• Tarih: 20.02.2023
  • Yazar: Av. İrem TEMEL

11 Soruda DASK Nedir

1-DASK nedir?

Zorunlu Deprem Sigortası; deprem ve depremden kaynaklanan yangın, yer kayması ve tsunami risklerine karşı maddi güvence sağlar. Dask sadece deprem sarsıntısının konuta verdiği zararı değil, depremin sonucu oluşabilecek deprem tsunamisi ve yangın gibi büyük zararlara neden olan risklerde de güvence verir. Konutun kısmi hasarlı ya da oturulamaz duruma gelmesi durumlarında zararı tazmin ederek hayatın normale dönmesi, bu deprem sigortasının esas amacıdır.

2-Hangi binalar DASK kapsamındadır?

Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,

Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,

Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler,

Yukarıdaki koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı arsa vs. olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri henüz bağımsız tapusu olmayan ve 2000 yılından önce inşa edilmiş meskenlerin sigortası, sigorta ettirenin beyanına dayanarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabilmektedir.

3-DASK hangi zararları kapsar?

Deprem nedeniyle binanın yıkılması,

Deprem sonucu meydana gelen yangın, yer kayması, tsunami gibi afetlerin yarattığı maddi zararlar,

Binadaki temeller, ana duvarlar, bahçe duvarları, merdivenler, asansörler, koridorlar, çatılar, bacalar vs. alanlarda deprem sonucunda yaşanan hasarlar.

4-DASK yaptırmak zorunlu mu?

Deprem sigortası zorunlu sigorta çeşitleri arasında yer alır.  Yani DASK yaptırmak yasal olarak zorunludur ve deprem sigortası yaptırmamanın belirli yaptırımları vardır. Afet Sigortaları Kanunu’na göre DASK sigortası yaptırmayanlar devletin sunduğu konut kredisi ve depremde binanın zarar görmesi durumunda yapılan yardımdan yararlanamaz. Ayrıca evine elektrik, su ve doğal gaz da bağlatamaz. Çünkü elektrik, su ve doğal gaz dağıtım kurumları DASK poliçesi olmayan hiçbir eve hizmet sağlamaz.

5-DASK’ı kim yapar?

Deprem sigortasını sigortalı olarak ev sahibi de kiracı da yaptırabilir. Deprem sonrası hasar durumunda tazminatı almaya hakkı olan ise sadece ev sahibi olacaktır. Yani deprem sonrasında hasar tazminatını alacak kimse evin sahibidir. Bu açıdan genellikle kiracılar değil ev sahiplerinin DASK poliçesinin primini ödeyerek yaptırması beklenir.

 6-DASK hangi zararları kapsamaz?

Enkazı kaldırmak için harcanan masraflar,

Ev ya da iş yerinin masrafları,

Taşınır mallara, eşyalara vs. gelen zararlar

Bedeni hasarlar (ölüm dahil),

Yapılan işin durması,

Kira gelirinden mahrum kalınması,

Mali sorumluluk gibi dolaylı olarak temini istenen zararlar,

Kâr kaybının yaşanması,

Manevi tazminat talepleri gibi durumlar deprem sigortasının teminatlarının dışındadır.

7-DASK’ın azami sigorta bedeli nedir?

Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bir meskenin sigorta bedeli, 25 Kasım 2022 itibarıyla bütün yapı tarzları için azami 640.000 TL’dir.

8-Poliçe süresi ne kadardır?

Poliçe başlangıç tarihinden itibaren 1 yıl geçerlidir.

9-Konut kredisi çektim. Banka zorunlu olarak DASK yaptırdı. Poliçe sürem dolmadan önce bana hatırlatma yapma yükümlülüğü var mı?

Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği md.5’e göre “Kredi kuruluşları verdikleri kredilerle ilgili olarak kredi kullandırılması esnasında, zorunlu sigortaların yaptırılması hususunu kontrol eder.”

Aynı Yönetmeliğin 12. maddesine göre ise “Kredi bağlantılı sigortalarda, kredi vadesi boyunca, yenileme sorumluluğu kredi kullanana, sigorta sözleşmesinin yenilenmesine ilişkin bildirim yapma sorumluluğu ise kredi kuruluşuna aittir.”

10-DASK’ın zarara karşılık ödeyeceği tutar neye göre hesaplanır?

Sigorta tazminatının hesabında, tam veya kısmi hasar olmasına bakılmaksızın, rizikonun gerçekleştiği yer ve tarihte, benzer yapı özellikleri göz önünde bulundurularak, binanın piyasa rayiçlerine göre hesaplanan yeniden yapım maliyeti esas alınır. Ancak sigorta tazminatı, hiçbir durumda sigorta bedelinden fazla olamaz. 

Tazminat miktarının yasa ve bu poliçe hükümlerine göre tespit edilmesinden sonra DASK, sigorta bedelini aşmamak kaydıyla kesinleşmiş olan tazminat miktarını en geç takip eden bir ay içerisinde hak sahibine ödemek zorundadır. 

11-Depremden sonra sigorta şirketine hasarla ilgili başvuru yapılması için belirli bir süre var mı?

Genel şartlarda her ne kadar "Rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç 15 iş günü içinde DASK'a bildirme yükümlülüğü" olsa da; kurum tarafından yapılan yenilikle sigortalıların herhangi bir sınırlama olmaksızın hasar bildiriminde bulunabilecektir.

 

 

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/11-soruda-dask-nedir
Diğer Makaleler