapsamındaki uyuşmazlıklarda, tarafların yazılı olarak kararlaştırmasıve arabulucunun bu kararı tutanak altına alması halinde arabulucunun talebiyle,arabuluculuk süreciyle sınırlı olmak ve konulduğu tarihten itibaren üç ayı geçmemek üzeretasarruf yetkisinin kısıtlandığına dair tapu siciline şerh verilir. Bu şerh, taraflarınanlaşamaması veya tarafların şerhin kaldırılması konusunda anlaşması halindearabulucunun talebiyle, üç aylık sürenin sonunda ise kendiliğinden kalkar.
(3) Arabuluculuk süreci sonunda tarafların anlaşması halinde anlaşma belgesi,taşınmazın devri veya taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak kurulmasıyla ilgili olarakkanunlarda yer alan sınırlamalar ile usul ve esaslar gözetilmek suretiyle düzenlenir.
(4) Anlaşma belgesinin icra edilebilirliğine ilişkin şerhin alınması zorunlu olup bu şerhtaşınmazın bulunduğu yer sulh hukuk mahkemesinden alınır. Mahkeme yapacağıincelemede anlaşma içeriğini, arabuluculuğa ve cebri icraya elverişli olup olmadığı vetaşınmazın devri veya taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak kurulmasıyla ilgili olarakkanunlarda yer alan sınırlamalar ile usul ve esaslara uyulup uyulmadığı yönünden denetler;bu kapsamda kurum veya kuruluşlardan bilgi veya belge talep edebilir ve gerektiğindeduruşma açabilir.
(5) Anlaşma belgesinin icra edilebilirliğine ilişkin şerhin verilmesiyle ilgili diğerhususlar hakkında 18 inci madde hükmü uygulanır.” 6325 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan“Taraflar ve avukatları ile arabulucunun” ibaresi “Kanunlarda icra edilebilirlik şerhi alınmasının zorunlu kılındığı haller hariç, taraflar ve avukatları ile arabulucunun, ticari uyuşmazlıklar bakımından ise avukatlar ile arabulucunun” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 36-
6325 sayılı Kanunun 18/A maddesinin yedinci fıkrasına üçüncücümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle ve onaltıncı fıkrasına aşağıdaki cümleeklenmiştir.
“Avukatı bulunsa bile asıl tarafı da bilgilendirir.”
“Arabuluculuk bürosuna başvurulmasından sonra, başvuran taraf aleyhine uyuşmazlıkkonusuyla ilgili olarak icra takibi yapılması durumunda, başvuran tarafın bu takibe karşıson tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren iki hafta içinde 2004 sayılı Kanunun 72 nci maddesi uyarınca menfi tespit davası açması ve talep etmesi halinde 2004 sayılı Kanunun72 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.”

MADDE 37-
6325 sayılı Kanuna 18/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Bazı uyuşmazlıklarda dava şartı olarak arabuluculuk
MADDE 18/B- (1) Aşağıdaki uyuşmazlıklarda, dava açılmadan önce arabulucuyabaşvurulmuş olması dava şartıdır:
a) Kiralanan taşınmazların 2004 sayılı Kanuna göre ilamsız icra yoluyla tahliyesineilişkin hükümler hariç olmak üzere, kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar.
b) Taşınır ve taşınmazların paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkinuyuşmazlıklar.
c) 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklananuyuşmazlıklar.
ç) Komşu hakkından kaynaklanan uyuşmazlıklar.
(2) Arabuluculuk süreci sonunda tarafların anlaşması halinde anlaşma belgesi,taşınmazla ilgili olarak kanunlarda yer alan sınırlamalar ile usul ve esaslar gözetilmeksuretiyle düzenlenir.
(3) Bu madde kapsamında düzenlenen anlaşma belgesinin icra edilebilirliğine ilişkinşerhin alınması zorunlu olup bu şerh taşınmazla ilgili anlaşma belgeleri bakımındantaşınmazın bulunduğu yer, diğer anlaşma belgeleri bakımından ise arabulucunun görevyaptığı yer sulh hukuk mahkemesinden alınır. Mahkeme taşınmazla ilgili anlaşma belgeleri bakımından yapacağı incelemede anlaşma içeriğini, arabuluculuğa ve cebri icraya elverişli olup olmadığı ve taşınmazla ilgili olarak kanunlarda yer alan sınırlamalar ile usul veesaslara uyulup uyulmadığı yönünden denetler; bu kapsamda kurum veya kuruluşlardanbilgi veya belge talep edebilir ve gerektiğinde duruşma açabilir.
(4) Anlaşma belgesinin icra edilebilirliğine ilişkin şerhin verilmesiyle ilgili diğerhususlar hakkında 18 inci madde hükmü uygulanır.”

MADDE 38-
6325 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddeyi ihdas eden Kanunla, bu Kanuna eklenen 18/Bmaddesinin dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümleri, bu maddenin yürürlüğegirdiği tarih itibarıyla ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtaydagörülmekte olan davalar hakkında uygulanmaz.”

MADDE 39-
9/1/2013 tarihli ve 6384 sayılı Avrupa İnsan Hakları MahkemesineYapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanunun 4 üncümaddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Bu Kanun kapsamında yapılacak müracaatlar hakkında karar vermek üzereBakanlığın merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında çalışan hâkim ve savcılararasından Adalet Bakanı tarafından atanacak dokuz kişiden oluşan bir Komisyon kurulur.Komisyon Başkanı bu üyeler arasından Adalet Bakanı tarafından belirlenir. Komisyon, iş durumuna göre üç üyeden oluşan heyetler halinde de çalışabilir. Heyetlerin başkanlarıAdalet Bakanı tarafından; heyetlerin oluşumu ve yokluklarında birbirlerinin yerine bakacaküyeler ile iş bölümü Başkan tarafından belirlenir. Başkan, Komisyonun ve heyetlerinverimli ve uyumlu şekilde çalışmasından sorumludur.”
“(3) Komisyon asgari yedi üyeyle, heyetler üye tam sayısıyla toplanır; kararlar üye tamsayılarının salt çoğunluğuyla verilir.”

MADDE 40-
6384 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan“bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih” ibaresi “9/3/2023 tarihi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 41-
12/10/2017 tarihli ve 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 3 üncümaddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu alacak ve tazminatla ilgili itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davaları hakkındabirinci cümle hükmü uygulanır.”

MADDE 42-
(1) 2004 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin altıncı fıkrası yürürlüktenkaldırılmıştır.
(2) 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 41/H maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “hafta sonu ve resmî tatil günlerinde” ibaresi maddemetninden çıkarılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1-
(1) Bu maddeyi ihdas eden Kanunla, 6102 sayılı Kanunun 5/Amaddesinin birinci fıkrası ile 7036 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasınaeklenen menfi tespit ve istirdat davaları hakkındaki hüküm, 1/9/2023 tarihinde vesonrasında açılacak davalar hakkında uygulanır.

MADDE 43-
(1)
Bu Kanunun;
a) 31 inci, 34 üncü, 36 ncı, 37 nci, 38 inci ve 41 inci maddeleri 1/9/2023 tarihinde,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.

MADDE 44-
(1)
Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kanunun tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/7-yargi-paketi-7445-sayili-torba-kanun-son-hali-tam-metin
Diğer Makaleler